Магістерська Принцип поваги прав людини

  • Код товару: 17557
  • Наявність: В наявності
500 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова магістерська робота на тему Принцип поваги прав людини 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 97


Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Правова природа принципу поваги прав людини 
1.1. Історична обумовленість принципу поваги прав людини
1.2. Повага прав людини як одна з базових цінностей права
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. Юридичний зміст принципу поваги прав людини
2.1. Поняття принципу поваги прав людини
2.2. Принцип поваги прав людини в системі принципів права
2.3. Законодавче закріплення принципу поваги прав людини
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. Гарантії та захист принципу поваги прав людини
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

Джерела

1. Абашидзе А. Х. Защита прав меньшинств по международному и внутригосударственному праву / А. Х. Абашидзе. – М., 1996. – С. 119-122.

2. Алексидзе Л. А. Некоторые вопросы теории международного права. Императивные нормы «jus cogens» / Л. А. Алексидзе. – Тбилиси, 1982. – С. 240-245.

3. Анисимов А. Л. Честь, достоинство, деловая репутация под защитой закона. – М., 2004. – 540 с.

4. Антонович М. Міжнародне право : навч. посіб. / М. Антонович. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 384 с.

5. Асірян С. Р. Концепція захисту прав людини в статуті ООН / С. Р. Асірян // Альманах міжнародного права. – 2016. – Вип. 11. – С. 65-72.

6. Бадальянц Ю. С. Права людини: навчальний посібник / Ю. С. Бадальянц, Д. А. Ягофаров. – Москва-Рязань: Видавництво «Повірений». – 2006. – 519 с.

7. Барсукова В. Н. Уважение прав и свобод человека и гражданина как неотъемлемая составляющая принципа уважения в деятельности государственного аппарата / В. Н. Барсукова // Современное право. – М. : Новый Индекс, 2014, № 2. – С. 42-45.

8. Бару М. И. Охрана трудовой чести по советскому законодательству. – М„ 1966. – 312 с.

9. Барчук В. Роль і місце Конституційного Суду України в юридичному механізмі забезпечення прав людини / В. Барчук, І. Дуленчук // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 5. – С. 3-7. 

10. Білозьоров Є. В. Правові гарантії захисту прав і свобод людини в Україні: реалії та проблеми / Є. В. Білозьоров // Адвокат. – 2009. – № 8. – С. 26-30. 

11. Білозьоров Є. В. Правові гарантії забезпечення прав та свобод людини та громадянина в Україні  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravnuk.info/urukrain/1256-pravovi-garanti-zabezpechennya-prav-i-svobod-lyudini-ta-gromadyanina-v-ukrani.html

12. Бирюков П. Н. Международное право : учеб. пособие / П. Н. Бирюков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2000. – 416 с.

13. Блюмкин В. А. Честь, достоинство, гордость. - М., 1963. – С. 123.; 

14. Болдырев С. Н. Гарантии как технико-юридические средства обеспечения прав и свобод личности / С. Н. Болдырев / Общество и право. – 2010. – № 5. – 312 с.

15. Большой юридический словарь / Под ред. А. В. Малько. – М., 2009. – 1123 с. 

16. Большой юридический словарь / под ред.  д. ю. н., проф. А. Я. Сухарева. – 3-е изд. – М. : [б. и.], 2010. – 704 с.

17. Бутылин В. Н. Институт государственно-правовой охраны конституционных прав и свобод граждан / В. Н. Бутылин // Журнал российского права. – 2001. – № 12. – С. 83-85.

18. Віденська Декларація та програма дій від 25.06.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_504 

19. Витрук Н. В. О юридических средствах обеспечения реализации и охраны прав советских граждан / Н.В. Витрук // Правоведение. – 1964. – № 29. – С. 32.

20. Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России. – Москва, 1997. – 520 с.

21. Гаврилов В. В. ООН і права людини: механізми створення і здійснення нормативних актів / В. В. Гаврилов. – Владивосток, 1998. – 321 с. 

22. Генезис прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/history/genesis/

23. Гражданское общество, правовое государство и право («Круглый стол» журналов «Государство и право» и «Вопросы философии») // Вопросы философии. – 2002. – №1. – С. 3-51.

24. Гриценко Е. Международно-правовая основа поощрения и защиты прав человека / Е. Гриценко, И. Фисенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://evolutio.info/content/view/32/38/

25. Даль В.И.  Толковый словарь живого великорусского язика / В. И. Даль. – М. : [б. и.], 1955. – 1123 с. 

26. Дворкін Роналд. Серйозний погляд на права / Пер. з англ. А. Фролкін. – К. : Основи, 2000. – 519 с. 

27. Дитюк В. Правовий принцип поваги, дотримання та захисту прав і свобод людини та громадянина в діяльності Національної гвардії України / В. Дитюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2016. – № 855. – С. 48-56.

28. Доклад о развитии прав человека 2004: Культурная свобода в современном многообразном мире // Программа развития ООН. – 2004. – 344 с.

29. Єльникова М. О. Історичні аспекти становлення та розвитку ідеї прав і свобод людини : [тези до Всеукр. наук.-практ. конф. «Україна перед глобальними викликами сучасності» (XXVII Харківські політологічні читання) (Харків, 5 черв. 2014 р.)] / М. О. Єльникова // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Харків, 2014. – № 4. – С. 338-340.

30. Жданенко С. Б. Правовий захист честі й гідності: історія та сучасність / С. Б. Жданенко // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Філософія. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2012. – № 43 (949). – С. 39-46.

31. Жданенко С. Б. Еволюція форм захисту гідності та честі в аксіологічному контексті / С. Б. Жданенко, С. Є. Сиротенко // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Сер. Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2011. – 2011. – № 9. – С. 54-64.

32. Завалюк В. В. Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини за віковими критеріями / В. В. Завалюк // LEX PORTUS. – 2016. - № 2. – С. 23-31.

33. Задорожній О. В. Порушення принципу поваги основних прав і свобод людини під час агресії Російської Федерації на сході України / О. В. Задорожній // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2015. – Вип. 32(3). – С. 175-179.

34. Ігнатенко Т.В. Природа Конвенції про захист прав і основних свобод людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.judges.org.ua/seminar21-5.htm

35. Какимжанов М. Т. Соблюдение прав и свобод граждан в деятельности милиции: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1995. – 35 с.

36. Калмикова О. С. Правова природа принципу недискримінації особистості / О. С. Калмикова // Право та інновації. – 2015. – № 4. – С. 151-156.

37. Капицын В. М. История, теория и защита прав человека: Учебник. – М. : Московский университет потребительской кооперации, 2003. – 260 с.

38. Кельзен Г. Чисте правознавство: З дод.: Пробл. справедливості / Пер. з нім. О. Мокровольського. – К. : Юніверс, 2004. – 496 с.

39. Клімова Г.П. Права і свободи людини в Україні: класифікація, гарантії реалізації / Г.П. Клімова // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 11. – Х. : Право, 2006. – С. 184-193.

40. Ковінько Д. В. Історія ідеї та основні етапи розвитку прав людини / Д. В. Ковінько [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-2-2012/item/55-istoriya-idey-ta-osnovni-etapy-rozvytku-prav-lyudyny-kovinko-d-v

41. Колесніченко Н. М. Універсальність прав людини: сучасні підходи до проблеми / Н. М. Колесніченко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. – 2012. – Т. 178, Вип. 166. – С. 31-35.

42. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

43. Копейчиков В. В. Теорія держави і права: [навч. посіб.] / Копейчиков В. В., Лисенков С. Л. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 730 с.

44. Кочетков А. П. Гражданское общество: проблемы исследования и перспективы развития. // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. – 1998. – №4. – С. 85-97. 

45. Крегул Ю. І. Права і свободи людини: [навч. посіб. для студентів вузів] / Крегул Ю. І., Ладиченко В. В., Орленко О. І. – К. : Книга, 2004. – 650 с.

46. Лазур Я. В. Сутність та поняття прав і свобод громадян, які реалізуються у сфері публічного управління / Я. В. Лазур // Часопис Київського університету права. – 2009. - № 4. – С. 38-42.

47. Левчук С. В. Конституционно-правовые механизмы защиты прав человека в Бразилии / С. В. Левчук, П. А. Бранзбург // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. – 2013. – № 3. – С. 181-186 

48. Лінник Н. В. Ціннісне та нормативне у розумінні прав людини / Н. В. Лінник // Держава і право. – 2012. – Вип. 56. – С. 43-47. 

49. Льошенко О. Імплементація Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в національну правову систему / О. Льошенко // Право України. – 2009. – № 6. – С. 76-80. 

50. Малько А. В., Субочев В. В., Шериев А. М. Права, свободы и законные интересы: проблемы юридического обеспечения. – М., 2010. – 430 с.

51. Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве: Теоретико-информационный аспект. – Саратов, 1994. – 290 с.

52. Малько А. В., Шундиков К. В. Цели и средства в праве и правовой политике. – Саратов, 2003. – 433 с.

53. Матузов Н.И. Правовая система и личность. – Саратов, 1972. – 289 с.

54. Мамедов М. Н. Уважение прав человека как принцип правового государства: механизм юридического обеспечения / М. Н. Мамедов // Современное право». – 2011. – № 10. – С. 43-46. 

55. Матвеева Т.Д. Международное право. Курс лекций. – М., 2001. – 190 с.

56. Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – 784 с.

57. Международные акты о правах человека: Сб. док. – М., 2002. – 655 с.

58. Милушева Т. В. Принцип справедливости в контексте проблемы правового ограничения государственной власти // Принципы российского права: общетеоретический и отраслевой аспекты / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. – Саратов, 2010. – 587 с.

59. Міжнародно-правове регулювання прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://justice-km.gov.ua/?dep=page&dep_up=597&dep_cur=598

60. Мордовец А. С. Гарантии прав личности: понятие и классификация: Лекция // Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. – М. : Юристъ,1997. – 555 с.

61. Мордовец А. С. Уважение как универсальный принцип прав человека и гражданина // Обеспечение прав человека в деятельности органов внутренних дел: Учеб. / Под общ. ред. Ю. В. Анохина и В. Я. Кикотя. – М., 2010. – 430 с. 

62. Міжнародний захист прав людини та права біженців. Навчальний посібник. – Київ: Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців, 2002. – 160 с.

63. Нерсесянц П. М. Права человека в истории политической и правовой мысли (от древности до декларации 1789 г.) // Права человека в истории человечества и в современном мире: Материалы конф., 1988 г. / Отв. ред. Е. А. Луашова. – М. : АН СССР. Институт государства и права, 1989. – 320 с.

64. Нягу А. Гарантии прав человека: сущность, значение и классификация / А. Нягу // Закон и жизнь. – 2012. – № 8. – С. 28-33.

65. Общая теория права и государства // Под ред. Лазарева В. В. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2001. – 520 с.

66. Оздоев Д. Э. Конституционное закрепление принципа всеобщего уважения прав человека [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://aurri.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=582:ozdoev-de-konstitutsionnoe-zakreplenie-printsipa-vseobshchego-uvazheniya-prav-cheloveka&catid=41&Itemid=182

67. Осипенко Н. А. Правова характеристика категорій честі і гідності в умовах розвитку адміністративного законодавства / Н. А. Осипенко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2010. – № 2. – С. 15-17.

68. Осипенко О. О. Міжнародно-правовий принцип поваги прав людини в контексті України / О. О. Осипенко // Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна». – 2012. – С. 1-5.

69. Паладьев М.А. Конституционное право человека на честь и достоинство (основания, содержание, защита): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2006. – 36 с.

70. Петрик О. Л. Правова сутність понять «права» та «гарантії» науково-педагогічних працівників / О. Л. Петрик // Ефективність державного управління. – 2015. – Вип. 43. – С. 110-116.

71. Підопригора О. А. Основи римського приватного права : підручник для студ. юрид. вузів та фак. / О. А. Підопригора – К. : Вентурі., 1997. – 690 с.

72. Погорілко В. Ф. Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики. – К. : Інститут держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 430 с.

73. Права человека (Human rights) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forexaw.com/TERMs/Society/Laws/l434_Права_человека_Human_rights_это

74. Права человека, демократия и свобода в современном мире. Речь Александра Милинкевича на дне фона им. Кондрата Аденауера [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kas.de/belarus/be/publications/14691/

75. Права человека: принципы и виды [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tandis.odihr.pl/documents/hre-compendium/en/CD%20SEC%203/HRE%20Package%20for%20Schools%20Tajikistan/HRE%20Package%20Textbook%20Tajistkan%20RUS.pdf

76. Права человека. Учебник для вузов / Ответственный редактор – член-корр. РАН, доктор юридических наук Е. А. Лукашева. – М., 2006. – 722 с. 

77. Правоотношения граждан [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.k2x2.info/obshestvoznanie/obshestvoznanie_shpargalka/p50.php

78. Приватне життя і поліція: Концептуальні підходи. Теорія та практика / ред. Римаренко Ю. І. – К. : КНТ, 2006. – 760 с.

79. Рабінович П. М. Права людини та їх юридичне значення. (Основи загальної теорії права та держави): Навч. посібник. – К., 1992. – 540 с.

80. Размєтаєва Ю. С. Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства: до постановки питання / Ю. С. Размєтаєва // Юридичний вісник. – 2006. – № 1. – С. 110-113.

81. Репьева А. М. Уважение прав человека как принцип уголовно-исполнительной отрасли права / А. М. Репьева // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2014. – № 6 (101). – С. 182-186.

82. Рудинский Ф. М. Гарантии конституционной свободы совести / Ф. М. Рудинський // Советское государство и право. – 1983. – № 7. – 320 с. 

83. Саенко Л. В. Конституционно-правовые основы охраны и защиты семьи в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2006. – 37 с. 

84. Сахапов Ю. З. Деловая репутация субъектов предпринимательской деятельности в системе объектов гражданских прав и особенности ее гражданско-правовой защиты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Казань, 2007. – 35 с. 

85. Словарь-справочник про праву / сост. А. Ф. Никитин. – М. : Акалис, 1995. – 880 с.

86. Статут Організації Об’єднаних Націй [Електронний ресурс] : від 26 червня 1945 р. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/images/UN_Charter_Ukrainian.pdf

87. Талалаєв А. Н. Право міжнародних договорів / А. Н. Талалаєв. – М., 1985. – 560 с. 

88. Теория государства и права [Текст] : Курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. – М. : Юристь, 1997. – 490 с.

89. Терёхин В. А. Судебная власть в государственно-правовом механизме обеспечения прав и свобод граждан (вопросы теории и практики): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2001. – 35 с.

90. Тимченко Л. Д. Становление принципа уважения прав человека в международном и национальном праве / Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко // Российский юридический журнал. – 2011. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.center-bereg.ru/o2214.html&gws_rd=cr&ei=qhFBWcSGEYW56ASh_pmICQ

91. Тункин Г. И. Теория международного права. – М., 2000. – 378 с.

92. Утяшев М. М. Права и свободи человека в системе общечеловечиских ценностей / М. М. Утяшев // Вестник Башкирского университета. – 2009. – Т. 14. – № 3. – С. 1244-1250.

93. Хеффе О. Политика. Право. Справедливость: Основоположения критической философии права и государства. / Перев. с нем. Вл. С. Малахова при участии Е. В. Малаховой. – М. : Издательство «Гнозис», Редакционно-издательская группа «Логос», 1994. – 328 с. 

94. Щебляков В.В. Деятельность органов исполнительной власти по соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2001. С. 18.

95. Raz J. Individual Rights in the World Order / John Raz // Global Harmony and Rule of Law. IVR 24th World Congress (September 15-20, 2009, Beijing, China): Papers. Plenary Session. – Beijing, 2009. – P. 4-8. 

96. Report on the human rights situation in Ukraine (17 August 2014) // Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. – 2014. – Р. 9-12.

97. Ukraine: Rebel Forces Detain, Torture Civilians. Dire Concern for Safety of Captives // Human Rights Watch. – 28.08.2014. – 15 p.


Унікальність