Магістерська Договір поставки продовольчих товарів

  • Код товару: 17551
  • Наявність: В наявності
500 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова магістерська робота на тему Договір поставки продовольчих товарів 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 99
Зміст

Вступ
Розділ І. Правова сутність договору поставки продовольчих товарів
1.1 Поняття, зміст та загальна характеристика договору поставки продовольчих товарів
1.2 Умови договору поставки продовольчих товарів
Висновки до І розділу
Розділ ІІ. Порядок укладення та виконання договору поставки продовольчих товарів. Відповідальність сторін за договором
2.1 Порядок укладення та виконання договору поставки продовольчих товарів
2.2 Відповідальність сторін за договором поставки продовольчих товарів
Висновки до ІІ розділу
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Алямкін В. В. Договір поставки як різновид договору оптової купівлі-продажу [Текст] / В. В. Алямкін // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2013. – № 2. – С. 215-220. 
2. Алямкін В. В. Укладення договору поставки [Текст] / В. В. Алямкін // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 40. – С. 290-296.
3. Антимонов Б. С. Основания договорной ответственности социалистических организаций [Текст] / Б. С. Антимонов. – М. : Госюриздат, 1962. –184 с.
4. Апопій В. В., Міщук І. П., Ребицький В. М., Рудницький С. І., Хом’як Ю. М. Організація торгівлі [Текст] : Підручник; 3-тє вид./ за редакцією Апопія В. В. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 632 с.
5. Аракелян Э. Минимизация рисков при заключении и исполнении договора поставки [Текст] / Э. Аракелян // Хозяйство и право. – 2010. – № 5. – С. 115-118.
6. Беседіна Т. Правове регулювання концептуальних положень поставки на території України в ХХ столітті [Текст] / Т. Беседіна // Право України. – 2010. – № 3. – С. 211-217.
7. Білоус Ж. А. Предмет договорів купівлі-продажу та поставки [Текст] / Ж. А. Білоус // Часопис Київського університету права. – 2002. – № 3. – С. 35-41.
8. Бірюков І. А., Заїка Ю. О., Підопригора О. О. Цивільне правоУкраїни [Текст] : Курс лекцій. – К. : НАВСУ, 2001. – 670 с.
9 Бородовський С. О. Укладення, зміна та розірвання договору у цивільному праві України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / С. О. Бородовський. – X., 2005. – 20 с.
10. Брагинский М. И. Договорное право. Книга третья [Текст] : Договоры о выполнении работ и оказании услуг / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – М. : Статут, 2003.
11. Васильєва В. А. Правове регулювання відносин за договором консигнації [Текст] : дис. канд. юр. наук.: 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / В. А. Васильєва. – Івано-Франківськ: 2000. – 260 с.
12. Верховець А. А. Цивільно-правова відповідальність за порушення умов договору [Текст] : автореферат дис. на здобуття наук. ступення канд. юрид. наук : спеціальність 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»/ А. А. Верховець. – Київ, 2010. – 35 с.
13. Вильнянский С. И. Лекции по советскому гражданскому праву. Ч. 1 [Текст] / Вильнянский С. И. – Харьков : Харьковский госуд. ун-т. 1958. – 339 с. 
14. Вінник О. М. Господарське право [Текст] : Навчальний посібник. – 2-е вид., змін. та доп. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с.
15. Гетманець О. П. Господарське право України. Частина 2 [Текст] : Навчальний посібник. – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. – 368 c.
16. Глоба О. Укладення договору поставки: теорія і практика / О. Глоба // Юстиніан. – 2005. – № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2030
17. Говорун О. Судова практика, пов'язана зі стягненням неустойки за договором поставки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.voxlegum.com/member/publication/sudova-praktika-povyazana-zi-styagnennyam-neustojk/
18. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
19. Гражданское право [Текст] : учебник. В 3 т. Т. 1 / [Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева и др.] ; под ред. А. П. Сергеева. – М. : РГ-Пресс, 2011. – 1008 с. 
20. Гусєва Т. А. Особливості договору поставки: податкові та бухгалтерські аспекти [Текст] / Т. А. Гусєва, О. В. Коротченко // Законодавство. – 2004. – № 10. – С. 30-35.
21. Гражданский кодекс РСФСР. Комментарий Института советского права / [под ред. А. Г. Гойхбарга и др.]. – [Изд. 2]. – М. : Юриздат, 1925. – 877 с.
22. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав [Текст] / Грибанов В. П.; Науч. ред.: Ем В. С.; Редкол.: Козлова Н. В., Корнеев С. М., Кулагина Е. В., Панкратов П. А. – 2-е изд., стереотип. – М. : Статут, 2001. – 540 с. 
23. Давыденко М. В. Договор поставки: теория и практика правоприменения [Текст] / М. В. Давыденко // Вестник Белорусского государственного экономического университета. – 2012. – № 2. – С. 75-81.
24. Денисюк В. В. Порядок укладення цивільно-правового договору [Текст] / В. В. Денисюк // Південноукраїнський правничий часопис. – 2012. – № 3. – С. 115-118.
25. Дзера О. В., Кузнєцова Н. С. Цивільне право України [Текст] : Підручник у двох книгах. Книга 2 / О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова. – Київ: Юрінком Інтер, 2002. – 640 с.
26. Договорное право. Кн. 1. Общие положения [Текст] / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – 3-е изд., стер. – М. : Статут, 2011. – 847 с.
27. Елисеев И. В. Договор поставки // Гражданское право [Текст] : учеб.: в 3 т. Т. 2 / Е. Ю. Валявина, И. В. Елисеев [и др.]; отв. ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2012. – С. 72-76.
28. Зінь Е. А., Дука Н. С. Основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : Підручник / За ред. д.е.н., професора Е. А. Зіня. – К. : Видавництво «Кондор», 2009. – 432 с. 
29. Иванова Е. В. Договорное право в 2 т. Том 2. Особенная часть [Текст] : Учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Иванова. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 393 с.
30. Иванов Н. В. Ответственность за нарушение обязательств по договору поставки в гражданском праве [Текст] / В. В. Иванов // Государство и право. – 2014. – № 6. – С. 1723-1726.
31. Иванов В. В. К вопросу об общей теории договора [Текст] / В. В. Иванов // Государство и право. – 2000. – № 12. – С. 73-79.
32. Иванов Н. В. Заключение договора поставки: правовые аспекты [Текст] / Н. В. Иванов // Вестник Чувашского университета. – 2014. – № 3. – С. 270-274.
33. Иоффе О. С. Обязательственное право [Текст] / Иоффе О. С. – М. : Юрид. лит., 1975. – 377 с.
34. Канзафарова І. С. Теоретичні основи цивільно-правової відповідальності в Україні [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. юрид. наук: спеіц. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / І. С. Канзафарова. – К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 2007 – 36 с. 
35. Кельман Е. Юридическая природа поставки [Текст] / Е. Кельман // Еженедельник советской юстиции. – 1924. – № 3-4. – С. 22-28. 
36. Крылова З. Г. Ответственность по договору поставки [Текст] / З. Г. Крылова. – М. : Юрид. л-ра, 1987. – 111 с. 
37. Ківалова Т. С. До визначення сутності підстав виникнення зобов’язань відшкодування шкоди за цивільним законодавством України [Текст] / Т. С. Ківалова // Правове життя сучасної України: Всеукраїнська наук. конф., 18-19 квітня 2008 р. : тези доп.: м. Одеса, 2008. – С. 261-262.
38. Корсиченко К. Договор поставки: общие положения [Текст] / К. Корсиченко // Экспресс-Анализ. – 2008. – № 35. – С. 21-25.
39. Кузьмін Дн. Л. Договір поставки та особливості його укладання [Текст] / Дн. Л. Кузьмін // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2009. – № 1 (47). – С. 65-67.
40. Лоєнко К. Очередность погашения денежных требований по договору поставки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://jurliga.ligazakon.ua/news/2013/12/11/102781.htm
41. Мазур О.С. Цивільне право України [Текст] : Навч. пос. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.
42. Малеин Н. С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях [Текст] / Н. С. Малеин. – М. : Наука, 1968. – 207 c.
43. Мержоева З. С. Особенности ответственности по договору поставки [Текст] / З. С. Мержоева // Законность и правопорядок в современном обществе. – 2016. – № 31. – С. 46-50.
44. Молотов В. М. В борьбе за социализм. Речи и статьи : доклад на второй сессии ЦИК СССР о народнохозяйственном плане на 1932 г. [Текст] / Молотов В. М. – М. : Партиздат, 1935. – 267 с.
45. Обережно: договір поставки! Деякі нюанси, які стануть у нагоді кожному підприємцю [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://krapkasud.blogspot.com/2015/11/blog-post_25.html
46. Підопригора О. А. Цивільне право України [Текст] : Навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. – К. : Вентурі, 1995. – 416 с.
47. Поставка / Порядок поставки. Изменение и расторжение договора поставки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.advocateminsk.by/assistance/economic/delivery/porjadok_postavki_izmenenie_i_rastorzhenie_dogovora_postavki/
48. Преамбула договора: что это такое? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nsovetnik.ru/dogovor/preambula_dogovora_chto_eto_takoe/
49. Про можливі санкції за договором поставки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dneprlaw.com/2016/01/18/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82/
50. Про реорганізацію управління промисловістю : Постанова ЦК ВКП(б) : від 5 грудня 1929 р. // СЗ СССР. – 1930. – № 2. – Ст. 18.
51. Про зміни в системі кредитування, зміцненні кредитної роботи і забезпеченні господарського розрахунку у всіх держорганах : Постанова РНК СРСР : від 20 березня 1931 р. // СЗ СССР. – 1931. – № 18. – Ст. 166. 
52. Про хід укладення господарських договорів : Постанова РНК СРСР : від 17 березня 1937 р. // СЗ СССР. – 1937. – № 20. – Ст. 76.
53. Про затвердження «Загальних умов поставки металопродукції» : Постанова Економічної ради при РНК СРСР : від 29 листопада 1938 р. № 830. 
54. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за договором поставки: Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 30 березня 1995 р. №02-5/218. 
55. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон України вiд 22.11.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –1997. – № 5. – Ст. 28
56. Пушкин А. А. Гражданское право Украины [Текст] : Учебник для вузов системы МВД Украины]: В 2-х частях. Часть І / А. А. Пушкин, В. М. Самойленко, Р. Б. Шишка и др. – Х. : ун-т внутр. дел: «Основа», 1996. – 440 с.
57. Римское частное право: Учебник / Под ред. И. Б. Новицкого и И. С. Перетерского. – М. : Новый юрист, 1998. – 430 с.
58. Розізнана І. В. Концепція відповідальності за порушення договірних зобов’язань в цивільному праві України [Текст] / І. В. Розізнана // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. : Юридичні науки. – 2014. – Випуск 1. Том 1. – С. 179-185. 
59. Самчук-Колодяжна З. Питання договору поставки в цивільному праві [Текст] / З. Самчук-Колодяжна // Історико-правовий часопис. – 2014. – № 2. – С. 74-79.
60. Сандалова В. А. Особености ответственности по договору поставки [Текст] / В. А. Сандалова, А. А. Алёшина, О. В. Лаврова // Наука вчера, сегодня, завтра: сб. ст. по матер. XІI междунар. науч.-практ. конф. № 12 (34). Часть II. – Новосибирск: СибАК, 2016. – С. 94-99.
61. Сідей О. В. Відповідальність за невиконання або порушення умов договору [Текст] / О. В. Сідей // Наше право. – 2014. – № 3. – С. 159-164.
62. Сидорова Т. Э. Договор поставки // Коммерческое (торговое) право [Текст] : Учебник / под ред. Ю. Е. Булатецкого. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2013. – 877 с.
63. Советское гражданское право [Текст] : учебник в 2 т. / Илларионова Т. И., Кириллова Н. Я., Красавчиков О. А. и др. ; под ред. О. А. Красавчикова. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Высшая школа, 1985. – Т. 1. – 544 с.
64. Соснін Д. Комерційі договори. Форс-мажорні обставини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://blog.liga.net/user/dsosnin/article/16081.aspx
65. Стрижак І. В. Проблема визначення поняття «предмет договору» [Текст] / І. В. Стрижак // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. – 2010. – № 2. – С. 124-129.
66. Структура договору та його основні умови [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukrreferat.com/chapters/ekonomichny-temi-rizne/struktura-dogovoru-ta-yogo-osnovni-chinniki-lekciya.html 
67. Тархов В. А. Гражданское право. Общая часть. [Текст] : Курс лекций / В. А. Тархов. – Чебоксары: Чув. кн. изд. – во, 1979. – 331 с.
68. Татькова З. Ф. Відповідальність у формі оперативно-господарських санкцій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua/pravo/65/9923-vidpovidalnist-u-formi-zastosuvannya-operativno-gospodarskix-sankcij.html
69. Требования к качеству и безопасности продукции поставщика [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.agrana.ua/ru/dlja-postavshchikov/trebovanija-k-kachestvu-i-bezopasnosti-produkcii-postavshchika/
70. Турчак І. О. Особливості відповідальності за невиконання та неналежне виконання договору поставки [Текст] / І. О. Турчак // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2012. – № 6. – С. 94-101. 
71. Турчак І. О. Поняття кількості та якості як істотних умов договору поставки [Текст] / І. О. Турчак //Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Регіональна міжвузівська конференція молодих вчених та аспірантів, 22 квітня 2005 р.: тези доп. – Івано-Франківськ, 2005. – С. 79-82. 
72. Турчак І. О. Правове регулювання договорів поставки в умовах ринкових відносин в Україні (цивільно-правовий аспект) [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. — Одеса, 2009. – 21 с.
73. Турчак І. О. Основні аспекти виконання договору поставки [Текст] / І. О. Турчак // Наше право. – 2003. – № 3. – С. 74-79. 
74. Турчак І. О. Зміст договору поставки: поняття та особливості [Текст] / І. О. Турчак // Університетські наукові записки. Серія. : Право. – 2010. – № 1. – 156-159.
75. Турчак І. О. Поняття та сутність договору поставки [Текст] / І. О. Турчак //Держава і право: Зб. наук. праць. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2003. – Вип. 20. – С. 293-298.
76. Турчак І. О. Договір поставки: форма і порядок укладання [Текст] / І. О. Турчак // Четверті Прибузькі юридичні читання: Міжнародна науково-практична конференція, 28-29 листопада 2008 р.: тези доп. – Миколаїв, 2008. – С. 212-214.
77. Умови укладання і дотримання договору поставки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.horting.org.ua/node/1026
78. Филатова М. А. История становления и развития договора поставки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.edit.muh.ru/content/mag/trudy/02_2010/06.pdf
79. Харитонов Є. О. Цивільне право України [Текст] : Підручник / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, О. В. Старцев. – 3-тє вид., перероб. i доп. – К. : Істина, 2011. – 808 с.
80. Хужин С. М. Поставка товаров. Гражданское право [Текст] : Учебник для вузов в трех частях. Часть вторая / Под ред. В. П. Камышанского, H. M. Коршунова, В. И. Иванова. – М. : Эксмо, 2011. – С. 101-105.
81. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.
82. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання [Текст] : Підручник / [С. С. Бичкова, I. A. Бірюков, В. І. Бобрик та ін.]; за заг. ред. С. С. Бичкової. – 3-те вид., змін, та допов. – К. : Алерта, 2014. – 496 с.
83. Цивільне право [Текст] : Підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького – X. : Право. – 2011. – Т. 2. – 816 с.
84. Цивільний кодекс України [Текст] : Коментар / за заг. ред. Є. О. Харитонова, О. М. Калітенко. – Одесса, 2004. – 1112 с.
85. Цивільний кодекс України [Текст]: Науково-практичний коментар; за заг. ред. Я. М. Шевченко / Я. М. Шевченко, Ю. В. Білоусов, О. В. Дзера та ін. – Ч. 2. – К. : Ін Юре, 2004. – 896 с.
86. Цивільне право України [Текст] : Навчальний посібник / кол. авторів; за ред. Г. Б. Яновицької, В. О. Кучера. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 468 с.
87. Цивільне право України [Текст] : Посібник : У 2 кн. / О. В. Дзера (кер. авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – 2-е вид., доповн. і перероб. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с. 
88. Чупрун О. Законодавчі реалії договорів поставки / О. Чупрун // Юстиніан. – 2003. – № 2 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=50
89. Щудло Р. Договір поставки. Підводні камені. Частина перша. – 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://urecom.blogspot.com/2010/07/blog-post_20.html
90. Юридичні умови договору поставки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.becon.com.ua/index.php/umovi-pridbannya/yuridichni-umovi-dogovoru-postavki

Унікальність