Магістерська Рішення Європейського Суду Справедливості як джерело податкового права ЄС

  • Код товару: 17562
  • Наявність: В наявності
500 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова магістерська робота на тему Рішення Європейського Суду Справедливості як джерело податкового права ЄС 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 105


Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Доктринальні підходи до розуміння природи рішень Європейського Суду Справедливості та методологія її дослідження
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. Керівні принципи в діяльності Європейського Суду Справедливості щодо розгляду податкових справ
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. Рішення Європейського Суду ЄС як засіб негативної гармонізації податкового права держав-членів ЄС
Висновки до розділу 3
РОЗДІЛ 4. Особливості практики Європейського Суду Справедливості в галузі прямого оподаткування
РОЗДІЛ 5. Доктрина Суду ЄС щодо непрямих податків
Висновки до розділу 5
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

 1. Академічний тлумачний словник (1970—1980) [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://sum.in.ua/s/kerivnyj 

2. Бережна К. В. Перерозподіл юрисдикції судових органів після лісабонської реформи / Бережна К. В. // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2015. - № 5.– С. 145-153.

3. Бирюков М.М. Европейский Союз. Евроконституция и международное право / М.М. Бирюков. – М. : Научная книга, 2006. – 289 с

4. Валігура В. Теоретичні засади міждержавної податкової гармонізації та характеристики податкових систем країн Європейського Союзу в контексті євроінтеграції України / В. Валігура // Світ фінансів. – 2008. – № 1. – С.183–194.

5. Великий  тлумачний  словник  сучасної  української мови (з дод. і доп.) / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

6. Види податків у ЄС [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrainepravo.com/international_law/european_union_law/vydy-podatkiv-u-es/

7. Владика С.А. проблеми визначення гармонізації непрямого оподаткування в Європейському Союзі та в Україні / С.А Владика. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. – № 115 – С. 161-167

8. Грабченко  А.І.,  Федорович  В.О.,  Гаращенко  Я.М.  Методи  наукових досліджень: Навч. посібник. – Х.: НТУ "ХПІ", 2009. – С. 12.

9. Гаряча Ю.П. Правові засади внутрішнього ринку Європейського Союзу / Гаряча Ю.П. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/10/35.pdf

10. Глушицький Д. М. Компетенція Європейського Суду Справедливості та Європейського суду з прав людини / Д.М. Глушицький // Наукові записки. – 2002. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_430 № 20. – С. 303–305.

11. Дем’яненко М.Я. Проблеми адаптації податкової системи до умов агропромислового виробництва / М.Я. Дем’яненко // Економіка АПК. –2008. – № 2. – С. 17–25

12. Директива Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість : Рада Європи; Директива, Перелік, Міжнародний документ від 28.11.2006 № 2006/112/ЄС [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_928

13. Директива Ради 2011/96/EU від 30.11.2011 [Електронний ресурс] — Режим доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_430

14. Директива Ради 90/435/EEC від 23.07.1990, яка була чинна до прийняття Директиви 2011/96/EU від 30.11.2011

15. Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні [...] : ЄЕС; Директива, Міжнародний документ від 19.10.1992 № 92/83/ЄЕС [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_430

16. Директива Ради 92/84/ЄЕС "Про наближення акцизних зборів на спирт та алкогольні напої" : ЄЕС; Директива, Міжнародний документ від 19.10.1992 № 92/84/ЄЕС [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_431

17. Директива Ради 95/59/ЄС "Про податки, інші, ніж податки з обороту, які впливають на споживання [...] : Європейський Союз; Директива, Міжнародний документ від 27.11.1995 № 95/59/ЄС [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_442

18. Директива Ради 92/79/ЄЕС "Про наближення ставок податків на сигарети" : ЄЕС; Директива, Міжнародний документ від 19.10.1992 № 92/79/ЄЕС [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_368

19. Директива Ради 92/80/ЄЕС "Про наближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети" : ЄЕС; Директива, Міжнародний документ від 19.10.1992 № 92/80/ЄЕС [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_369

20. Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм [...]

ЄЕС; Директива, Міжнародний документ від 15.03.1993 № 93/6/ЄЕС [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_480

21. Договір про Європейський Союз : Європейський Союз; Договір, Міжнародний документ від 07.02.1992 : Редакція від 13.12.2007 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_029

22. Договір про заснування Європейської Спільноти : ЄЕС; Договір, Перелік, Міжнародний документ від 25.03.1957 : Редакція від 01.01.2005 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 994_017/page5

23. Доц. Н.І. Еволюція непрямих податків / Н.І. Доц. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2008/18_5/ 192_Rymarska_18_5.pdf

24. Драгальчук Т. С. Європейські тенденції адміністрування ПДВ / Т.С. Драгальчук // Международный научный журнал «Интернаука». – 2017. – № 1. – С. 184-189.

25. Дубовик О.Ю. Щодо адаптації податкової системи України до вимог Євросоюзу / О.Ю. Дубовик [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3833/1/% 3.pdf

26. Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства, Київ, 2015. – 708 с.

27. Задорожній О., Буткевич В., Мицик В. Конспект лекцій з основ теорії міжнародного права, 2001. – 145 с.

28. Застосування міжнародних податкових договорів: теорія та практика:монографія / авторський колектив;за заг. ред. д.ю.н. Л.Д.Тимченка. –Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2013. – 220 с.

29. Козак Ю. Г., Логвінова Н. С., Барановська М. І. таін. Міжнародна торгівля. 4-тевид. перероб. Та доп. Підручник. / За ред. Козака Ю. Г., Логвінової Н. С., Барановської М. І. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 512 с.

30. Компетенція ЄС. Розмежування компетенції між Європейським Союзом і державами-членами [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://pravo.studio/evropeyskoe-pravo/tema-kompetentsiya-rozmejuvannya-kompetentsiji-63520.html

31. Комарова Т.В. Суд Європейського Союзу: еволюція структури / Т.В. Комарова // Юридична осінь 2012 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (13 листоп. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. – С. 79–82.

32. Комарова Т.В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу : монографія. – Х. : Право, 2010. – 360 с.

33. Кротінов В. О. Грицяк І. А.  Міжнародні суди як учасники європейського врядування / В.О. Кротінов, І.А. Грицяк // Держава та суспільство [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-2/doc/4/06.pdf

34. Кротінов В. О. Інституції Європейського Союзу у сфері охорони праці та здійснення правосуддя / В.О. Кротінов // Теорія та практика державного управління. – 2013. – № 3 (42). – С.1–6.

35. Крисоватий А. І., Валігура В.А. Домінанти гармонізації оподаткування: національні та міжнародні вектори / Монографія. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – 248 с.

36. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень : Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 75.

37. Кулай А. Досвід ЄС із гармонізації прямого оподаткування й можливості його використання в Україні / А. Кулай // Економіст. – 2015. – № 7. – С. 13–18

38. Куриленко В.П. Роль непрямих податків у забезпеченні ефективної фіскальної політики держави / В.П. Куриленко [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://global-national.in.ua/archive/6-2015/149.pdf

39. Лемак О.В. Принцип res judicata та виконання судових пішень як елемени права на судовий захист / Лемак О.В.// Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. - № 27. – С. 103-106.

40. Липко А. Ю. Особливості преюдиціальної компетенції Суду Європейського Союзу  / Липко А. Ю.  [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11326/1/Lipko_A__405-409.pdf

41. Люхтерхандт О. До проблеми гармонізації законодавства України з Європейською конвенцією про захист прав і основних свобод людини / О. Люхтерхандт // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом: Матеріали науково-практичної конференції. Інститут законодавства Верховної Ради України  – Київ, 1998. – С.56–59.

42. Михайлюк Я.Б. Загальна характеристика правового регулювання надання адміністративних послуг в Європейському Союзі та Україні / Я.Б. Михайлюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2015. – № 34. – С. 113–117

43. Муравйов В. І. Вступ до права Європейського Союзу : підручник. – К. : Київ. ун-т, 2010. – 227 с.

44. Муравйов В. І. Реалізація норм права Європейського Союзу у внцтрішніх правопорядках держав-членів / Муравйов В. І. // Вісник Харківського національного університету мені В. Н. Каразіна. – 2013. - № 1086. – С. 52-64

45. Негрич М.М. Тлумачення норм установчих договорів ЄС щодо прямого оподаткування в практиці Суду ЄС / М.М. Негрич // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. – № 115. – С.190–196.

46. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. – С. 23.

47. Особливості правового регулювання податків в державах – членах ЄС [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://um.co.ua/2/2-2/2-25866.html

48. Податкові системи зарубіжних країн / [Андрущенко Л.В., Варналій З.С., Прокопенко І.А., Тучак Т.В.] // Навчальний посібник НУДПС України. – 2012. – №1 – 338 с. 

49. Податковий кодекс України : Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI  Редакція від 26.07.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

50. Покатаєва О.В. Гармонізація податкового законодавства України із законодавством країн Європейського Союзу / О.В. Покатаєва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pravo/76/12520-garmonizaciya-podatkovogo-zakonodavstva-ukra%D1%97ni-iz-zakonodavstvom-kra%D1%97n-yevropejskogo-soyuzu.html

51. Поняття податкового права ЄС та його джерела [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://studopedia.com.ua/1_54568_ponyattya-podatkovogo-prava-yes-ta-yogo-dzherela.html

52. Правовий механізм регулювання податків у Європейському Союзі [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://studopedia.com.ua/1_269553_osnovni-vidi-podatkiv-yevropeyskogo-soyuzu.html

53. Принцип правової визначеності [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://e-pidruchniki.com/content/703_244Princip_pravovoi_viznachenosti.html

54. Право Європейського Союзу : Підруч.: Пер.з англ. / А. Татам; ред.: В. І. Муравйов. - К. : Абрис; Будапешт: COLPI/OSI, 1998. – 423 c 

55. Пухтецька А. А. Європейські принципи адміністративного права : монографія / А. А. Пухтецька ; за заг. ред. д-ра. юрид. наук, проф. В. Б. Авер’янова. – 2-ге вид., доопрац. і допов. – К. : Логос, 2014. – 237 с.

56. Рішення СЄС у справі  СІОТ проти Міністерства фінансів, 1990

57. Рішення СЄС у справі Шумахер проти Хаутзоланд Франкфурт на Майні, 1987

58. Рішення СЄС у справі  Ван Генд проти Нідерландів, 1963

59. Рішення СЄС у справі  Комісія проти Італії, 1969

60. Рішення СЄС у справах Імпорт ягнятини (Комісія проти Франції) та Імпорт картоплі (Комісія проти Великобританії),1974

61. Рішення СЄС у справі Такси на пиво та вино (Комісія проти Об’єднаного Королівства),  1983

62. Рішення ЄСС у справі Belgian Jean-E. Humblet v Belgian State. – Case 6/60 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61960CJ0006:EN:HTML

63. Рішення ЄСС у справі Вассілакіс та інші проти Дімос Керкірас (Vassilakis and Others v. Dimos Kerkyras), справа № C-364/07 [2008] ECR I-90, 12 червня 2010 року; 

64. Рішення ЄСС у справі Зальштед та інші проти Комісії (Sahlstedt and Others v. Commission), справа № C-362/06 [2009] ECR I-2903, 23 квітня 2009 року; 

65. Рішення ЄСС у справі Ангелідакі та інші проти Organismos Nomarkhiaki Aftodiikisi Rethimnis), справа № C-378/07 [2009] ECR I-3071, 23 квітня 2009 року.

66. Рішення ЄСС у справі Congreve v. Home Office, 1976

67. Рішення ЄСС у справі Mr and Mrs Gilly v Directeur des Services Fiscaux du Bas-Rhin, 12 May 1998 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61996J0336: EN:HTML

68. Рішення ЄСС у справі Compagnie de Saint Gobain, Zweigniederlassung Deutschland v Finanzamt Aachen-Innenstadt, 21 September 1999 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0307:EN:NOT

69. Рішення ЄСС у справі FII Group Litigation v Commissioners of Inland Revenue, п.108, 2006

70. Рішення ЄСС у справі Finanzamt Hamburg-Am Tierpark v Burda GmbH, 2008

71. Рішення ЄСС у справі Finanzamt Köln-Altstadt v Roland Schumacker, 1995.

72. Рішення ЄСС у справі Oy AA, п.27, 2007

73. Сідоров В. Порівняльний аналіз податкових систем країн-членів ЄС та України / В. Сідоров [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VKhE_2010_884_23.pdf

74. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. – С.13

75. Соколовська А.М. Особливості податкової системи України та напрями її коригування / А.М. Соколовська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Fu_2013_9_4.pdf

76. Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей : Монографія; За заг. редакцією Д. Г. Лук’яненка, В.І. Чужикова. – К.: КНЕУ, 2007. – 544 с.

77. Фальковський А. О.  Поняття  та  функції  методологічних  підходів  у сучасних правових дослідженнях / А. О. Фальковський // Актуальні проблеми держави і права. − 2009. − № 45. − С. 41.

63. Фастовець А.С. До питання про тлумачення права Європейського Союзу Судом Справедливості в межах реалізації преюдиціальної юрисдикції /А.С. Фастовець // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 2. – С. 320–322

78. Філософія права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, С. І. Максимов та ін. / за ред. д-ра філос. наук, проф. О. Г. Данильяна. – Харків: Право, 2009. – С. 25.

79. Фінанси: Підручник / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.

80. Царенко О.В. Формування інституціональних регуляторів податкового адміністрування в регіоні / О. В.Царенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.pu.if.ua/depart/Finances/resource/file/%D0%97/2011-2/%DBA%D0%BE.pdf

81. Шевчук С. Нормативность актов судебной власти: эволюция мнений в отечественном правоведении / С. Шевчук // Правовая система Украины: История, состояние, перспективы : В 5 т. / Под общ. ред. М.В. Цвика, А.В. Петришина / На- циональная академия правовых наук Украины. – Х.: Право, 2011. – Том 1. Методологические и историко-теоретические проблемы формирования и развития правовой системы Украины. – С. 870.

82. Шевчук В.О., Римарська Р. Ю. Гармонізація податкового законодавства у країнах Європейського Союзу: досвід для України / В.О. Шевчук, Р. Ю. Римарська // Стратегічні пріоритети, – 2008. – №3(8). – С. 100–111

83. Шпакович O. М. Роль Суду Європейського Союзу в становленні та розвитку європейського права / О.М. Шпакович // Порівняльно-правові дослідження. – 2009. – № 1. – С. 58–63.

84. Щава Р.П. Гармонізація податкових систем як індикатор фіскальної оптимізації ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_08/168.pdf 

85. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. Методологические проблемы современной науки. - М.: Наука, 1978. – С. 40-44.

86. Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / В. Є. Юринець. –Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.17.

87. Юридична енциклопедія: у 6 т./ [редкол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.]. – К. : Українська енциклопедія, 2003. – Т. 5. – 736 с. 

88. Юрченко В. В. Сучасні тенденції розвитку та гармонізації податкових систем країн Європейського Союзу. Вектори для України / В.В. Юрченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2651

89. Юхимюк О.М. Використання філологічного спосоБу тлумачення права Судом Справедливості Європейського Союзу / О.М. Юхимюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. – № 22. – С. 87-89

90. Яворська І.Роль і значення Суду ЄС у системі органів Європейського Союзу / Яворська І.// Вісник Львівського університету. – 2015. – № 37. – C. 82–88

91. Ярош М.В. Необхідність гармонізації податку на додану вартість в умовах інтеграції до ЄС / М.В. Ярош // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – № 23. – С. 293-297

92. Опарин В.М. Проблемы гармонизации налоговой системы Украины. Налогообложение: проблемы науки и практики : монография / В.М. Опарин.–Х. : ИНЖЭК, 2006. – 232 с 

93. Практика Суда ЕС в сфере налогообложения [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://prezi.com/9ezejofoggxv/presentation/

94. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова ; ред-кол. : А. А. Гусейнов, В. А. Лекторский, В. В. Миронов и др. ; сост. П. П. Поляков, Ю. Н. Солодухин. – 8-е изд., дораб. и доп. – М. : Республика: Современник, 2009. – 846 с.

95. Вekes B. Direct taxation in the European Union theses of the doctoral dissertation / B.Bekes. – Budapest, 2012. – 25 р.

96. Case 66/80, International Chemical Corporation v. Amministrazione delle Finanze dello Stats // European Court Reports. – 1981

97. Council Directive 92/77/EEC of 19 October 1992 supplementing the common system of value added tax and amending Directive 77/388/EEC (approximation of VAT rates) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: http://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f36c15da-7480-404c-9565-4ac618211cc5/language-en

98. Council Directive 2008/118/EC of 16 December 2008 concerning the general arrangements forex cise duty and repealing Directive 92/12/EEC // Official Journal of the European Union Law. – 2009. – № 9. – Р. 12–30.

99. Council Directive 92/79/EEC of 19 October 1992 on the approx Imation of taxes on cigarettes // Official Journal of the European Union Law. – 1992. – № 316. – Р. 8–9

100. Council Directive 92/80/EEC of 19 October 1992 on the approximation of taxeson manufactured tobacco othert han cigarettes // Official Journal of the European Union Law Official Journal of the European Union Law. – 1992. – № 316. – Р. 10–11.

101. Council Directive 92/84/EEC of 19 October 1992 on the approximation of the rates of excise duty on alcohol and alcoholic beverages // Official Journal of the European Union Law Official Journal of the European Union Law. – 1992. – № 316. - Р. 29–31.

102. Council Directive 95/59/EC of 27 November 1995 on taxe sotherthan turn over taxes which affect the consumption of manufactured tobacco // Official Journal of the European Union Law Official Journal of the European Union Law. – 1995. – № 291. – Р. 40–45.

103. Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the tax at ion of energy products and electricity (Textwith EEA relevance) // Official Journal of the European Union Law Official Journal of the European Union Law. – 2003. – № 283. – Р. 51–70.

104 Council Directive 2011/64/EU of 21 June 2011 on the structure and rate sofex cise duty applied to manufactured tobacco // Official Journal of the European Union Law Official Journal of the European Union Law. – 2011. – № 176. – Р. 24 –36.

105. Council Decision 2007/436/EC, Euratom of 7 June 2007 on the system of the European

106. Communities’ own resources // Official Journal. –  23.06.2007. – L 163. – P. 17-21

107. Consolidated version of the Тreaty on the functioning of the Еuropean Union // Official Journal of the European Union. – 2008. – C 115. – Р. 47-199.

108. Farmer P., Lyal R. EC Tax Law. – Oxford University Press. – 2003. – 360 p.

109. Kopits G. Tax Harmonization in the European Community: Policy Issues and Analysis. –International Monetary Fund, 1992. – 115 р.

110. Mitchel D. J. The Economics of Tax Competition: Harmonization vs. Liberalization. – 2004.

111. Mongelli F. P. Effects of the European Economic and Monetary Union (EMU) on Taxation and Interest Spending of National Governments. – NY., 1997. – 56 p.

112. Prest A. R. Fiscal Policy // Economic Policies of the Common Market / ed. by P. Coffey. –London : Macmillan, 1979.

113. Vanina Boglea. Fiscal Competition and Harmonization in the European Union [Електронний ресурс]– Режим доступу: conferinta.uav.ro/files/con-ferinta-2008/42.pdf. 


Унікальність