Магістерська Організаційні засади діяльності пенсійного фонду України

  • Код товару: 18557
  • Наявність: В наявності
500 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова магістерська робота на тему Організаційні засади діяльності пенсійного фонду України на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальний обсяг роботи становить 105 сторінок.Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
1.1. Нормативно-правове закріплення-правового статусу Пенсійного фонду України
1.2. Методологія дослідження
1.3. Сутність державного пенсійного страхування
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
2.1. Компетенція Пенсійного фонду України
2.2. Організаційно-правові основи діяльності Пенсійного фонду України
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 
3.1. Пенсійний фонд України в умовах реформування
3.2. Зарубіжний досвід функціонування пенсійної системи
3.3. Напрямки удосконалення формування доходів Пенсійного фонду
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 49. – Ст. 376.

3. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 2-3. – С. 11.

4. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 47-48. – Ст. 372.

5. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – №№ 49-51. – Ст. 376.

6. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : прийняті Верховною Радою України від 14.01.1998 р. №16/98-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1998. – №23. – С. 121.

7. Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Затверджене Постановою правління Пенсійного фонду України 22.12.2014 № 28-2 

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Пенсійний фонд України» від 23.07.2014 р. № 280.

9. Про схвалення Стратегії модернізації та розвитку Пен- сійного фонду України на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 р. № 672-р. 

10. Айзінова І. М. Еволюція пенсійного забезпечення в показниках рівня життя пенсіонерів / І. М. Айзінова // Проблеми прогнозування. – 2010. – № 5. – С. 58-66.

11. Балика Г. О. Андміністративно-правовий статус Пенсійного фонду України: дис. … на здоб. наук.ступеня юрид. наук. – Запоріжжя, 2015. – 221 с.

12. Бергер Я. Соц. поддержка пожилых людей в современном Финляндии. // 2012. – №1. – С 107-119.

13. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Шарль Бланкарт. Пер. з нім. С. І. Терещенко та О. О. Терещенка; Передмова та наук. редагування В. М. Федосова. – К. : Либідь, 2000. – 706 с. 

14. Бойко М. Д. Право соціального забезпечення України : посібник / М. Д. Бойко. – Вид. 4-те, допов. та перероб. – К. : Атіка, 2006. – 400 с.

15. Борисенко Н. Я. Пенсионное обеспечение: Учебник / Н. Ю. Борисенко. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. – 430 с. 

16. Бородіна Н. З. Пенсійний фонд України та його роль в системі пенсійного забезпечення [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://intkonf.org/borodina-nz-pensiyniy-fond-ukrayini-ta-yogo-rol-v-sistemi-pensiynogo-zabezpechennya/

17. Вишневська О. А. Пенсійна реформа: зарубіжний досвід для України / О. А. Вишневська // Аспекти публічного управління. – 2016. – № 8. – С. 42-48.

18. Гудзь Ю. Ф. Механізм формування доходів Пенсійного фонду України: сутність та шляхи удосконалення / Ю. Ф. Гудзь // Гроші, фінанси і кредит. – 2017. – Випуск 14. – С. 275-280.

19. Жилякова О. В. Реформування пенсійної системи України: євроінтеграційний вектор / О. В. Жилякова, І. С. Андрющенко, О. М. Іванюта // WORLD SCIENCE. – 2017. – № 12 (28), Vol. 2. – С. 12-17.

20. Зайчук Б. Річниця Пенсійного фонду України / Б. Зайчук // Вісник Пенсійного фонду України. – 2004. – № 12. – C. 4-6. 

21. Залізняк А. С. Проблеми адміністративно-правового статусу Пенсійного фонду, шляхи їх вирішення і перспективи реформування пенсійного забезпечення в Україні / А. С. Залізняк // Правові горизонти. – 2016. – № 1. – С. 75-81.

22. Заславська О. І. Актуальні питання пенсійної реформи в Україні / О. І. Заславська // Молодий вчений. – 2017. – № 8 (48). – С. 445-448.

23. Калашнікова Т. В. Модернізація діяльності Пенсійного фонду України: стан та перспективи / Т. В. Калашнікова, О. М. Калашніков // Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. – 2017. – Випуск 19. – С. 398-401.

24. Кириленко О. Перспективи реформування державного пенсійного страхування в Україні / О. Кириленко, Г. Козак // Світ фінансів. – 2011. – № 11. – С. 120-131.

25. Кобетяк Т. Р. Напрями вдосконалення державного пенсійного забезпечення в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://naub.oa.edu.ua/2016/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5-2/

26. Колотік А. С. Правове регулювання спеціального пенсійного забезпечення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.ю.н. : спец. 12.00.05 / А. С. Колотік. – Х., 2011. – 19 с.

27. Комарова С.В. Пенсионная система Королевства Дания / С. В.  Комарова // Пенсия. – 2015. – № 6. – С. 69-71.

28. Комарова С. В. Система пенсионного обеспечения в частном секторе Норвегии / С. В.  Комарова // Пенсия. – 2015. – № 5. – С. 71-72. 

29. Кравченко І. О. Місце та призначення Пенсійного фонду України в системі державних органів / І. О. Кравченко // Публічне право. – 2013. – № 2 (10). – С. 105-109.

30. Кравченко І. О. До питання організаційної побудови Пенсійного фонду України / І. О. Кравченко // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2013. – №27. – С. 292-300.

31. Кропельницька С. О. Соціальне страхування : навч. посіб. С. О. Кропельницька, Т. В. Солоджук [Вид. 2-ге, перероб. та доп.] – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 336 с.

32. Лаврук Н. А. Сучасний стан та прогнозування надходжень до Пенсійного фонду України / Н. А. Лаврук, Н. М.  Грендей // Економіка і суспільство. – 2017. – Випуск 13. – С. 1006-1011.

33. Міжнародний Валютний Фонд. Україна: вибрані проблеми // Звіт про країну. – 2017. – № 17-84. – С. 19-38

34. Мохова Ю. Л. Джерела формування та напрямки використання коштів Пенсійного фонду України / Ю. Л. Мохова, Н. А. Дробна // Держава та регіони. Серія. : Державне управління. – 2017. – № 4 (60). – С. 137-140.

35. Мохова Ю. Л. Стан та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні / Ю. Л. Мохова, Н. О. Писаренко // Молодий вчений. – 2018. – № 1 (53). – С. 472-477.

36. Надієнко О.І. Організаційно-правові засади державного регулювання у сфері пенсійного забезпечення в Україні: дисертація на здобуття наук. ступеня к.ю.н. : спец.: 12.00.07 / О. І. Надієнко.– Запоріжжя, 2011. – 235 с. 

37. Накопичувальна пенсійна система – основні принципи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kagarlyk-rda.gov.ua/index.php/pensiunuufond/2101-nakopichuvalna-pensijna-sistema-osnovni-printsipi

38. Нарожна Н. І. Доходи Пенсійного фонду: оптимізація формування та резерви зростання / Н. І. Нарожна // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля. – 2013. – № 16 (205).  – С. 145-148.

39. Настрадін В. П., Хархун С. І. Вибір та затвердження теми дисертаційного дослідження здобувачів наукових ступенів: Навчальний посібник. – К. : Національна академія СБ України, 2000. – 559 с.

40. Небратенко Г. Г. Методология исследования обычно-правовой системы: познания сущности научных проблем / Г. Г. Небратенко // Философия права. – 2009. – № 4. – С. 99-104.

41. Обзор пенсионных стран мира [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cbpmr.net/resource/prbvd171-8.pdf

42. Олексійко В. С.Зарубіжний досвід пенсійного захисту населення / В. С. Олексійко // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки. – 2016. – Вип. 24 (3). – С. 165-171.

43. Основні методи науково-психологічного дослідження [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://posibnyky.vntu.edu.ua/psihologiya/24.htm 

44. Основні функції структурних підрозділів центрального апарату Пенсійного фонду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pfu.gov.ua/informatsiya/struktura/tsentralnij-aparat/osnovni-funktsiyi-strukturnih-pidrozd-2/

45. Пенсионная панорама. Пенсионные системы 53 стран / Э. Уайтхауз ; пер. с англ. – М. : Издательство «Весь Мир», 2008. – 224 с. 

46. Петрушка О. Накопичувальна система державного пенсійного страхування: переваги та ризики запровадження в Україні / О. Петрушка // Світ фінансів. – 2015. – № 3. – С. 119-128.

47. Петрушка О. В. Досвід реформування пенсійних систем зарубіжних країн та його використання в Україні / О. В. Петрушка, Ю. В. Баніт // Наука й економіка. – 2015. – Вип. 1. – С. 19-27.

48. Пєтков С. В. Народовладдя : від права радянського до права громадянського / С. В. Пєтков. – К. : Видавничий дім «Скіф», 2014. – 56 с.

49. Поняття методології наукових досліджень та її види [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elib.lutsk-ntu.com.ua/book/fb/pesp/2012/12-31/page7.html

50. Право соціального забезпечення України : навч. посіб. / за заг. ред. П. Д. Пилипенка. – К. : Вид-во «Істина», 2007. – 224 с.

51. Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні : Монографія / Хуторян Н.М., Сімутіна Я. В., Шумило М. М. та ін. – Київ : Ін Юре, 2012. – 540 с.

52. Роик В. Д. Превратить старость в радость: Основы жизнедеятельности населения в пожилом возрасте / В. Д. Роик. – М. : МИК, 2008. – 650 с.  

53. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія [О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка та ін.] : за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 350 с.

54. Сираева Р. Р. Пенсионная система Германии / Р. Р. Сираева // Экономика и социум. – 2015. – № 2. – С. 138-145.

55. Стожок Л. Г. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування в системі соціальної політики : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. – К., 2007. – 26 с.

56. Структура Пенсійного фонду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pfu.gov.ua/category/informatsiya/struktura/

57. Сухонос В.В. Теорія держави і права : навчальний посібник / В.В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2005. – 378 с.

58. Ткачук І. М. Сутність пенсійного страху- вання та його організація в Україні / І. М. Ткачук // Економіка і регіон. – 2011. – № 4 – С. 142-146.

59. Толуб'як В. Удосконалення механізму формування фінансових ресурсів системи пенсійного забезпечення України / В.Толуб'як // Вісник Національної академії державного управління. – 2010. – № 3 (19). – С. 127-135.

60. Тулай О. І. Актуальні проблеми діяльності Пенсійного фонду України / О. І. Тулай // Проблеми економіки. – 2016. – № 1. – С. 132-139.

61. Умярова Г. З. Зарубежный опыт функционирования пенсионной системы [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vectoreconomy.ru/images/publications/2017/11/financeandcredit/Umyarova.pdf

62. Финляндия: пенсионное обеспечение. // Человек и труд. – 2013. – №9. – С. 28-30.

63. Часовая Л. С. Система пенсионного обеспечения скандинавских стран / Л. С. Часовая // Ученые заметки ТОГУ. – 2016. – Том 7, № 4. – С. 301-304.

64. Шаманська Н. Державне пенсійне страхування в умовах реформування: сучасний стан і пріоритети розвитку / Н. Шаманська // Світ фінансів. – 2014. – Вип. 1. – С. 89-98.

65. Шейко В. М., Кушніренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання-Прес, 2002. – 540 с. 

66. Шермухамедова Ш. А. Пенсионные системы зарубежных стран / Ш. А. Шермухамедова // Инновационные технологии в науке и образовании. – 2016. – № 3. – С. 309-311. 

67. Шлапко Т. В. Правовий статус Пенсійного фонду України як суб’єкта пенсійних правовідносин / Т. В. Шлапко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія. : «ПРАВО». – 2013. –Випуск 21. Частина ІІ. Том 2. – С. 80-84.

68. Що таке солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування? [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://taxlink.ua/ua/analytics/sistema-pensijnogo-zabezpechennja/shho-take-solidarna-sistema-zagalnoobovjazkovogo/full/

69. Юридична енциклопедія : в 6 т. / [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 1998. – Т. 5: П-С. – 2003. – 736 с. 

70. Юридична енциклопедія : в 6 т. / [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2001. – Т. 3: К-М. – 2001. – 792 с.

71. Юрій С. І. Соціальне страхування : підручник / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2006. – 430 с.


Унікальність