Курсова робота Політика воєнного комунізму на території України

  • Код товару: 18543
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з історії вчень про державу та право на тему Політика воєнного комунізму на території України на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Радянська влада і контроль в Україні
1.1 Історія виникнення та сутність поняття "воєнний комунізм"
1.2 Характерні риси процесу радянізації
Розділ 2. Радянська державність при більшовицькому уряді
2.1 Етапи формування радянської державності
2.2 Сутність соціально-економічної політики уряду більшовиків.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Бевз Т. А., Ведєнєєв Д. В., Гошуляк І. Л., Коріненко П. С., Солдатенко В. Ф. Українська революція і державність (1917- 1920 рр.). — К. : Парламентське вид-во, 1998. — 247 C.
2. Бойко О.Д. Історія України.-К.: Академія,1999. - С. 325-335.
3. Боєчко В.Д. Кордони України: історія та проблеми формування. (1917-1940 рр.) // Укр. іст. журн.-1992. - № 1. - С. 56-75.
4. Білокінь С. І. Масовий терор як засіб державного правління с СРСР (1917 – 1946 рр.): Джерелознавче дослідження. / НАН України, Ін-т Історії України. – К.: Наукове т-во ім. П. Могили, 1999. – 447 C.
5. Від “воєнного комунізму до НЕПу”. // Сталінізм на Україні. 20-30-ті роки. - Київ: Либідь. - 1991. - С. 8-28.
6. Гринчуцький В.І. Трести 20-х років. // Проблеми історії України. Вип. 2. - К.: Наук. думка. - 1992. - С. 35-40.
7. Ганжа О. І. Українське селянство в період становлення тоталітарного режиму (1917 – 1927 рр.). – К.: Б. в., 2000. – 208 C. 
8. Документи трагічної історії України (1917 – 1927 рр.) / [ред.-упор. А. Бачинський]. – К.: Київська Облдержадміністрація: Журнал "Охорона праці", 1999. – 640 C.
9. Кормич, Л. Історія України від найдавніших часів і до XXI ст.: навч. посібник / Л. Кормич, В. Багацький. - X., 2004. - 480 С.
10. Історія деражви і права. 2-га книга За ред. акад. Академії правових наук України А. Й. Рогожина. — К.; 1н Юре. — 1996. 
11. Литвин. В.М. Історія України : підручник / В. М. Литвин. - К, 2010. - 831 С.
12. Лановик Б. Історія України: Навчальний посібник/ Богдан Лановик, Микола Лазарович,. - 3-е вид., виправлене і доп.. - К.: Знання-Прес, 2006. - 598 C.
13. Олійник М. Історія України: Навчальний посібник для студентів дистанційної та заочної форм навчання/ Микола Олійник, Іван Ткачук,. - 3- вид., виправлене та доповнене. - Львів: Новий Світ-2000, 2007. - 262 C.
14. Політика радянського уряду в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dostupnaosvita.com.ua/presentations/Polityka_bilshovykiv_v_Ukrayini_Voyennyj_komunizm_nep.pdf.
15. Полонська-Василенко Н. Історія України. К.,1995. С. 462-465, 517-544.
16. Мирончук В. Д., Г. С. Ігошкін Історія України, Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://textbooks.net.ua/content/section/35/41/.
17. Субтельний О. Історія України. – К., 1999. 
18. Чуткий А. Історія України: Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів/ Андрій Чуткий,; Міжрегіональна академія управління персоналом . - К.: МАУП, 2006. - 345 С.
19. Шабала Я. Історія України: Для випускників шкіл та абітурієнтів/ Ярослав Шабала,. - К.: Кондор, 2005. - 265 С.
20. Шокалюк О. Історія України: учбовий посібник/ Олексій Шокалюк,; М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 274 С.

Унікальність