Магістерська Проблеми кримінальної відповідальності судді за ухвалення протиправного рішення

  • Код товару: 18564
  • Наявність: В наявності
500 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова магістерська робота на тему Проблеми кримінальної відповідальності судді за ухвалення протиправного рішення на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

 Загальний обсяг роботи 98 сторінок.Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 375 КК УКРАЇНИ, ЯК ПІДСТАВИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІ (СУДДІВ) ЗА УХВАЛЕННЯ ПРОТИПРАВНОГО РІШЕННЯ
1.1. Об’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 375 КК України
1.2. Суб’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 375 КК України
1.3. Кваліфікуючі ознаки складу злочину, передбаченого ст. 375 КК України
РОЗДІЛ 2. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІ (СУДДІВ) ЗА УХВАЛЕННЯ ПРОТИПРАВНИХ РІШЕНЬ, ЯКІ НЕ ОХОПЛЮЮТЬСЯ СТ. 375 КК УКРАЇНИ
2.1. Відмежування злочину, передбаченого ст. 375 КК України від інших злочинів, що вчиняються суддею (суддями) як спеціальним суб’єктом
2.2. Відмежування кримінально караного ухвалення суддею (суддями) протиправного рішення від дисциплінарного поступку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Андрушко П. П. Деякі  проблемні  питання  кримінально-правової  кваліфікації  постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного рішення в кримінальному провадженні (ст. 375 КК) / П. П. Андрушко // Вісник Верховного Суду України. – 2014. – № 9. – С. 35–46.

2. Анісімов Г. М. Зловживання довірою як спосіб вчинення злочину: поняття і кримінально-правове значення : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Г. М. Анісімов ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2003. – 20 с.

3. Албул С. В. Корисливі мотиви вчинення корисливо-насильницьких злочинів: ознаки та соціальна сутність / Албул С. В. // Актуальні проблеми держави і права. – 2009. - № 30. - С. 154-156

4. Баулін Ю. В., Борисов В. І. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. — 1196 с.

5. Баулін Ю.В., Борисов В.І. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти    / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право, 2002. - 416 с

6. Берзін П.С. Наслідки у складах злочинів у сфері господарської діяльності:кримінально правова характеристика: навчальний посібник / Берзін П.С. – К.: КНТ, 2007. – 392 с.

7. Бурдін В. М. Окремі  питання  кримінальної відповідальності за  постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови / В. М. Бурдін // Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та криміналістики (на вшанування пам’яті Ганса Гросса) : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 29 січня 2016 р.). – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – С. 11; 

8. Василенко  В.  М.  Дисциплінарна  відповідальність  суддів  України: підстави,  порядок  та  особливості  дисциплінарного  провадження / Василенко  В.  М.  // Право  і безпека. - 2011. - № 3. - С. 88–92.

9. Вереша Р. В. Поняття та ознаки вини в нормативній кримінально-правової концепції (теорії) / Вереша Р. В. // Вісник Академії адвокатури України - 2012. - випуск 1 (23). – С. 91-95.

 0. Вереша Р. В. Кримінальне право України : Загальна частина. Навч. посіб. 2-ге вид. перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 320 с.

1 . Вереша Р. В. Визначення ознак суб’єктивної сторони складу злочину в Особливій частині КК України / Вереша Р. В. // Вісник Академії адвокатури України. -  2016. - № 2(36). – С. 54-61

 2. Вереша Р.В. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (коментар до ст. 171 КК України) / Вереша Р.В. // Вісник Академії адвокатури України. -  2009. - № 2(15). – С. 86-89.

 3. Виноградова Л.Є. Юридична відповідальність суддів загальних судів України: дис. кандидат юрид. наук: спец. 12.00.10 / Л.Є. Виноградова. – О., 2004. – 187 с.

 4. Глинська Н. В. Концептуальні  засади  визначення  та забезпечення  стандартів  доброякісності кримінальних процесуальних рішень: монографія / Н. В. Глинська. – К.: Істина, 2014. – 588 с.

 5. Гончаренко  О.  В.  Актуальні  питання  притягнення  суддів  до відповідальності  (частина  перша) / Гончаренко  О.  В.  // Вісник  Вищої  ради  юстиції.  - 2011.  - №  1.  - С.  77–92.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vru.gov.ua/Docs/visnik05_05.pdf

 6. Гринюк  В.  Окремі  питання  притягнення  суддів  загальної юрисдикції  до  дисциплінарної  відповідальності / Гринюк  В.  // Вісник  Київського національного  університету  імені  Тараса  Шевченка.  - №  84.  - 2010. - С.58–60.  

 7. Гуренко Д. Ю. Загальне поняття об’єкта злочину у сучасній кримінально-правовій науці / Гуренко Д. Ю. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3. – С. 292-298.

 8. Гуцуляк М.Я. Костюк Л.О. Поняття, зміст та ознаки суб’єктивної сторони складу злочину/ Гуцуляк М.Я. Костюк Л.О. // Збірник наукових статей за матеріалами доповідей учасників науково-практичної конференції 26 грудня 2014 р. – Львів: ЛьвДУВС.- 2014.- С. 1-4

 9. Дідик С. Є. Кримінально-правова охорона правосуддя від незаконних діянь судді як спеціального суб’єкта злочину : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. – 22 с.

20. Дідик С. Є. Протидія службовим злочинам у сфері правосуддя, що вчиняються суддею (кримінально-правовий аспект) / C. Є. Дідик // Протидія злочинам у сфері службової діяльності (кримінологічні, кримінально-правові і кримінально-процесуальні проблеми). – К. : Наук. думка, 2014. – С. 236

2 . Дисциплінарна відповідальність суддів в Україні: проблеми законодавства і практики / Куйбіда Р., Середа М. – К.: ФОП Москаленко О.М., 2013. – 72 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravo.org.ua/files/A_D_NEW_final.pdf.

22. Дисциплінарна  відповідальність  та  звільнення  суддів  у  зв’язку  з порушенням присяги 2011–2012 рр. (презентація): моніторингове дослідження дисциплінарної практики Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і Вищої ради  юстиції.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravo.org.ua/2010-03-07-18-06-07/laworganisandstatussuddiv/1407-cuddiv-naichastishe-karaiut-za-zatiahuvannia-rozhliadu-sprav-i-protsesualni-porushennia-doslidzhennia.html  

23. Єднак В. М. Кримінальна відповідальність за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови з корисливих мотивів : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / В. М. Єднак ; Київ. ун-т права. – К., 2015. – С. 79.

24. Єднак В. М. Кримінальна відповідальність за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови з корисливих мотивів : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08.  –  С. 5;  

25. Злочини проти правосуддя : навч. посіб. / за заг. ред. проф. В. І. Борисова, проф. В. І. Тютюгіна. – Х. : Нац. ун-т «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого», 2011. – С. 29; 

26. Ілляшова К.В. Етимологія поняття «корисливий мотив»: окремі питання / Ілляшова К.В. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». – 2012. -  № 19. – С. 202-208.

27. Канцір В.С., Сосніна О.В. Корисливий мотив як кваліфікуюча ознака у складі злочину «порушення недоторканості приватного життя» (ст. 182 КК України) / Канцір В.С., Сосніна О.В. // Наше право. – 2016. - № 1. – С. 87-91

28. Капліна О.В. Постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі аспекти застосування ст. 375 Кримінального кодексу України / О.В. Капліна, В.І. Тютюгін, І.А. Тітко // Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 2 (138). – С. 42–48.

29. Квасневська Н. Д. Кримінальна відповідальність за неправосуддя в Україні : монографія / Н. Д. Квасневська. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 189 с.

30. Кваша О.О. Кримінальна відповідальність за постановлення суддею (суддями) завідомо не- правосудного вироку, рішення, ухвали чи постанови / О.О. Кваша // Правова держава. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – Вип. 17. – С. 200–208

31. Кохан  В.  П.  Нове  у  законодавстві  про  дисциплінарну відповідальність суддів / Кохан  В.  П.  // Держава і право. - 2010. - № 50. - С. 284–289. 

32. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред. А.С. Беніцького, В.С. Гуславського, О.О. Дудорова, Б.Г. Розовського. – К.: Істина, 2011.– С. 324

33. Кримінальне право України: Заг. ч.: Підруч. / За ред. В.В. Сташиса, В.Я.Тація. – 4-те вид., перероб. і допов. – Х.: Право, 2010. – 456 с

34. Кримінальний кодекс України : Закон від 05.04.2001 № 2341-III [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

35. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В. В.  Сташиса, В. Я. Тація. — К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. — 1196 с.

36. Кримінальне право України: Загальна части- на [підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти] / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов [та ін.] ; за ред.: М.І. Бажанов, В.В. Сташис, В.Я. Тацій. – Київ–Харків: Юрінком-Інтер – Право, 2003. – 416 с.

37. Коржанський М. И. Кваліфікація  злочинів.  Навчальний   посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с.

38. Кузнецов В. В., Савченко А. В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник. / Кузнецов В. В., Савченко А. В. - 2-е вид., перероб.; За заг. ред. професорів Є. М. Моісеєва та О. М. Джужи, наук. ред. к. ю. н., доц. І. А. Вартилецька.- К.: КНТ, 2007. - 300 с.

39. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений ./ В.Н.  Кудрявцев. – М. : Юридическая литература, 1972. – 352 с.

40. Куйбіда  Р.,  Середа  М.  Дисциплінарна  відповідальність  суддів  в Україні: проблеми законодавства і практики. К.: ФОП Москаленко О. М., 2013. - 72 с. 

4 . Лащук Є. В. Предмет злочину в кримінальному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.08 "кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право" / Лащук Єфрем Вікторович – Київ, 2005. – 21 с.

42. Лемешко О. М. Притягнення  суддів  до кримінальної  відповідальності:  окремі  проблеми  / О. М. Лемешко, О. М. Овчаренко // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 7. – С. 33–38.

43. Марочкін І. Є., Крючко Ю. І., Москвич Л. М. та ін. Статус суддів: навч. посіб. / за заг. ред. І. Є. Марочкіна. Х.: Право, 2009. - 120 с.

44. Мельник М. Узагальнення дисциплінарної практики щодо суддів як джерело  вдосконалення  законодавства / Мельник М. //  Вісник  Вищої  кваліфікаційної  комісії суддів України. - 2013. - № 1. -  С. 4–7.

45. Мельник Р. Відповідальність суддів Конституційного Суду України за прийняття завідомо неправосудного акта: постановка проблеми в аспекті de lege ferenda / Р. Мельник // Правова політика в Україні: питання теорії та практики : зб. матеріалів Міжнар. науково-практ. конф. (Київ, 24 жовтня 2014 р.). – К. : Нац. акад. прокуратури України, 2014. – Т. 1. – С. 236.

46. Маляренко  А.  До  питання  упередженості  як  підстави дисциплінарної  відповідальності  суддів / Маляренко  А.  // Право  України. 2012. - № 1-2.  - С.  414–420. 

47. Музика А. А., Лащук Є. В. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання : монографія / А. А. Музика, Є. В. Лащук. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2011. – 192 с.

48. Наконечна І.М. Поняття кваліфікуючих (особливо кваліфікуючих) ознак складу злочину / Наконечна І.М. // Часопис Київського університету права. – 2013. - № 4. – С.  313-317.

49. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації : Навч. посібник. / В.О. Навроцький. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.

50. Навроцький В. О. Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / за ред. В. О. Навроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 712 с.

5 . Навроцький В. О. Кримінальне право України. Особлива частина : курс лекцій / В. О. Навроцький. – К. : Знання, 2000. – С. 256; 

52. Навроцький В. О. З професорської шухляди / В. О. Навроцький. – Івано- Франківськ : Фоліант, 2016. – С. 102, 395–399.

53. Новак  О.  Д.  Особливості  дисциплінарної  відповідальності  суддів / Новак  О.  Д.  // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - 2012.- №. 23. - С. 334–343.

54. Овчаренко О. М. Юридична відповідальність судді: теоретико-прикладне дослідження : монографія / О. М. Овчаренко. – Х. : Право, 2014. – С. 116.

55. Олександр  Волков  проти  України:  Рішення  Європейського  суду  з прав  людини  від  09.01.2013  р.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.khpg.org/index.php?id=1359450183

56. Орлов Ю. В. Мотив як ознака суб`єктивної сторони складу злочину сутність та питання доцільності законодавчого закріплення / Орлов Ю. В // Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). – С. 116-120 

57. Погорецький М. Кримінальна відповідальність суддів за постановлення неправосудного рішення (ст. 375 КК) / М. Погорецький // Юрид. вісн. України. – 2015. – № 22. – С. 6. 

58. Подкопаєв  С.  В.  Проблема  фактичної  підстави  дисциплінарної відповідальності  суддів.  Сучасні  проблеми  права,  державної  безпеки життєдіяльності людини, формування громадянського суспільства: матеріали секції № 9 першої обласної конференції молодих науковців «Тобі, Харківщино, пошук молодих» (м. Харків, 19-20 берез. 2002 р.) / за ред. М. І. Панова. Х.: Нац. юрид. акад. України, 2002. - С. 115–117.

59. Подкопаєв  С.  В.  Дисциплінарна  відповідальність  суддів:  дис.  … канд. юрид. наук. Харків, 2003. -185 c.

60. Польовий О. Л. Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / О. Л. Польовий ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – К., 2014. – С. 11.

61. Про державну службу : Закон  України   в редакції від 11.10.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3723-12

62. Про судоустрій і статус суддів : Закон від 02.06.2016 № 1402-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page2

63. Про запобігання корупції : Закон від 14.10.2014 № 1700-18: [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25

64. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів : Закон від 23.09.1997 № 540/97-ВР [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/540/97-%D0%B2%D1%80

65. П. 25 і 28 Київських рекомендацій щодо незалежності судової системи в країнах Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії (Київ, 23-25 червня 2010 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osce.org/odihr/KyivRec.

66. П. 25 і 28 Київських рекомендацій щодо незалежності судової системи в країнах Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії (Київ, 23-25 червня 2010 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.osce.org/odihr/KyivRec.

67. П. 20 Магни карти суддів (Основоположні принципи), схваленої Консультативною радою європейських суддів 17 листопада 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1707925.

68. Постанова № 5-56x15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/

69. Про закон про статус суддів: Європейська хартія від 10.07.1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_236

70. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положень частин другої, третьої статті 124 Конституції України (справа щодо підвідомчості актів про призначення або звільнення посадових осіб) від 7 травня 2002 р. № 8-рп/2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v008p710-02.

7 . Савченко А. В. Вплив мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості на кваліфікацію злочинів / Савченко А. В. // Вісник Академії адвокатури України. - 2010. - № 1. - С. 174-177

72. Середа М., Дмитрієва І. Ухвалення завідомо неправосудних рішень: чи карають суддів за цей злочин? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravo.org.ua/2011-07-05-15-26-55/2011-07-22-11-15-02/1910-ukhvalennia-zavidomo-nepravosudnykh-rishen-chy-karaiut-suddiv-za-tsei-zlochyn.html.

73. Селіванов А. Конституційне правосуддя і конституційна юрисдикція в Україні (доктринальне визначення) / А. Селіванов // Право України. – 2010. – № 6. – С. 36, 42.

74. Селіванов  А.  О.  Дотримання  принципів  незалежності  та дисциплінарної  відповідальності  суддів:  питання  законодавства  та  практики // Селіванов  А.  О.  / Етичні  та  правові  проблеми  забезпечення  незалежності  суддів:  матеріали міжнар.  наук.-практ.  семінару  (м.  Харків  30–31  берез.  2005  р.)  /  редкол.:  В. В. Сташис (голов. ред.) та ін. Х.: К.: ЦНТ «Гопак», 2006. - С. 34–50.

75. Сенаторов М. В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві / За науковою редакцією доктора юридичних наук, професора, академіка Академії правових наук України В. І. Борисова. –  Х.: Право, 2006. – 208 с.

76. Сіренко  В.  Ф.  Деякі  проблеми  реформування  судової  влади  в Україні. Право України. - 2010. - № 5. - С. 4–13

77. Словник оціночних понять Кримінального кодексу України / А.П.  Огородник. – К.: Пульсари, 2006. – 172 с

78. Справа № 5-24x14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 

79. Стрельцов Є. Л.  Суб`єктивна сторона злочину  / Стрельцов Є. Л.  // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2013. - №1(1). – С. 160-170

80. Суддівська помилка:критерії розмежування зловживання (свавілля), недбалості та добросовісної поведінки // Аналітичний звіт. Підготовлено в рамках Проекту Ради Європи «Підтримка реформи системи суддівської відповідальності в Україні», фінансованого Фондом з прав людини. - Київ, 2015

81. Тертишник В.М.Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічне видання. - К.: Алерта, 2014. - 420 с.

82. Тубелець О. С. Проблеми кваліфікації злочинів / О. С. Тубелець // Вісник Вищої ради юстиції . – 2013. - № 3 (15). – С. 100-110.

83. Тютюгін В. І. Постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі аспекти застосування ст. 375 Кримінального кодексу України. – С. 48;

84. Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / за ред. В. О. Навроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 712 с.

85. Устрицька Н. І. Кваліфікація повторності злочинів: монографія / Н. І. Устрицька. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 216 с.

86. Фітьковський С.М. Кримінально-правовий аналіз суб’єкта злочину, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України / Фітьковський С.М. // Юридична наука. -  2013. - № 1. – С. 59-63

87. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Атіка, 2004. – 512 с.

88. Чорней С.В. Осудність у структурі суб’єкта злочину / Чорней С.В. // Науковий вісник Чернівецького університету. - 2013. - № 644. – С. 127-130

89. Щасний А.В. Поняття та ознаки завідомого неправосудного вироку як предмета злочину, передбаченого ст. 375 Кримінального кодексу України / А.В. Щасний // Держава і право. – 2010. – № 47. – С. 509–515.

90. Шевченко А. В. Дисциплінарна відповідальність суддів як гарантія прав громадян:  збірник  тези  доповідей  та  наукових  повідомлень  учасників всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та здобувачів (09 лист. 2011 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана. Харків: НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», - 2011. - С. 122–124.

91. Шевченко  А.  В.  Дисциплінарна  відповідальність  суддів  України: дис. … канд. юрид. наук. Київ, - 2013. - 238 с.

92. Юридична енциклопедія: в 6  т. / [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.] – К.: «Укр. енцикл.», 1998. – Т. 6 – 765 с. 

93. Яремко Г. З. Бланкетні диспозиції, що відносяться до ознак об’єкта злочину / Г. З. Яремко // Часопис Академії адвокатури України. – 2009. – №. 5. – С. 1-9.

94. Дисциплинарная  ответственность  судей  в  Российской  Федерации: международный  семинар,  часть  4  (г.  Москва,  15  апр.  2013  г.).  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.arbitr.ru/press-centr/news/83290.html

95. Емеева Н. Р. Уголовная ответственность за преступления против правосудия, совершаемые судьями и должностными лицами правоохранительных органов : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Емеева Нелли Рашидовна ; Ин-т экономики, управления и права. – Казань, 2005. – С. 68. 28 

96. Лейкина Н. С., Грабовская Н. П. Субъект преступления //Курс советского уголовного права. Общая часть. Т. 1. Л., 1968. С. 389-390

97. Михлин А.С. Последствия преступления / Михлин А.С. – М.: Госюриздат, 1969. – 104 с.

98. Селигмен Адам. Проблема доверия / Адам Селигмен ; пер. с англ. И. И. Мюрберг, Л. В. Соболевой. – М. : Идея-Пресс, 2002. – 256 с.

99. Панов Н. И. Основные проблемы способа совершения преступления в советском уголовном праве : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Н. И. Панов. – Х., 1987. – 514 с. 

100. Шептулин А. П. Категории диалектики / А. П. Шептулин. – М. : Высш. шк., 1971. – 279 с.


Унікальність