Магістерська Судово-правова політика України питання теорії та практики

  • Код товару: 17577
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готовий розділ магістерської роботи на тему Судово-правова політика України питання теорії та практики на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальний обсяг роботи становить 18 сторінокЗміст

РОЗДІЛ 1
СТУПІНЬ НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ СУДОВО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
1.1. Ступінь наукової розробки проблематики судово-правової політики України
1.2. Методологія дослідження питань судово-правової політики України
Висновки до розділу 1

Джерела

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. – С.14.

Грабченко  А.І.,  Федорович  В.О.,  Гаращенко  Я.М.  Методи  наукових досліджень: Навч. посібник. – Х.: НТУ "ХПІ", 2009. – С. 13.

Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень : Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 75.

 Лапаева В. В. Российская юриспруденция в поисках нового типа правопонимания /Лапаева В. В.  / Наш трудный путь к праву: Материалы философско-правовых чтений памяти академика В. С. Нерсесянца / Сост. В. Г. Графский. — М., 2006. — С. 35-61.

 Фальковський А. О.  Поняття  та  функції  методологічних  підходів  у сучасних правових дослідженнях / А. О. Фальковський // Актуальні проблеми держави і права. − 2009. − № 45. − С. 41.

   Бігун В. С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення : монографія / В. С. Бігун. – К., 2011. – 303 с.

 Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / В. Є. Юринець. –Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.17.

 Філософія права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, С. І. Максимов та ін. / за ред. д-ра філос. наук, проф. О. Г. Данильяна. – Харків: Право, 2009. – С. 25.


Унікальність