Курсова Психологічні закономірності професійного спілкування у діяльності юриста

  • Код товару: 17521
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота з юридичної деонтології Психологічні закономірності професійного спілкування у діяльності юриста на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 37Зміст

ВСТУП
Розділ 1. Загальна характеристика
1.1. Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів
1.2. Професійне спілкування в юридичній діяльност
1.3. Теоретичні засади професійної діяльності юриста
Висновки до 1 розділу
Розділ 2. Особливості спілкування в діяльності юриста
2.1. Особливості міжособистісного сприймання спілкування в діяльності юриста
2.2. Культура мови як складова культури професійного спілкування працівників у юридичній галузі
Висновки до 2 розділу
Розділ 3. Перешкоди у спілкуванні юридичних працівників
3.1. Психологічні особливості професійної діяльності юристів
3.2. Встановлення психологічного контакту у спілкуванні юриста
Висновки до 3 розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Барановська Л. Формування професійно-мовленнєвої компетенції майбутніх фахівців законоохоронної сфери / Л. Барановська, І. Саражинська // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. – К., 2008. – Випуск 27. – Частина 1. – С. 45-50.
2. Барановська Л. В. Культура мови як складова культури професійно-правового спілкування працівників юридичної галузі / Л. В. Барановська, С. О. Циганій // Вісник Національного авіаційного університету. Серія. : Педагогіка, Психологія. – 2015. – № 6.
3. Бандурка А. М. Юридическая психология: учебник / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская. – Х.: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2001. – 640 с. 
4. Бацевич Ф.С. Словник термінів міжнародної комунікації / Ф. С. Бацевич. – К. : Довіра, 2007. – 205 с. 
5. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. – К. : Вид. центр «Академія», 2004. – 344 с. 
6. Биочинский И. В. Психология и педагогика профессиональной подготовки в образовательных учреждениях МВД России / И. В. Биочинский. – Н. Новгород, 2005. – 184 с. 
7. Васильев В. Л. Юридическая психологии / В. Л. Васильев. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2000. – 624 с.
8. Гусарев С. Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності: теоретичні, практичні та деонтологічні аспекти: Науково-методичний та навчальний посібник / С. Д. Гусарев, О. Д. Тихомиров; за заг. ред. В. В. Копейчікова. – К. : ВІРА-Р, 2003. – 505 с. 
9. Жалинский А. Э. Профессиональная деятельность юриста / А. Э. Жалинский. – М. : Из- дательство БЕК, 1997. – 312 с. 
10. Кобець О. В. Професіографічний аналіз діяльності суб’єктів правозастосовної діяльності / О. В. Кобець // Проблеми освіти: наук.-медод. зб. – К. : Наук.-метод. центр вищої освіти. – 2004. – Вип. 38. – С. 280-286. 
11. Коновалова В. Юридична психологія: академічний курс: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В. Коновалова, В. Шепітько; Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого. – К. : Ін Юре, 2004. – 421 с.
12. Кулешова О. В. Теоретичні основи практичної психології : навч. посібник / О. В. Кулешова, І. В. Томаржевська. – Хмельницький: ХНУ, 2012. – 235 с. 
13. Маршалок С. І. Психологічні особливості професійної діяльності фахівців юридичної сфери / С. І. Маршалок // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ: серія психологічна: зб. наук. пр. – 2013. – №1. – C. 179-187.
14. Медвєдєв В. С. Проблеми профессiйної дефомацiї спiвробiтникiв органiв внутрiшнiх справ (теоретичнi та прикладнi аспекти) / В. С. Медвєдєв. – К. : НАВС України 1996. – 192 с.
15. Оніщенко Н. Особливості встановлення психологічного контакту «психолог-клієнт» / Н. Оніщенко, Р. Ціцей // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – № 3. – С. 131-140. 
16. Радомський І. П. Професійне спілкування в юридичній діяльності / І. П. Радомський // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2006. – № 2 (17). – С. 130-134.
17. Романов В.В. Юридическая психология. Учебник для юридических специальностей ВУЗов / В.В. Романов. – М.: Юрист, 2009. – 560 с.
18. Сливка С. С. Юридична деонтологія: навчальний посібник / С. С. Сливка. – К. : Атіка, 2008. – 296 c.
19. Трубачева С. Е. Умови реалізації компетентнісного підходу в навчальному процесі / С. Е. Трубачева // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / під заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : К. І. С., 2004. – 112 с. 
20. Ценко М. Б. Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів / М. Б. Ценко // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Харків, 2014. – № 4. – С. 41-50.
21. Чернуха Н. М. Професійна діяльність юриста: теоретичні засади / Н. М. Чернуха, В. С. Рижиков // Трипільська цивілізація. – 2012. – № 7. – С. 45-48. 
22. Чорнобай О. Л. Природа, структура і типологія спілкування (комунікації) у професійній діяльності юриста / О. Л. Чорнобай // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія. : Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 824. – С. 347-356.
23. Юридична психологія: навчальний посібник / В. В. Бедь; Нац. академія внутрішніх справ України. – К. : Каравела; Львів: Новий Світ-2000, 2002. – 375 с.
24. Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник / О. В. Яшенкова. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 312 с.

Унікальність