Магістерська Правові гарантії доступу громадян до публічної інформації в Україні

  • Код товару: 18561
  • Наявність: В наявності
500 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова магістерська робота на тему Правові гарантії доступу громадян до публічної інформації в Україні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальний обсяг роботи становить 107 сторінок.Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
1.1. Поняття, ознаки, класифікація публічної інформації
1.2. Способи доступу до публічної інформації
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ГАРАНТУВАННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧННОЇ ІНФОРМАЦІЇ
2.1. Поняття і зміст правових гарантій доступу громадян до публічної інформації
2.2. Гарантії реалізації права на доступ до публічної інформації 
2.3. Гарантії захисту та гарантії охорони права на доступ до публічної інформації
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЇ У СФЕРІ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
3.1. Нормативно-правове забезпечення регулювання відносин у сфері доступу до публічної інформації. Досвід зарубіжних країн
3.2. Міжнародні принципи і стандарти як гарантії забезпечення доступу громадян до публічної інформації
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

3. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з метою усунення випадків ухилення окремих підприємств, створених за участю іноземних інвесторів, від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)» від 20.12.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – №15. – Ст. 100. 

4. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання іноземних інвестицій та кредитування» від 27.04.2010 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 26. – Ст. 270. 

5. Закон України «Про інвестиційну діяльність» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – № 47. – Ст. 646.

6. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 19. – Ст. 80.

7. Закон України «Про захист іноземних інвестицій на Україні» від 10.09.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 46. – Ст. 616. 

8. Закон «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1991. – № 29. – Ст. 377.

9. Закон України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 40. –Ст. 524. 

10. Закон України «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна»» від 21.10.2010 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 11. – Ст. 70.

11. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність»» від 22.12.2011 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2012. – № 36. – Ст. 416.

12. Закон України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р. Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2013. – № 29. – Ст. 337.

13. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку» від 17.11.2011 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2012. – № 27. - Ст. 278.

14. Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» від 06.09.2012 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2013. – № 32. – Ст. 410.

15. Концепція Державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 р.

16. Алексеєнко Л. М. Стан та проблеми формування сприятливого інвестиційного клімату України / Л. М. Алексеєнко, М. М. Назаров // Наука й економіка. – 2013. – Вип. 2. – С. 53-57.

17. Атаманчук Л. Сучасний стан правового забезпечення іноземного інвестування в Україні / Л. Атаманчук // Юридична Україна. – 2016. – № 11-12. – С. 46-51.

18. Асадчев Ю. Перешкоди для залучення інвесторів та шляхи їх усунення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.pressreader.com/ukraine/yurydychna-gazeta/20170530/281874413359889

19. Багола О. Аналіз залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України / О. Багола // Напрями стійкого зростання у світовій економіці : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студ. та молодих вчених [м. Тернопіль, 20-21 квіт. 2017 р.] / редкол. : С. В. Гродський, І. Я. Зварич, О. С. Карась [та ін.] ; відп. за вип. В. Є. Куриляк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 132-134.

20. Базюк В. Р., Смагло О. В. Особливості залучення іноземних інвестицій до України в умовах формування глобального економічного простору [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sophus.at.ua/publ/2015_10_30_kampodilsk/sekcija_section_3_2015_10_30/

21. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент : учебник / И. А. Бланк. – Киев : Эльга-Н : Ника-центр, 2001. – 536 с. 

22. Богацька Н. М. Аналіз залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України / Н. М. Богацька // Економіка і суспільство. – 2017. –Випуск 10. – С. 28-31.

23. Бочаров В. В. Инвестиции – СПб.: Питер 2003 – 288 с. 

24. Вакалюк В. А. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні / В. А. Вакалюк // Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2017. – Випуск 16. – С. 122-126. 

25. Ванькович Л. Я. Іноземні інвестиції: визначення, сутність, класифікація Л. Я. Ванькович, С. І. Ковальчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2008.– № 635– С. 146-152.

26. Ванькович Д. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення: економічно-правовий аспект / Д. Ванькович, Н. Демчишак // Економіст. – 2013. – № 4. – С. 79-81.

27. Ватуля Л. А. Стан та проблеми іноземного інвестування в Україні / Л. А. Ватуля, Ю. В. Тимошенко, К. А. Худик // ВІСНИК ЖДТУ. Серія. : Економічні науки. – 2008. – № 1 (43). – С.  146-151.

28. Волк О. В. Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку України / О. В. Волк, О. В. Червяцова // Вісник Сумського державного університету. Сер. : Економіка. – 2013. – № 3. – С. 22-28. 

29. Воробьев Ю. Н., Воробьева Е. И. Инвестирование – Симферополь: Таврида 2004. – 335с.

30. Воробйова І. В. Теоретичні засади трактування поняття «іноземні інвестиції» / І. В. Воробйова, С. А. Крилов // Право і суспільство. – 2015. - № 6-2. – Ч. 2. – С. 50-54

31. Гаверський В. В. Правова основа державного регулювання інвестиційних процесів в Україні / В. В. Гаверський // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукраїнський центр гендерних проблем. – Одеса : Фенікс, 2014. – Вип. 53. – С. 283-289.

32. Гаврилюк О. В. Пряме іноземне інвестування у світогосподарських процессах: автореф. дис… докт. екон. наук: 08.01.01 / Київський університет імені Тараса Шевченка. – К., 1999. – 31 с.

33. Гамбург І. А. Наукове обґрунтування та законодавче закріплення поняття «іноземна інвестиція» / І. А. Гамбург // Держава та регіони. Серія : Право. – 2016. – № 1. – С. 80-85.

34. Геращенко С. О. Прямі іноземні інвестиції: сучасні тенденції розвитку в Україні / С. О. Геращенко // Economics Bulletin. – 2016. – № 1. – С. 28-40.

35. Глінчук С. Місце та роль іноземних інвестицій в розвитку національної економіки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://naub.oa.edu.ua/2015/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5-%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9-%D0%B2-%D1%80-2/

36. Говорушко Т. А. Сутність прямих іноземних інвестицій та їх класифікація / Т. А. Говорушко, Н. І. Обушна // Теорії мікромакроекономіки.– 2013.– Вип. 41. – С. 91-99.

37. Гончаров П. П. Государственное регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации: административно-правовой аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / П. П. Гончаров. – Москва, 2003. – 202 с.

38. Гура А. О. Інвестиційний клімат в Україні: сучасний стан та напрями покращення / А. О. Гура // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія. : Економіка. – 2015. – Вип. 15. – С. 188-196.

39. Денисенко М. П.  Іноземне інвестування економіки України / М. П. Денисенко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 7. – С. 70-77.

40. Дудчик О. Ю. Інвестування в Україні: розгляд сучасного стану, рекомендації щодо залучення іноземних інвестицій / О. Ю. Дудчик, Г. В. Місілюк, І. О. Лаптєв // Молодий вчений. – 2017. – № 10 (50). – С. 878-881.

41. Егоров А. Ю. Институционализм. Инвестиционный потенциал: формирование и реализация. – Харьков, 2007. – 188 с.

42. Есенкулова И. А. Роль и место прямых инвестиций в развитии экономики Кыргыстана / И. А. Есенкулова // Известия вузов. – 2013. –№ 3. – С. 147-148.

43. Ігнатенко М. В. Удосконалення інвестиційної привабливості економіки України / М. В. Ігнатенко // Економічний вісник університету. – 2016. – Вип. 31 (1). – С. 22-29.

44. Кібенко О. Р. Сучасний стан та перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України: автореф. дис… докт. юрид. наук: 12.00.04 04 / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків, 2006. – 35 с.

45. Кирин А. В. Правовые основы отношений государства и инвесторов / А. В. Кирин. – Москва : ИНФРА-М, 1998. – 268 с. 

46. Кириченко О. А. Інвестування : підручник / О. А. Кириченко, С. А. Єрохін. – К. : Знання, 2009. – 573 с.

47. Коляда О. В. Іноземне інвестування в Україні на шляху інтеграції до світового господарства / О. В. Коляда, О. С. Федорчук // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2016. – № 1. – С. 67-84.

48. Коссак В. М. Правове регулювання іноземних інвестицій та міжнародної технічної допомоги в Україні : [підручник] / В. М. Коссак, М. О. Михайлів. – К. : Правова Єдність, 2009. – 308 с. 

49. Косенко А. В. Нормативно правовий механізм державного регулювання інвестиційних потоків в Україні / А. В. Косенко // Економіка будівництва і міського господарства. – 2013. – Т. 9, № 2. – С. 149-159.

50. Лендєл О. М. Іноземні інвестиції як фактор розвитку економіки держави / О. М. Лендєл // Ефективна економіка. – 2016. – № 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5156

51. Лісніченко С.М. Фінансово-правове регулювання іноземного інвестування в Україні (за законодавством України, ЄС та США) : автореф. дис. … канд. юрид. наук / С.М. Лісніченко. – К., 1999. – 26 с.

52. Литвин Я.А. Податкове регулювання іноземних інвестицій / Я. А. Литвин // Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2016. – Випуск 11. – С. 734-738.

53. Леус М. М. Суть та класифікація іноземних інвестицій / М. М. Леус // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2008. – № 635. – С. 181–187.

54. Ліннік І. М. Сучасний стан та перспективи розвитку залучення прямих іноземних інвестицій / І. М. Ліннік, А. Ю. Погребняк // Збірник наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. І. Сікорського. – 2016. – № 10. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/66850/pdf_10

55. Луцик У. М. Особливості залучення іноземних інвестицій в Україну [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Economics/66596.doc.htm 

56. Маглаперідзе А.С. Інвестиційний менеджмент. – Донецьк: Норд-Пресс, 2007. – 229 с.

57. Малий бізнес в Україні займає 5-6% ВВП [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://federation.org.ua/tochkazory/kozhevina-nataliya-malii-biznes-v-ukraini-zaimae-5-6-vvp.html

58. Мальська М. П. Туристический бизнес: теория и практика. – 2007 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tourism-book.com/pbooks/book-11/ru/chapter-882/

59. Мальська М. П. Економіка туризму: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 544 с.

60. Мар’єнко А. В. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України / А.В. Мар’єнко, Г.В. Принц, Н.І. Патика, К.А. Пріб // Фінанси України. – 1999. – № 7. – С. 34-44.

61. Мацибора Т. В. Прямі іноземні інвестиції як індикатор інвестиційної привабливості / Т. В. Мацибора // Економіка АПК. – 2015. – № 10. – С. 27-32.

62. Мерзляк А. Іноземні інвестиції в контексті інтеграції України до ЄС // Економіка України. – 2003. – № 7. – С. 83-89.

63. Мерзляк А. В. Механізми державного управління іноземними інвестиціями: регіональний аспект : монографія / А. В. Мерзляк. – Київ : Вид-во УАДУ, 2002. – 300 с. 

64. Мисько Н. С. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні / Н. С. Мисько // Управління розвитком. – 2014. – № 6. – С. 62-65.

65. Мосейчук Д. С. Сутність іноземних інвестицій : економічний та обліковий підхід / Д. С. Мосейчук // Облік, оподаткування і контроль : теорія та методологія : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [ м. Тернопіль, 30 черв. 2017 р.] / редкол. : Bartosiewicz Sławomir, Henning Dräger, Korzeb Zbigniew [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 41-43.

66. Муратгазиева Э. Привлечение иностранных инвестиций в Украину [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/34872/107-Muratgazieva.pdf?sequence=1

67. Мусурмонкулов М. У. Привлечение иностранных инвестиций – мощный стимул развития экономики Узбекистана / М. У. Мусурмонкулов // Экономическая наука и практика: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2014 г.). – Чита: Издательство Молодой ученый, 2014. – С. 28-31. 

68. Негрич О. Удосконалення мотиваційного механізму залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України / О. Негрич // Схід. – 2013. – № 3. – С. 45-49.

69. Озімчук О. В. Вплив інвестицій на економічний розвиток України / О. В. Озімчук // Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2015. – Випуск 6. – С. 224-228.

70. Омельченко А.В. Державне управління іноземними інвестиціями в Україні (організаційно-правові питання) : автореф. дис. … канд. юрид. наук / А.В. Омельченко. – К., 1996. – 25 с.

71. Пилипенко А. Основные формы привлечения иностранных инвестиций [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://oldconf.neasmo.org.ua/node/362

72. Полєтаєв О. О. Фінансові аспекти залучення іноземних інвестицій в економіку України / О. О. Полєтаєв // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 10. – С. 21-27.

73. Раманова Ю. С. Механізми підвищення ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку України / Ю. С. Раманова, В. Г. Герасимчук // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2017. – № 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108723

74. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування: міжнародний аспект. – К. : ЦУЛ, 2007. – 272 с.

75. Світлична Ю. О. Види іноземного інвестування / Ю. О. Світлична // Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 114-118.

76. Сергій О. М. Основні проблеми та ризики інвестиційної діяльності в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2009/Economics/47579.doc.htm

77. Стельмах Я. В. Іноземні інвестиції: сучасний стан та тенденції розвитку в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrlogos.in.ua/documents/18_04_2018_113.pdf

78. Столярова А. А. Инвестиционная привлекательность Украины. Методы ее повышения / А. А. Столярова // Управління розвитком. – 2013. – № 19. – С. 104-107. 

79. Сторонкина М. С. Проблемні аспекти кровавого регулювання іноземних інвестицій за законодавством України / М. С. Сторонкина // Управління розвитком. – 2013. – № 16 (156). – С. 86-88.

80. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

81. Тесля С. М. Прямі іноземні інвестиції як економічна категорія, їх суть та класифікація / С. М. Тесля // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.3. – С. 131-139.

82. Умарова Г. Ш. Роль иностранных инвестиций в развитии нацтональной экономики / Г. Ш. Умарова // // Международный научный журнал. Экономические науки. – 2016. – № 3. – С. 148-149.

83. Фатюха Н. Г. Стан і перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України / Н. Г. Фатюха, Я. Ю. Дем’яненко // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 3. – С. 54-59. 

84. Федоренко В. Г. Iнвестознавство: пiдручник ; 2-ге вид., перероб. / В. Г. Федоренко. – К. : МАУП. – 2012. – 512 с.

85. Федоров Г. О. Нормативно-правове забезпечення процесів іноземного інвестування в Україні / Г. О. Федоров // Актуальні проблеми державного управління. – 2015. – № 1. – С. 294-299.

86. Хрущ Н. А. Інвестиційна діяльність: сучасні стратегії та технології. – Хмельницький: ХНУ, 2004. – 309 с.

87. Худавердієва В. А. Стратегія залучення іноземних інвестицій у економіку України / В. А. Худавердієва // Фінанси України. – 2014. – № 6 – С. 62-71. 

88. Череп A. B. Інвестознавство. – К. : Кондор, 2006. – 398 с.

89. Чернишова Л. О. Особливості залучення та стимулювання іноземного інвестування в Україні / Л. О. Чернишова, В. В. Сазанова // Бізнес Інформ. – 2013. – № 2. – С. 87-90.

90. Шевченко Л.М. Финансовый механизм привлечения иностранных инвестиций в эконо- мику России: автореф. дис… докт. юрид. наук: 08.00.10 / Саратовський ун-т. – Саратов, 2003. – 31 с..


Унікальність