Курсова Погляди Марсилія Падуанького на державу і право

  • Код товару: 15275
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з історії вчень про державу та право на тему Погляди Марсилія Падуанького на державу і право на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 35


Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ
1.1. Особливості правової думки середньовіччя
1.2. Марсилій Падуанський – видатний мислитель к. ХІІ – п. ХІV ст
РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ ЗА М. ПАДУАНСЬКИМ
2.1. Погляди М. Падуанського на походження держави
2.2. Природа та призначення державної влади у працях мислителя
2.3. М. Падуанський про форми державного правління
РОЗДІЛ 3. ПРАВО В ОЦІНЦІ М. ПАДУАНСЬКОГО
3.1. Характеристика М. Падуанським сутності права
3.2. Мислитель про класифікацію законів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Демиденко Г. Г.Історія вчень про право і державу.: Навчальний посібник / Харків: Консум, 2004.- 432 c. 
2. ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО. :Підручник./За ред.. проф. Г.Г. Демиденка та проф. О.В. Петришина/ - Харків.: Право. – 2007 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uristinfo.net/istorija-gosudarstva-i-prava/281-istorija-vchen-pro-derzhavu-i-pravo-petrishin-ta-in
3. Мироненко О. М., Горбатенко В. П. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. / О. М. Мироненко, В. П. Горбатенко. - К. : ВЦ "Академія", 2010. - 456 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1713052451944/ pravo/rozvitok_derzhavno-pravovih_uchen_seredni_viki#954
4. Порівняльне правознавство: Підручник для студентів юридичних спеціальностей. В.Д. Ткаченко, С.П. Погребняк, Д.В. Лук’янов / За заг. ред. В.Д. Ткаченка - Харків: Право, 2003. – 286 С. 
5. Толкач А.М. ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ СВІТСЬКОЇ ТА РЕЛІГІЙНОЇ ВЛАДИ У ТРАКТАТІ «ЗАХИСНИК МИРУ» МАРСИЛІЯ ПАДУАНСЬКОГО Порівняльно-аналітичне право № 3-1/2013. –с. 75-77.
6. Шляхтун П.П Політологія (теорія та історія політичної науки): Навчальний посібник. : Київ: Либідь. – 2005, 576 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://politics.ellib.org.ua/pages-1811.html
7. Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки. — К., 1997. — С. 269-289.
8. Філософія права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О.Г. Данильяк, О.П. Дзьобань, С.І. Максимов та ін. / за ред. д-ра філос. наук, проф. О.Г. Данильяна. - Харків: Право, 2009. - 208 с.
9. Кормич А.І. Історія вчень про державу і право: Навч. посібник. - К.: Правова єдність, 2009, -312 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1586041551767/ pravo/ vchennya_pro _zakoni _derzhavu_ marsiliya_paduanskogo
10. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 304 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/693/10/
11. «ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ» Короткий навчальний курс/
Під заг. ред. ак. РАН, проф. В. С. Нерсесянца./ - НОРМА. - Москва.: - 2000 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bibliograph.com.ua/istoria-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-2/16.htm
12. Манько О. Є. Принципи поділу державної влади в умовах президентської, парламентської та змішаної форми державного правління / Манько О.Є. //Університетські наукові записки. – 2009. – вип..№ 2(30). – с. 406-411.
13. Волощук О. Т. Правова доктрина про організацію влади в державі / Волощук О. Т. //Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 1000. Серія «ПРАВО». - Випуск № 11. - 2012. - 376 с.
14. О. Т. ВОЛОЩУК ПО¬НЯТ¬ТЯ ФОР¬МИ ПРАВЛІННЯ: ВІД АН¬ТИЧ¬НОСТІ ДО СУЧАС¬НОСТІ Держава і право. - Випуск 54. - c. 196-202 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/64085/31-Voloshchuk.pdf?sequence=1
15. Сайфулина Ю. В. Духовні, наукові та практичні трансформації права у закон / Сайфулина Ю. В. //Порівняльне аналітичне право. – 2013. – вип.. № 2. – с. 53-56. 
16. Чичерин Б. H. Политические мыслители древнего и нового мира. – М.: Гардарики, 2001. – 336 с.
17. Кравченко В. І., Робак І. Ю., Громов А. А. Політологія: конспект лекцій для студентів. – Харків: ХНМУ, 2012. – 137 с.

Унікальність