Магістерська Дорадчі органи ради Європи міжнародно-правовий статус

  • Код товару: 18554
  • Наявність: В наявності
500 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова магістерська робота на тему Дорадчі органи ради Європи міжнародно-правовий статус на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

 Загальний обсяг роботи 162 сторінки.Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОРАДЧИХ ОРГАНІВ РАДИ ЄВРОПИ
1.1. Історія розвитку інституту дорадчих органів Ради Європи в міжнародному праві
1.2. Доктринальні підходи та методи дослідження значення дорадчих органів в інституційній системі Ради Європи
1.3. Міжнародно-правове регулювання діяльності дорадчих органів Ради Європи
Висновок до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВА ПРИРОДА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ «ЗА ДЕМОКРАТІЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО», ЯК ДОРАДЧОГО ОРГАНУ РАДИ ЄВРОПИ
2.1. Поняття та структура Європейської Комісії «За демократію через право»
2.2. Основні напрямки діяльності Венеціанської комісії в системі органів Ради Європи
2.3. Місце та роль рішень Європейської Комісії «За демократію через право»
2.4. Україна та Венеціанська комісія: особливості співпраці в правозахисній сфері
Висновок до розділу 2
РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНГРЕСУ МІСЦЕВИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД ЄВРОПИ В СИСТЕМІ ДОРАДЧИХ ОРГАНІВ РАДИ ЄВРОПИ
3.1. Процедура формування і порядок роботи Конгресу місцевих та регіональних влад Європи
3.2. Компетенція та відповідальність Конгресу місцевих та регіональних влад Європи
3.3. Особливості взаємодії Конгресу місцевих та регіональних влад Європи та України в контексті розвитку місцевої та регіональної демократії в Європі
Висновок до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

 . Анцупова Т. О. Право Ради Європи як особлива підсистема міжнародного права / Т. О. Анцупова // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора  П.  Є.  Казанського  :  матеріали  третьої  міжнар.  наук.  конф.  (м. Одеса, 2–3 листоп. 2012 р.). – Одеса, 2012. – С. 571–574.

2. Бенуа-Ромер Ф. Право Ради Європи: прямуючи до загальноєвропейського правового простору / Флоренц Бенуа-Ромер, Гайнріх Клебес ; пер. з анг. О. Андрійчук ; наук. ред. С. Шевчук. – Київ : К.І.С, 2007. – 232 с.

3. Буроменський М.В. Міжнародне публічне право [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://metodkabinet.in.ua/pravo/mijnarodne-publichne-pravo-2/rada-yevropi-rye

  Буткевич В. Г., Мицик В. В., Задорожній О. В. Міжнародне право. Основи теорії [підручник для студентів вищих навч. закладів] / за ред. В. Г. Буткевича. – К. : Либідь, 2002. – 608 с. Загальні теоретикоправові характеристики права Ради Європи

4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. – 1440 с.

5. Віденська конвенція про право міжнародних договорів : від 23 трав. 1969 р. // Міжнародні договори України. – Київ, 1997. – Т. 1: 1986–1990. – С. 5–40. 

6. Венеціанська Комісія у Висновку зацитувала позицію Європейського Суду з прав людини у справі Vajnai vs Hungary. [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)041-ukr

7. Власов В. Г. Політика з регулювання міжнародних зв’язків регіонів: західноєвропейський досвіл: дис. канд. політ. наук : 23.00.02 / Власов Володимир Геннадійович – Миколаїв, 2015. – 202 с.

8. Висновок щодо конституційної ситуації після ухвалення Конституційного Договору між Верховною Радою України та Президентом України (CDL-INF(1995)002).

9. Висновок Венеціанської Комісії (CDL-AD(2006)002rev). [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2006)002rev-e

 0. Висновки Венеціанської Комісії «Щодо проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України ‘Про статус народного депутата України’”» (CDL-AD(2007)031), «Щодо проекту Закону України про всеукраїнський референдум» (CDL-AD(2009)003).

 1. Висновок Венеціанської Комісії (CDL-AD(2006)016). [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2006)016-e

 2. Висновок Венеціанської Комісії (CDL-AD(2016)018-e) [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)018-e

 3. Висновок Венеціанської Комісії (CDL-AD(2015)025-e). [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)025-e

 4. Висновок Венеціанської Комісії (CDL-AD(2015)031-e). [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)031-e

 5. Висновок Венеціанської Комісії (CDL-AD(2016)030). [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)030-e

 6. Висновок Венеціанської Комісії (CDL-AD(2015)028-e). [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)028-e

 7. Висновок Венеціанської Комісії (CDL-AD(2015)031-e). [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)031-e

 8. Висновок Венеціанської Комісії (CDL-AD(2015)013-e). [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)013-e 

 9. Висновок Конституційного Суду України від 30 липня 2015 року в справі 1-18/2015 [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/2-v/2015.pdf

20. Висновок Венеціанської Комісії (CDL-AD(2015)026-e). [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)026-e Висновок Венеціанської Комісії (CDL-AD(2015)027-e). [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)027-e

2 . Головань М.С. Клмпетенція і компемпетентність: досвід теорії, теорія досвіду Головань М.С. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_VM/Holovan_03.pdf

22. Гнатовський М. М. Європейський правовий простір. Концепція та сучасні проблеми  :  монографія  /  М.  М.  Гнатовський  ;  Київ.  нац.  ун-т  ім.  Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Промені, 2005. – 326 с. 

23. Грабченко  А.І.,  Федорович  В.О.,  Гаращенко  Я.М.  Методи  наукових досліджень: навч. посібник. – Х.: НТУ "ХПІ", 2009. – С. 13.

24. Грицяк Н.В. Етичні принципи демократичного врядування та їх значення: європейський вимір / Грицяк Н.В.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10gnvzev.pdf

25. Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування щодо права участі у   справах місцевого органу влади Офіційний переклад [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_946. Ї

26. Дрешпак В. М. Комунікативна діяльність державних службовців у світлі етичних принципів / В. М. Дрешпак. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Patp/2009-01

27. Європейська комісія за демократію через право [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vru.gov.ua/international/14

28. Європейська  комісія  з  ефективності  правосуддя  (CEPEJ)  21-е  пленарне засідання (20–21 червня 2013 року)  [Електронний ресурс]. –  Режим  доступу:  http://vkksu.gov.ua/ua/mijnarodne-spivrobitnitstvo/spivrobitnitstvo-z-radou-evropi-ta-evropeyskim-souzom/21-e-plenarne-zasidannya-20-21-chervnya-2013-roku-skorocheniy-zvit

29. Європейська  комісія  з  питань  ефективності  правосуддя  Ради  Європи (CEPEJ) [Електронний ресурс] / інформацію підгот.: П. Казакевич, А. Рибка //  Вища  кваліфікаційна  комісія  суддів  України.  –  Електрон.  дані.  –  Київ, 2016.  –  Режим  доступу:  http://vkksu.gov.ua/ua/mijnarodne-spivrobitnitstvo/spivrobitnitstvo-z-radou-evropi-ta-evropeyskim-souzom/ewropiejska-komisiia-z-pitan-iefiektiwnosti-prawosuddia-radi-ewropi-cepej

30. Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права: Матеріали Венеціанської Комісії, Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів, Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи: пер. з англ. / за ред. Ю.Ключковського. – Вид. 2-е, випр. і доповн. – К., 2009. – 500 с.

31. Європейська  хартія  місцевого  самоврядування  (укр/рос),  Страсбург,  15  жовтня  1985  року  (Хартію ратифіковано  Законом  N  452/97-ВР  (452/97-ВР)  від  15.07.97)  Дата  підписання  :  6  листопада  1996  р. Офіційний переклад [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_036

32. Збірка договорів Ради Європи. – К. : Парламентське видавництво, 2000. – 654 c.,

33. Збірник «Досвід впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні в Україні та інших європейських країнах». В.С. Куйбіда, В.В. Толкованов. – Київ, ТОВ “Поліграфічний Центр ”Крамар”, 2010. - 258 с

34. Звіт  про  ситуацію  стосовно  судової  влади  та  суддів  в  державах-членах Ради Європи [Електронний ресурс] : оновлена версія № 1 (2013), прийнята в рамках  14-го  пленар.  засід.  КРЄС  (м.  Страсбург,  13–15  листоп.  2013)  / Консультат.  Рада  Європ.  суддів  //  Вища  кваліфікаційна  комісія  суддів України.  –  Електрон.  дані.  –  Режим  доступу: http://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/perelik-dokumentiv/zvit1.doc  

35. Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи: початок нового проекту із сприяння розвитку місцевої демократії в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakarpattya.net.ua/News/9857-Konhres-mistsevykh-i-rehionalnykh-vlad-Rady-IEvropy

36. Комітет міністрів Ради Європи http://metodkabinet.in.ua/pravo/mijnarodne-publichne-pravo-2/rada-yevropi-rye

37. Конвенція  про  захист  прав  людини  і  основоположних  свобод  та Європейський  Суд  з  прав  людини  [Електронний  ресурс]  //  Міністерство юстиції  України.  –  Електрон.  дані.  –  Київ,  2002–2016.  –  Режим  доступу: http://old.minjust.gov.ua/159

38. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень : Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – С. 75.

39. Лендьел М.О.Перспективи запровадження принципів належного врядування в Україні в контексті європейської інтеграції/ Лендьел М.О. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe

40. Меморандум Секретаріату Венеціанської Комісії (CDL-AD(2015)029rev-e). [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)029rev-e

4 . Меморандум Секретаріату Венеціанської Комісії (CDL-AD(2015)043-e). [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)043-e

42. Місцева  і  регіональна  демократія  в  Україні:  Пояснювальна  записка  [Електронний  ресурс].  –  Режим доступу: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2014/01.pdf

43. Нагорна Н.В. Формування у студентів понять компетентності й компетенції / Н.В. Нагорна // Виховання і культура. – 2007. – №1 2. – С. 266 268.

44. Ніжельський О. Посилення ролі органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування / Ніжельський О. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/6663/1/ Ніжельський.pdf

45. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посібн. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів / за ред. А. Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – С. 23.

46. Остаточний Висновок Венеціанської Комісії щодо Закону України «Про очищення влади» (CDL-AD(2015)012-e). [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)012-e

47. Оржель О. Принципи європейського врядування / Оржель О. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2009-4-4.pdf

48. Офіс Ради Європи в Україні[Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.coe.int/uk/web/kyiv/home/-/asset_publisher/Pur4r4szNjUn/content/the-congress-of-local-and-regional-authorities-of-the-council-of-europe-launching-a-new-project-on-promoting-local-democracy-in-ukrai-3

49. Офіційне інтернет-представництво Президента України  [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://www.president.gov.ua/news/proekt-zakonu-pro-konstitucijnij-sud-ukrayini-nadanij-dlya-e-38772

50. Парламентська Асамблея Ради Європи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ednist.info/dossier/137

5 . Про виконання рішень та застосування практики Європейського  суду  з прав людини : Закон України від 23 лют. 2006 р. № 3477-IV // Офіційний вісник України. – 2006. – № 12. – Ст. 792.

52. Посібник з питань партисипативної демократії  (демократії участі) на місцевому рівні. Під редакцією Толкованова В.В. – Київ, Крамар, 2011. -199 с.

53. Правова система Ради Європи: загальнотеоретичні аспекти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://scicenter.online/kniga-sravnitelnoe-pravo-scicenter/pravova-sistema-radi-vropi-zagalnoteoretichni-83664.html

54. (CDL-PI(2015)016). Проміжний висновок щодо запрпонованих змін до Конситуції Укрїни в частині правосуддя [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  https:// http%3A%2F%2Fwww.scourt.gov.uavVaw2_z_Pmi8-vcbixhedmxO8g

55. Проект Закону «Про Конституційний Суд України» наданий для експертизи до Венеціанської комісії [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://www.president.gov.ua/news/proekt-zakonu-pro-konstitucijnij-sud-ukrayini-nadanij-dlya-e-38772

56.  Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування) [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51513

57. Порошенко закликав Раду прийняти законопроект про скасування депутатської недоторканності в першому читанні поточної сесії [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://ukranews.com/ua/news/337699-poroshenko-zaklykav-radu-pryynyaty-zakonoproekt-pro-skasuvannya-deputatskoi-nedotorkannosti-v-pershomu-chytanni-potochnoi-sesii

58. Питання Конституційної Комісії : Президент України; Указ, Склад колегіального органу від 31.03.2015 № 190/2015 [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/190/2015

59. Попередній Висновок Венеціанської Комісії (CDL-PI(2015)008-e). [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2015)008-e 

60.  Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812

6 . Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57209

62. Позиція Асоціації правників України щодо відтермінування визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду. [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://uba.ua/ukr/news/4048/

63. Посібник з питань прозорості та громадської участі. / Рада Європи, 2017. – 55 с. 

64. Приходченко Л. Л. Принципи державного управління як теорія та інструмент забезпечення ефективності / Приходченко Л. Л. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2009-2

65. Ренькас Т. І. Міжрегіональне співробітництво західних областей України: становлення і перспективи розвитку : дис. докт. філос. наук : 25.00.02 / Ренькас Татяна Ігорівна – Київ, 2018. – 197 с.

66. Рекомендація  CM/Rec  (2010)  12  Комітету  Міністрів  Ради  Європи державам-членам  щодо  суддів:  незалежність,  ефективність  та  обов'язки [Електронний  ресурс] . –   Режим  доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_a38

67.Резолюція (90) 6 щодо Часткової Угоди про Європейську Комісію "За демократію через право" : Рада Європи, Комітет Міністрів Ради Європи; Резолюція, Міжнародний документ, Статут від 10.05.1990 № (90)6 [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_244

68. Резолюция Res(2002)3 о принятии пересмотренного Устава Европейской Комиссии за демократию через право [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/default.aspx?p=01_01_Statute

69. Резолюція ПАРЄ від 27 січня №1179(1999) «Дотримання Україною зобов’язань». [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_595

70. Резолюція 1755 (2010) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Функціонування демократичних інституцій [...] : Рада Європи, Парламентська Асамблея; Резолюція, Міжнародний документ від 04.10.2010 № 1755(2010) [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a19

7 . Резолюція 1862 (2012) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Функціонування демократичних інституцій [...] : Рада Європи, Парламентська Асамблея; Резолюція, Міжнародний документ від 26.01.2012 № 1862(2012) [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a57

72. Словник іншомовних слів / уклад.: С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. – К.: Наукова думка, 2000. – 680 с.

73. Солонар А. В. Окремі аспекти розкриття змісту поняття «повноваження» / А. В. Солонар // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. - № 2. – С. 253-256. 

74. Співробітництво з Радою Європи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/spivrobitnictvo-z-radoyu-yevropi

75. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник / пер. з рос. – Харків: Консум, 2001. – С.13.

76. Статут  Ради  Європи  [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_001

77. Стандарти європейського врядування: навч.посіб. /[ГрицякІ.А.,Оржель О. Ю., Гладкова С. М. та ін.]; за заг. ред. І.А.Грицяка.—К.:НАДУ,2011.—184 с.

78. Тарасюк В.М. Конституційний Суд України: пошук істини / Тарасюк В.М. // Судова апеляція. – 2016. - № 4. – С. 17-37.

79. Указом Президента України від 15 січня № 22/97 Представником України у Венеціанській Комісії було призначено С. Головатого.

80. Фальковський А. О.  Поняття  та  функції  методологічних  підходів  у сучасних правових дослідженнях / А. О. Фальковський // Актуальні проблеми держави і права. − 2009. − № 45. − С. 42.

8 . Філософія права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, С. І. Максимов та ін. / за ред. д-ра філос. наук, проф. О. Г. Данильяна. – Харків: Право, 2009. – С. 25.

82. Харитонова О. І. Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії) : [монографія] / О. І. Харитонова. – Одеса : Юридична література, 2004. – 328 с. 

83. Шевчук Б. Концептуальні основи європейського врядування / Шевчук Б. // Збірник наукових праць. – 2012. – № 30.  – С. 

84. Шрьодер П. Нове публічне адміністрування або як досягнути ефективного урядування : [матеріали до семінару] / П. Шрьодер. – Зігбург. – К., 2008. – 57 с.

85. Ще раз про особливості "особливостей самоврядування" [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://gazeta.dt.ua/internal/sche-raz-pro-osoblivosti-osoblivostey-samoupravlinnya-_.html

86. Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / В. Є. Юринець. – Львів : Львівскій науковий університет імені І.Франка, 2011. – С.17.

87. Выборы и референдумы [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Elections_and_Referendums

88. Историческая резолюция ПАСЕ по России: полный текст [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://news.liga.net/news/politics/13142341-istoricheskaya_rezolyutsiya_pase_po_rossii_ polnyy_tekst.htm

89. Конституционное правосудие [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу: http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Constitutional_Justice

90. Латинско русский словарь / ред.. И.Х. Дворецкий. – М.: Русский язик, 1976. – 720 с.

9 . Лапаева В. В. Российская юриспруденция в поисках нового типа правопонимания / Лапаева В. В.  / Наш трудный путь к праву: Материалы философско-правовых чтений памяти академика В. С. Нерсесянца / Сост. В. Г. Графский. – Москва., 2006. – С. 35–61.

92. Лукашук И. И. Международное право. Общая часть: [учеб. для студентов юрид. фак. и вузов] / И. И. Лукашук // Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ. правовой ун-т. – [Изд. 3-е, перераб. и доп.]. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – 432 с.

93. Лимонникова М. А. Венецианская комиссия Совета Европі: правовіе аспекті создания и деятельности: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.10 "Международное право. Европейское право" / Лимонникова Майя Алексеевна – Москва, 2010. – 28 с.

94. Манохин В. М. Советская государственная служба / В. М. Манохин. – М. : Юрид. лит., 1966. – 195 с.

95. Общие сведения [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation&lang=RU

96 Резолюция Res(2002)3 о принятии пересмотренного Устава Европейской Комиссии за демократию через право [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/default.aspx?p=01_01_Statute

97 Секретариат Комиссии находится в г. Страсбург (Франция), а в Венеции четыре раза в год проводятся пленарные заседания [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  https://www.coe.int/ru/web/portal/home

98.  Совет  Европы  [Электронный  ресурс].   –  Режим доступа: http://www.coe.int/ru/

99. Сотрудничество с конституционными судами [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу: http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Constitutional_Justice

 00. Содействие в области конституционного права[Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:   http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Const_Assistance

 01. Устав Конгресса местных и региональных властей Совета Европы [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.mid.ru/foreign_policy/rso/coe/-/asset_publisher/uUbe64ZnDJso/content/id/136442

 02. Черниченко С. В. Теория международного права. – М., 1999. – Т. 2. – 531 с.  

 03. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. Методологические проблемы современной науки. - Москва.: Наука, 1978. – С. 40–44.

 04. Buquicchio G., Granata-Menghini S.. The Venice Commission Twenty Years on. Challenge met but new Challenges ahead. Електронний ресурс: http://www.venice.coe.int/files/articles/Buquicchio_Granata_VC_20years_on.pdf

 05. CDL-AD(2013)001-e Report on the relationship between political and criminal ministerial responsibility adopted by the Venice Commission at its 94th Plenary Session (Venice, 8-9 March 2013) [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:   http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)001-e 

 06. CDL-AD(2006)035-e Opinion on the possible introduction of the entitlement for former MPs to resume their parliamentary seat upon ceasing their governemental functions in Ukraine adopted by the Venice Commission, at its 68th Plenary Session, (Venice, 13-14 October 2006) [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:   http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2006)035-e

 07. Cesare Pinelli, Parliaments, Constitutional Transitions and the Venice Commission. [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу: http://www.venice.coe.int/files/articles/Pinelli_Parliaments_Constitutional_Transitions_Venice_Commission.pdf

 08. Consultative Council of European Prosecutors (CCPE) [Electronic resource] .  –  Mode  of  access: http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/ccpe/default_en.asp.

 09. CommDH/Speech(2008)1 «Protection and Promotion of Human Rights by International Structures – dilemmas and lessons learned». Key-note presentation by Thomas Hammarberg, Council of Europe Commissioner for Human Rights at the conference on «Human Rights in the international arena: means of protection and prevention», organised by the British Institute of International Comparative Law and Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, London, 7 February, 2008; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1271841&Site=CommDH

 10. CONGRESS WHO’S WHO [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.congressdatabase.coe.int/DefaultPublic.aspx

 11. CONGRESS WHO’S WHO – STRUCTURES [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.congressdatabase.coe.int/WebForms/Public/StructuresMenu.aspx

 12 Council of Europe Action Plan for Ukraine 2018-2021 - Coe 1 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://intranet.coe.int/jahia/webdav/site/IntranetDGAL/shared/ODGPROG/AP%20Ukraine%202015-17.pdf

 13. De Visser, Maartje. A Critical Assessment of the Role of the Venice Commission  in Processes of Domestic Constitutional Reform. [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=3484&context= sol_research

 14.  Dürr, Rudolf Schnutz, The Venice Commission, in Kleinsorge, Tanja, Council of Europe, in Wouters, J., International Encyclopaedia of International Laws: Intergovernmental Organizations, Alphen aan den Rijn 2010, pp. 151–163. Електронний ресурс:    http://www.venice.coe.int/files/articles/Durr_Venice_Commission.pdf

 15. Final Declaration of the Barcelona Euro-Mediterranean Ministerial Conference of 27–28 November 1995, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r15001_en.htm

 16. Florence Beno?t- Rohmer, Heinrich Klebes. Council of Europe Law. Towards a pan-European Legal Area, Council of Europe Publishing, 2005. – 248 p.

 17. Jowwel Jeffrey. The Venice Commission—Disseminating Democracy through Law, Public Law, 2001. p. 676.

 18. History [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.coe.int/en/web/congress/origins-and-history

 19. National associations [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.coe.int/en/web/congress/national-associations

 20. Paul Craig. Transnational Constitution-Making: The Contribution of the Venice Commission on Law and Democracy. [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2846451

 21. Procedures [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.coe.int/en/web/congress/procedures

122. Planning Item considered by the GT-REF.INST at its meeting on 9 April 2009 [Electronic  resource] . –  Mode  of  access: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=GT-

 23. Revised  Statute  of  the  European  Commission  for  Democracy  through  Law:  Resolution(2002)3  adopted  by  the  Committee  of Ministers on 21 February 2002 at the 784th meeting of the Ministers' Deputies   [Electronic  resource].  –  Mode  of  access: http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_01_Statute

 24.  Statistical Reports [Electronic resource].–  Mode  of  access: http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Reports+and+Statistics/Statistics/Statistical+information+by+year

 25. Secretary General and Director [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.coe.int/en/web/congress/secretary-general

 26. Survey  of  Steering  and  Ad  hoc  Committees.  Overview  of  the  survey  of  six steering  and  ad  hoc  committees  whose  terms  of  reference  expire  in  2009 : Document  prepared  by  the  Directorate  of  Strategic 

 27. The Charter, how it works [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.coe.int/en/web/congress/the-charter-how-it-works

 28 Wolfgang Hoffmann-Riem. The Venice Commission of the European Council — Standards and Impact. The European Journal of International Law  Vol. 25 no. 2. P. 581 


Унікальність