Магістерська Примусові заходи медичного характеру

  • Код товару: 18563
  • Наявність: В наявності
500 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова магістерська робота на тему Примусові заходи медичного характеру на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальний обсяг роботи становить 115 сторінок.Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальнотеоретичні основи інституту примусових заходів
1.1. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру
1.2. Історичні аспекти застосування примусових заходів медичного характеру
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. Правові аспекти застосування примусових заходів медичного характеру до хворих із психічними розладами і які вчинили суспільно небезпечні діяння
2.1. Правові та організаційні основи застосування примусових заходів медичного характеру 
2.2. Прикладні аспекти поняття «суспільна небезпека психічно хворого»
Висновки до розділу 2 
РОЗДІЛ 3. Шляхи підвищення ефективності застосування примусових заходів медичного характеру
3.1. Практика застосування примусових заходів медичного характеру в зарубіжних країнах
3.2. Напрями гармонізації вітчизняного законодавства з європейськими правовими стандартами застосування примусових заходів медичного характеру
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Азаров А. Введение в теорию прав человека.– Учебн. пособ. – М. : Норма, – 551 с. 

2. Актуальні проблеми конституційного права в Україні : Підручник / За заг. ред. Професора Олійника А. Ю. – К. : Видавничий дім «Скіф», 2012. – 450 с.

3. Алексеев С. С. Общая теория права : в 2 т. / С. С. Алексеев. – М. : Юридическая литература, 1981. – Т. 2. – 360 с.

4. Аналіз Застосування практики Європейського суду з прав людини та дотримання  Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод місцевими судами Харкова та Харківської області та апеляційним судом Харківської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hra.court.gov.ua/sud2090/inf_court/generalization/criminal1/

5. Барчук В.Б. Діяльність уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері забезпечення національної безпеки України: [монографія] / В.Б. Барчук. – К. : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2009. – 153 с. 

6. Баулін Ю. В. Конституційні обов’язки людини і громадянина: поняття, види, реалізація // Проблеми національної державності: матеріали Міжнародної наукової конференції пом’яти докт. юрид. наук, професора Стрельцова Льва Михайловича (1918-1979) / (ОНУ імені І. І. Мечникова, 26 березня 2012р). – Одеса: Астропринт, 2010. – С. 17-19.

7. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика [Текст] / В. М. Бебик. - К. : Либідь, 2000. – 217 с.

8. Бігун В. С. Антропологія, аксіологія та соціологія права. До питання про праворозуміння / В. С. Бігун // Часопис Київського університету права. – К., 2005. – № 4. – С. 23-32.

9. Веклич В. Методи дослідження прав і свобод людини та громадянина / В. Веклич // Журнал «Віче». – № 22. –2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/1736/

10. Генезис прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/history/genesis/

11. Гревцов Ю. И. Очерки теории и социологии права. – Санкт-Петербург, 1996. – 386 с. 

12. Грищенко А. В. Роль закону в розбудові громадянського суспільства в Україні / А. В. Грищенко // Вісник Академії праці і соціальних відносин федерації профспілок України: Наук.-практ. зб. – К., 2001. – № 2. – С. 78-83. 

13. Гусейнов Л. Г. Международная ответственность государств за нарушения прав человека / Л. Г. Гусейнов. – К. : Ін-т В.М. Корецького НАН України, 2000. – 316 с. 

14. Джин Л. Коен, Эндрю Арато. Гражданское общество и политическая теория: Пер. с англ. / Общ. ред. И. И. Мюрберг. – М. : Весь мир, 2003. – 784 с. 

15. Добрянський С. П. Актуальні проблеми загальної теорії прав людини : монографія. – Львів: Астрон, 2006. – 120 с. 

16. Добрянський С. П. Вихідні засади основоположних прав людини: сучасні інтерпретації / С. П. Добрянський // Вісник Львівського університету. Серія.: Юридична. – 2011. – Вип. 53. – С. 12-22. 

17. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.

18. Закон України «Про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 23.12.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. –1998. – № 20. – Ст. 99. 

19. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2006. – № 30. – Ст. 260.

20. Ігнатенко Т. В. Природа Конвенції про захист прав і основних свобод людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.judges.org.ua/seminar21-5.htm

21. Єльникова М. О. Історичні аспекти становлення та розвитку ідеї прав і свобод людини : [тези до Всеукр. наук.-практ. конф. «Україна перед глобальними викликами сучасності» (XXVII Харківські політологічні читання) (Харків, 5 черв. 2014 р.)] / М. О. Єльникова // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Харків, 2014. – № 4. – С. 338-340.  

22. Загальна деклаація прав людини від 10.12.1948 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015

23. Загальна теорія держави і права: підручник / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. О. В. Петришина. – Х. : Право, 2009. – С. 246.

24. Кириченко Ю. В. Класифікація прав і свобод людини і громадянина за Конституцією України: теоретичні та практичні аспекти / Ю. В. Кириченко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Право». – Випуск 21. – 2014. – С. 26-32.

25. Класифікація прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uapravo.com/hro/text.php?lan=ukr&id=4677&id_book=4671&id_parent=4671

26. Ковалев М. И. Право на жизнь и право на смерть // Государство и право. – 1992. – № 7. – С.65-73. 

27. Ковінько Д. В. Історія ідеї та основні етапи розвитку прав людини / Д. В. Ковінько [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-2-2012/item/55-istoriya-idey-ta-osnovni-etapy-rozvytku-prav-lyudyny-kovinko-d-v

28. Ковінько Д. В. Поняття та зміст конституційного забезпечення прав людини і громадянина в Україні / Д. В. Ковінько // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2011. – № 2. – С. 47-51.

29. Кожан В. В. Класифікація особистих прав людини / В. В. Кожан // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. – 2015. – Випуск 35. – Частина І. Том 1. – С. 24-27.

30. Колісник О. В. Удосконалення здійснення судочинства в Україні в контексті практики Європейського суду з прав людини / О. В. Колісник // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. – Чернівці, 2008. – С. 46-51.

31. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

32. Копейчиков В. В. Теорія держави і права: [навч. посіб.] / Копейчиков В. В., Лисенков С. Л. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – C. 70.

33. Косілова О. І. Інститут омбудсмана в мехінізмі правового захисту прав і свобод особи – світовий досвід та Україна / О. І. Косілова // «Актуальна юриспруденція». Юридичні науково-практичні Інтернет конференції. – Секція № 2. – 2013. 

34. Котюк В. Теорія права. – К., 1996. – С. 102.

35. Крегул Ю. І. Права і свободи людини: [навч. посіб. для студентів вузів] / Крегул Ю. І., Ладиченко В. В., Орленко О. І. – К. : Книга, 2004. – С. 102.

36. Крижанівський А. Ф. Громадянське суспільство і механізм дії права: проблеми співвідношення і взаємодії / А. Ф.Крижанівський, О. О. Крезе // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – О., 2003. – Вип. 21. – С. 22-27. 

37. Кузьменко П. Класифікація конституційних прав і свобод людини та громадянина за Конституцією України / П. Кузьменко // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №3. – С. 95-97.

38. Лазур Я. В. Сутність та поняття прав і свобод громадян, які реалізуються у сфері публічного управління / Я. В. Лазур // Часопис Київського університету права. – 2009. - № 4. – С. 38-42.

39. Лившиц Р. З. Теория права: Учебник. – М.: Бек, 1994. – 255 с.

40. Литвиненко І. Л. Генезис прав людини в історії політико-правової думки світу та України / І. Л. Литвиненко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 1-2. – С. 7-13.

41. Малишев Б. В.Загальна Декларація прав людини 1948 року та сучасне праворозуміння / Б. В. Малишев // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. – № 3 (11). – С. 147-160.

42. Мамут Л. С. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. – веха на пути к универсальной концепции прав человека // Права человека в истории человечества и в современном мире. – М. : Юридическая литература, 1989. – С.28-47. 

43. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_042

44. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_042

45. Міжнародно-правове регулювання прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://justice-km.gov.ua/?dep=page&dep_up=597&dep_cur=598

46. Моисеев М. М. Права человека в России: декларации, нормы, жизнь. – М. : Юридическая литература, 1998. – 217 с.

47. Мушак Н. Б. Концептуальні підходи до класифікації прав людини в умовах глобалізацій них процесів/ Н. Б. Мушак// Часопис київського університету права. – №2. – К., 2011. – С. 298-301.

48. Мюллерсон Р. А. Права человека: идеи, нормы, реальность – М., 1991. – 147 с.

49. Настрадін В. П., Хархун С. І. Вибір та затвердження теми дисертаційного дослідження здобувачів наукових ступенів: Навчальний посібник. – К. : Національна академія СБ України, 2000. – С. 20.

50. Нерсесянц B.C. Философия права. – М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2009. – С.611-613.

51. Нерсесянц П. М. Права человека в истории политической и правовой мысли (от древности до декларации 1789 г.) // Права человека в истории человечества и в современном мире: Материалы конф., 1988 г. / Отв. ред. Е. А. Луашова. – М. : АН СССР. Институт государства и права, 1989. – C. 22. 

52. Нива Ж. Права человека / Опыт словаря нового мышления / Под ред. Ю. Афанасьева и М. Ферро). – М., 1989. – С. 45-52. 

53. Околіт Т. Класифікація прав людини та її критерії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon-i-normativ.info/index.php/component/lica/?href=0&view=text&base=1&id=127413&menu=241089

54. Олійник А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: [монографія] / А. Ю. Олійник. – К. : Алерта, КНТ, Центр навчальної літератури, 2008.– 472 с. 

55. Орлова В. Автономия личности и автономия гражданского общества / В. Орлова // Государство и право. – 2006. – № 1. – С. 12-18. 

56. Орленко В. Еволюція прав і свобод людини / В. Орленко, Л. Орленко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 3. – С. 89-100. 

57. Основні міжнародні документи  з прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mashivka.just.gov.ua/uploads/2012-11/osnovini-mizhnarodni-dokumenti-z-prav-ljudini.doc 

58. Основні методи науково-психологічного дослідження [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://posibnyky.vntu.edu.ua/psihologiya/24.htm

59. Пеньковсъка Г. В. Поняття, класифікація та охорона прав людини / Г. В. Пеньковська // Правова держава. – 2013. – № 16. – С. 158-163.

60. Пеньковська Г. В. Реалізація в Україні міжнародно-правових стандартів щодо правового становища особистості // Матеріали круглого столу «Зближення національних правових систем та їхня взаємодія з міжнародним правом. – Одеса: Астропринт, 2012. – С. 183-185.

61. Погорілко В. Ф. Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики. – К. : Інститут держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України, 2001. – C. 51.

62. Погребной И. М. Теория государства и права. Шульга А. М. – Харьков : Изд-во университета внутренних дел, 1993. – 332 c. 

63. Постанова Верховної Ради України «Про Засади державної політики в галузі прав людини» від 17.06.1999 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999. – № 35. – Ст. 303. 

64. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» від 27 лютого 2009 р. № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09 

65. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судове рішення у цивільній справі» від 18 грудня 2009 р. № 14 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-09

66. Права человека (Human rights) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forexaw.com/TERMs/Society/Laws/l434_Права_человека_Human_rights_это

67. Правоотношения граждан [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.k2x2.info/obshestvoznanie/obshestvoznanie_shpargalka/p50.php

68. Приватне життя і поліція: Концептуальні підходи. Теорія та практика / ред. Римаренко Ю. І. – К. : КНТ, 2006. – C. 88.

69. Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 20.03.1952 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_535

70. Протокол № 4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який гарантує деякі права і свободи, не передбачені в Конвенції та у Першому протоколі до неї від 16.09.1963 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_059 

71. Протокол № 7 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 22.11.1984 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_804

72. Протокол № 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 09.02.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_537

73. Пушкіна О. В. Невід’ємні права людини у контексті розвитку доктрини природного права / О. В. Пушкіна // Юридична Україна. – 2005. – № 6. – С. 12-18.

74. Рабінович П. М. Права людини та їх юридичне значення. (Основи загальної теорії права та держави): Навч. посібник. – К., 1992. – C. 8.

75. Рабінович П., Венецька О. Міжнародні стандарти прав людини: загальні ознаки, поняття // Юридичний вісник України. – 2012. – № 49 (910), 8-14 грудня – С. 6. 

76. Рабінович П. М. Універсальна Декларація прав людини (до 60-річчя проголошення) / П. М. Рабінович // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 11-12. – С. 194-203. 

77. Рабінович П. М. Межі здійснення прав людини: загальнотеоретичний аспект / П. М. Рабінович // Вісник Акад. правових наук України. – 1996. – № 6.

78. Рабінович П. М. Права людини та їх юридичне забезпечення. (Основи загальної теорії права та держави) : Навч. посібник. – К., 1992. – 154 с.

79. Размєтаєва Ю. С. Права людини у системі інститутів громадянського суспільства: аксіологічний вимір / Размєтаєва Юлія Сергіївна // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / Одес. нац. юрид. акад. – О. : Юрид. л-ра, 2008. – Вип. 40. – С. 310–313.

80. Розова Т. В., Барков В. Ю. Специфіка становлення громадянського суспільства в Україні: Монографія. – О. : Юрид. л-ра, 2003. – 336 с. 

81. Рассказов Л. П. Естественные права человека. Упоров И. В. – СПб. : Знание, 2001. – 96 с. 

82. Середа Т. М. Практика Європейського суду з прав людини як джерело судового правозастосування / Т. М. Середа // «Вісник Вищої ради юстиції». – 2013. – № 1 (13). – С. 134-141.

83. Сердюк І. А. Методологічний аналіз сучасних інтерпретацій поняття «об'єкт правоведносин» / І. А. Сердюк // Актуальні питання циві- льного та господарського права. – 2008. – № 4. 

84. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: Підручник. – 3-те видання. – К. : Алерта; ЦУП, 2011. – C. 330.

85. Слюсар К. С. Методологічні підходи дослідження поколінь прав людини / К. С. Слюсар // Імперативи розвитку юридичної та безпекової науки : матеріали наук.-практ. конф., Київ, 15 квіт. 2010 р. - К. : Вид. О. С. Ліпкан, 2010. – С. 16-18. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://goal-int.org/metodologichni-pidxodi-doslidzhennya-pokolin-prav-lyudini/

86. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: [навч. посіб.] / С. Г. Стеценко.– К.: Атіка, 2008.– 624 с.

87. Теорія держави і права. Підручник / Пер. з рос. – Харків : Консум, 2001. – C. 412.

88. Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права від 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_086

89. Философский энциклопедический словарь / Ред. кол. С. С. Аверинцев и др. – М. : Советская энциклопедия, 1989. – C. 257.

90. Хеффе О. Политика. Право. Справедливость: Основоположения критической философии права и государства / Пер. с нем. В. С. Малахова при участии Е. В. Малаховой. – М. : Гнозис; Логос, 1994. – 328 с. 

91. Шейко В. М., Кушніренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання-Прес, 2002. – С. 56.

92. Шукліна Н. Г. Конституційно-правове регулювання прав і свобод людини і громадянина в Україні (проблеми теорії та практики). – К., 2005. – С. 5.

93. Що таке права людини? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.coe.int/uk/web/compass/what-are-human-rights-

94. Ярова Л. В. Особливості діяльності Уповноваженого з прав людини в Україні та світі / Л. В. Ярова// «Актуальна юриспруденція». Юридичні науково-практичні Інтернет конференції. – Секція № 2. – 2015. 


Унікальність