Курсова Право Шаріату

  • Код товару: 15277
  • Наявність: В наявності
150 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Право Шаріату на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.


Кількість сторінок: 34

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ПОГЛЯДІВ ІСЛАМУ
1.1. Особливості виникнення і розвитку шаріату
1.2. Джерела мусульманського права
РОЗДІЛ 2. ГОЛОВНІ ІДЕЇ МУСУЛЬМАНСЬКОГО ПРАВОРОЗУМІННЯ
2.1.  Цивільно-правові зобов’язання за правилами шаріату
2.3.  Шлюбно-сімейні відносини і спадкове право у мусульманських країнах
2.4.  Приписи Корану щодо кримінального права та судочинства
РОЗДІЛ 3. МОРАЛЬНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУЧАСНОГО ШАРІАТУ
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Джерела


1. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 448 с.

2. Погрібний О.О. «Порівняльне правознавство». Навчальний посібник . – Харків. : ХНУВС. -  2006. -  296 с.

3. Мироненко О. М., Горбатенко В. П. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. / О. М. Мироненко, В. П. Горбатенко. - К. : ВЦ "Академія", 2010. - 456 с.

4. Лубська М. Мусульманське право: Сутність, джерела, структура/ Лубська М. В. /[монографія]- К. : Академвидав.-  2009. - 256 с.

5. Кримінальне право. Особлива частина. Мультимедійний навчальний посібник./ Національна академія внутрішніх справ. Кафедпа кримінального права. // [Електронний ресурс]:  – Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/ books/mnp_krum_pravo_osob/Files/Temi.htm

6. М. Садовський. Шаріат і фікх– головні терміни мусульманського права/ М. Садовський //Вісник львівського університету.  Серія юрид. - 2009. - Вип. 49. с. 20–25.

7. Л. А. Акерман. Співвідношення мусульманського права і релігії: тенденції розвитку в сучасних умовах ///  Актуальні проблеми держави і права. – вип.. № 14. -  2004. – с. 69 -73.

8. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с

9. Л. Р. Сюкияйнен. Муульманское право. Вопросы теории и практики — М.:  «Наука», 1986. -255 с.

10. Галюк С.Є. Особливості взаємодії сучасних та традиційних джерел права у мусульманських правових системах / Галюк С.Є // Вісник Академії адвокатури України. – К.: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2008. – Вип. 11.- 164 c.

11. Идрис Галяутдин. Наследство 1430 – 2009.- Эр-Рияд.: Islamhouse. – 2009. – 96 с.

12. О.О. Кудін. Іслам і сучасний світ: головні напрями дослідження./ О.О. Кудін.//Вісник Київського національного університету ім.. Т. Г. Шевченка. – вип.. № 1. – 2011. – с. 42-45.

13. О. О. Кудин, Особливості функціонування ісламу в сучасному світі./ О.О. Кудін.//Вісник Київського національного університету ім.. Т. Г. Шевченка. – вип.. № 6. – 2013. – с. 89-94.

14. Сологуб О.О.Роль класичного мусульманського права у формуванні та функціонуванні правових систем сучасних держав мусульманського / Сологуб О.О //Часопис Академії адвокатури України – вип.. № 20. – 2013. – с. 1-5.

15. Мирзахмедов А. Феномен ислама / Мирзахмедов А. / /Социологические исследования. – 2003. – № 3. – С. 93–96.

Унікальність