Курсова Шлюбно-сімейні відносини в роботах римських юристів

  • Код товару: 18181
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з історії вчень про державу та право на тему Шлюбно-сімейні відносини в роботах римських юристів на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШЛЮБ ТА СІМ’Ю В РОБОТАХ РИМСЬКИХ ЮРИСТІВ
1.1. Правова сутність сім'ї та шлюбу
1.2. Види шлюбу та форми укладання
1.3. Умови вступу до шлюбу та припинення шлюбу
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВІДНОСИН ПОДРУЖЖЯ, БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ
2.1. Особисті та майнові відносини між подружжям
2.2. Правові відносини між батьками і дітьми
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1.Борисова В. І., Баранова Л. М., Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник /За заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. — Х.: Право, 2008. — 224 с.
2.Гладкий С. О.Римське приватне право [Текст] : навч.-метод. посібник / С. О. Гладкий. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – 287 с.
3.Дячук Л.В. Заборона шлюбу адміністраторів та громадян провінцій у римському праві та законодавстві Юстиніана /Л.В. Дячук// Часопис Київського університету права. – 2011. – № 3. – С. 20 – 23. 
4.Калюжний Р. А., Вовк В. М. Римське приватне право : [підруч. для вищ. навч. закл.]. –К. : «МП Леся», 2014. – 240 с.
5.Овчатова-Редько А. Правові форми шлюбних відносин за римським приватним правом /А. Овчатова-Редько// Актуальні проблеми держави і права. – 2008. – Вип. 41. – С. 261 – 267. 
6.Омельченко О.А. Римское право. 2-е изд., исправл. и доп. - М.: ТОН - Остожье, 2000. — 208 с. 
7.Олійник О. С. Особливості правового регулювання майнових відносин подружжя в римському приватному праві / О. С. Олійник // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - 2014. - Вип. 35. - С. 125-139.
8.Орач Є.М., Тищик Б.Й. Основи римського приватного права: Навчальний посібник - Львів: Ред. -вид. відділ Львів. ун-ту, 2000. – 238 с.
9.Пашаева О. М.. Римское право : краткий курс лекций / О. М. Пашаева. — 2-е изд., пе- рераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,— 157 с. — Серия : Хочу все сдать. 2013. 
10.Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: підруч. / О.А.Підопригора, Є.О.Харитонов. — 2_ге вид. — К. : Юрiнком Iнтер, 2009. — 528 с. 
11.Пилипенко Ю. О. Конкубінат: від римського права до сучасності / Ю. О. Пилипенко // Правова держава. - 2014. - № 17. – С. 67-71.
12.Новицкий И.Б., Перетерский И.С. Римское частное право. Учебник / - М.: Юристъ. 2004. – 314 с.
13.Покровский И. А. История римского права [Електронний ресурс] / И. А. Покровский. – СПб. : Издательско-торговый дом «Летний Сад», 1998. – Режим доступу : http://ancientrome.ru/publik/pokrov/pokr01f.htm). – Назва з екрану.
14.Трофанчук Г.І., Подоляк В.І. Основи римського цивільного права Навч.посіб.для дистанц.навч., заг. ред. Р.А. Калюжний; Відкритий Міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – К.: Університет "Україна", 2004. – 160 с.
15.Цонєва А. А. Особливості розірвання шлюбу в римському праві / А. А. Цонєва // Від римського приватного права до права Європи : матер. 15-ої міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав., 2017 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. Є. О. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2017. – С. 99-102.
16. Черниловский З. М. Римское частное право: Элементарный курс / З. М. Черниловский. – М. : Юристъ, 2000. –212 с.
17. Шевчук М.М. Закони 12 таблиць як джерело римського права: загальний аналіз. Правозахисний рух: історія та сучасність. Матеріали VIII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – с. 16-19.

Унікальність