Магістерська Цивільно-правовий захист честі, гідності та ділової репутації

  • Код товару: 17565
  • Наявність: В наявності
500 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова магістерська робота на тему Цивільно-правовий захист честі, гідності та ділової репутації 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 118


Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ
1.1. Історіографія проблеми та огляд літератури за темою дослідження
Висновки до п. 1.1
1.2. Методологія дослідження
Висновки до п. 1.2
Висновки до Розділу 1
РОЗДІЛ 2. Положення про захист честі, гідності та ділової репутації
2.1. Поняття захисту особистих немайнових прав у доктрині цивільного права
Висновки до п. 2.1
2.2 Підстави виникнення правовідносин щодо захисту честі, гідності та ділової репутації фізичної особи
Висновки до п. 2.2
Висновки до Розділу 2
РОЗДІЛ 3. Механізм захисту честі, гідності, ділової репутації фізичної особи
3.1. Цивільно-правові способи захисту честі, гідності та ділової репутації
Висновки до п. 3.1
3.2. Загальні способи захисту цивільних прав та їх застосування щодо захисту честі, гідності та ділової репутації
Висновки до п. 3.2

Джерела

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.

2. Цивільний кодекс Української РСР від 18.07.1963 р. (втратив чинність).

3. Закон України «Про інформацію» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 48. – ст. 650.

4. Закон України «Про звернення громадян» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 47. – Ст. 256. 

5. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав лю- дини» від 23.02.2006 року // Відомості Верховної Ради України. – № 30. – С. 260.

6. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – С. 10. – Ст. 43.

7. Закон України «Про вибори Президента України» від 05.03.1999 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999. – № 14. – Ст. 81.

8. Постанова Вищого господарського суду України від 26.09.2006 Справа № 12/189 (ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 12.10.2006 відмовлено у порушенні провадження з перегляду) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/v_189600-06

9. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 27.02.2009 року «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09

10. Алексеев С. С. Философия права / С. С. Алексеев. – М. : НОРМА, 1999. – 544 с.

11. Анисимов А. Л. Честь, достоинство, деловая репутация: гражданско-правовая защита. – М. : Юристъ, 1994. – 547 с.

12. Анісімов О. І. Гідність і честь: їх сутність як найвищих соціальних цінностей людини / О. І. Анісімов // Південноукраїнський правничий часопис. – 2014. – № 3. - С. 55-58. 

13. Баліцька О. Ю. Класифікація об’єкта правовідносин: захист честі, гідності та ділової репутації» / О. Ю. Баліцька // Наукоаий вісник Херсонського державного університету. Серія.: Юридичні науки. – 2014. – Вип. 5. Том 1. – С. 136-140.

14. Біла-Кисельова А. А. Використання рішень Європейського суду з прав людини під час розгляду справ про захист честі, гідності та ділової репутації / А. А. Біла-Кисельова // Альманах міжнародного права. – 2015. – Вип. 8. – С. 108-116.

15. Білодіда І. К. Словник української мови : в 11 тт. / І. К. Білодіда / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1970-1980. – Т. 10. – 1890 с.

16. Блажківська О. Розвиток положень про захист гідності, честі та ділової репутації у кодифікаціях законодавства України радянського періоду / О. Блажківська // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – № 2.

17. Блажівська Н. Є. Виконання рішень Європейського суду з прав людини. Порівняльний аспект / Н. Є. Блажівська // Вісник Вищої ради юстиції. – 2010. – № 2. – С. 83-89. 

18. Буроменський М. В. Толкование украинского законодательства на основе междунорадно-правовых норм о правах человека / М. В. Буроменський // Співвідношення міжнародного та внутрішнього права в діяльності суддів. Методичні матеріали. – К. : Центр суддівських студій, – 2001. – 11 с.

19. Великанова М. М. До питання захитсу честі, гідності та ділової репутації фізичної особи / М. М. Великанова, А. О. Хрик // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2012. – № 2. – С. 80-85.

20. Габріадзе М. Р. Захист честі, гідності та ділової репутації в цивільному законодавстві // М. Р. Габріадзе, О. В. Чала / Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальна юриспруденція», 2011 [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=171%3A2011-12-14-21-45-11&catid=30%3A-3&Itemid=39&lang=ru

21. Галянтич М. Захист ділової репутації: цивільно-правові проблеми / М. Галянтич // Право України. – 2001. – № 1. – С. 98.

22. Головенко Р. Поняття недостовірної інформації в українському законодавстві [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.uapp.org/lib_prof/1003.html

23. Гражданское право / [под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева]. – М. : Издательство ТЕИС, Санкт-Петербургский государственный университет, 1996. – 552 с. 

24. Гражданское право. Учебник для вузов. Часть первая / Н. Г. Валиева, Б. М. Гонгало, Ю. Е. Добрынин и др. / Под общей ред. Т. И. Илларионовой, Б. М. Гонгало, В. А. Плетнева. – М. : Норма-Инфра-М, 1998. – 464 с. 

25. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав / В. П. Грибанов – М. : Статут, 2000. – 410 с.

26. Грищенко І. М. Способи захисту честі, гідності та ділової репутації фізичної особи в Україні / І. М. Грищенко // Вісник Дніпропетровського ун-тету ім. Альфреда Нобеля. Серія. : Юридичні науки. – 2013. – № 2 (5). – С. 59-65.

27. Держалюк О. Захист честі й гідності глави держави: світовий досвід для України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://old.niss.gov.ua/monitor/october09/09.htm

28. Жданенко С. Б. Правовий захист честі й гідності: історія та сучасність / С. Б. Жданенко // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Філософія. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2012. – № 43 (949). – С. 39-46.

29. Жданенко С. Б. Еволюція форм захисту гідності та честі в аксіологічному контексті / С. Б. Жданенко, С. Є. Сиротенко // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Сер. Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право. – 2011. – № 9. – С. 54-64.

30. Загальна Декларація прав людини від 10 грудня 1948 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 93.– Ст. 3103.

31. Зайцева-Калаур І. В. Цивільно-правові способи захисту авторських прав організацій ЗМІ та суб’єктів їх діяльності / І. В. Зайцева-Калаур // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 4. – С. 74-78.

32. Капицын В. М. Права человека и механизмы их защиты / В. М. Капицын. – М. : Юркнига, 2003. – 288 с.

33. Клімовський С. С. Цивільно-правові способи захисту права на особисті папери / С. С. Клімовський // Приватне право і підприємництво. – 2014. – Вип. 13. – С. 45-47.

34. Колодій А.М. Принципи права України / А.М. Колодій. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 650 с.

35. Кохановська О. В. Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні : дис. … д-ра. юрид. наук : 12.00.03 / О. В. Кохановська. – Київ. – 2006. – 531 с. 

36. Кохановська О. В. Проблеми захисту честі, гідності та ділової репутації особи в Цивільному кодексі України / О. В. Кохановська // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 6. – С. 30-35.

37. Красавчикова Л. О. Компенсация морального вреда субъектам экономической деятельности в случаях причинения вреда их деловой репутации /Л. О. Красавчикова //Академический юридический журнал. –2001. – № 2 (4). – С. 41-45

38. Лежух Т. І. Специфіка доказування у справах по захисту честі, гідності та ділової репутації / Т. І. Лежух // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3-2. – С. 140-144.

39. Лежух Т. І. Особливості доказування при розгляді справ, що виникають при захисті честі, гідності та ділової репутації / Т. І. Лежух // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія. : ПРАВО. – 2014. – Випуск 25. – С. 65-68.

40. Ленько О. П. Захист честі, гідності та ділової репутації за законодавством України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/pages/view/169

41. Лозовий. В. О. Етика: навч. посіб. / В. О. Лозовий, М. І. Панов та інш. – К. : Хрінком Інтер, 2007. – 540 с.

42. Луспеник Д. Інститут дифамації і українське законодавство щодо захисту честі, гідності та ділової репутації (співвідношення та вибір пріоритету в судовій практиці). // Право України. – 2006. – № 2.

43. Луспеник Д.Д. Новий цивільний кодекс. Спеціальні способи захисту гідності, честі та ділової репутації за новим ЦК: теоретичні та практичні аспекти // Застосування новел ЦК і ЦПК України в судовій практиці. Серія «Судова практика» / Д.Д. Луспеник. – Харків: Харків юридичний, 2005. – 432 с.

44. Майкут Х. Спеціальні способи захисту честі, гідності та ділової репутації / Х. Майкут // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – № 5. – С. 73-76.

45. Малеина М. Н. Содержание и осуществление личных неимущественных прав граждан: проблемы теории и законодательства / М. Н. Малеина // Государство и право. – 2000. – №2. – С. 16-21.

46. Малюга Л. В. Особисті немайнові права фізичних осіб в цивільному праві: теоретичні основи та проблеми правового забезпечення  : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Малюга Людмила Василівна. – К., 2004. – 220 с.

47. Милан Бартошек. Римское право. – М., 1989. – 540 с.

48. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 року (в редакції від 19 жовтня 1973 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

49. Можаровська К. В. До питання про зміст поняття «ділова репутація» в контексті дифамаційних правовідносин / К. В. Можаровська // Юридичний наковий електронний журнал. – 2015. – № 5. – С. 63-69.

50. Можаровська К. В. Право на відповідь як спосіб захисту честі, гідності та ділової репутації публічної особи / К. В. Можаровська // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». – Том 26 (65). – 2013. № 2-1 (Ч. 1). – С. 282-287.

51. Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України за ред. Є. О. Харитонова. – Х. : Істина, 2007. – 689 с.

52. Недибалюк В. Д. Особливості захисту права людини на повагу до її гідності / В. Д. Недибалюк // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 17. – С. 1-6.

53. Осипенко Н. А. Правова характеристика категорій честі і гідності в умовах розвитку адміністративного законодавства / Н. А. Осипенко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2010. – № 2. – С. 15-17.

54. Основні методи науково-психологічного дослідження. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.posibnyky.vnty.edu.ua

55. Панкратова Н. А. Особенности производства по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации // Арбитражный и гражданский процесс. – 2001. – № 2. – С. 23.

56. Панченко П. Н., Шутенко О. В. Понятие чести и достоинства в украинском законодательстве / П. Н. Панченко, О. В. Шутенко // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по матер. LXII междунар. науч.-практ. конф. № 6(57). – Новосибирск: СибАК, 2016. – С. 68-76.

57. Підопригора О. А. Основи римського приватного права : підручник для студ. юрид. вузів та фак. / О. А. Підопригора – К. : Вентурі., 1997. – 650 с. 

58. Плотников В. Деловая репутация как объект гражданско-правовой защиты // Хозяйство и право. – 1995. – № 11. – С. 95. 

59. Потапенко С. В. Судебная защита от диффамации в СМИ [Текст] / С. В. Потапенко. – Краснодар, 2002. – 766 с.

60. Попов Ю. В. Захист честі, гідності, ділової репутації фізичної особи / Ю. В. Попов, К. Р. Федонюк // Юридична наука. – 2012. – № 2. – С. 27-31.

61. Поняття недостовірної інформації в українському законодавстві [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.telekritika.ua/rinok/print/8562

62. Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні / [за ред. Н. М. Оніщенко, О. В. Зайчук]. – К. : Юридична думка, 2007. – 424 с. 

63. Протиняк О. М. Відповідальність за дифамацію у праві зарубіжних країн та України / О. М. Протиняк // Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців : всеукраїнська наукова конференція, Львів, 27 травня 2011 р. / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 225-229.

64. Разум сердца: Мир нравственности в высказываниях и афоризмах / Сост. В. Н. Назаров, Г. П. Сидоров. – М. : Политиздат, 1989. – 605 с. 

65. Рішення Європейського Суду України з прав людини у справі «Лінгенс проти Австрії» Європейський Суд з прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.echr.ru/documents/decisions.htm.

66. Рішення Європейського Суду України з прав людини у справі «Укрпресгрупа проти України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.echr.ru/documents/decisions.htm.

67. Рішення Конституційного Суду України у справі № 8-рп/2003 за конституційним зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення положення частини першої статті 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомостей) від 10.04.2003 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-03

68. Рішення Голопристанського районного суду Херсонської області від 02.08.2012 р. в справі № 2108/2808/2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/26196716

69. Рішення Комсомольського районного суду м. Херсон від 06.04.2012 р. в справі № 2114/2-4644/11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25354573

70. Рішення Новотроїцького районного суду Херсонської області від 27.08.2012 р. в справі № 2118/1579/2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/26498802

71. Рішення Самарського суду м. Дніпро від 11 серпня 2016 р. Справа 206/1686/16-ц. Провадження 2/206/553/16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61301782

72. Рішення Печерського районного суду м. Києва від 30 серпня 2016 р. Справа № 757/36874/14-ц [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/60006435

73. Ромовська З. Особисті немайнові права фізичних осіб / З. Ромовська // Українське право. – 1997. – №1. – С. 47-60. 

74. Саприкіна І. В. Захист честі, гідності, ділової репутації фізичної особи за законодавством України: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / І. В. Саприкіна. – К., 2006. – 274 с. 

75. Саприкіна І. В. Поняття захисту честі, гідності, ділової репутації у сучасному цивільному праві / І. В. Саприкіна // Університетські наукові записки. – 2005. – № 3. – С. 137-142. 

76. Cвердліченко В. П. «Понятійно утворюючі властивості цивільно-правової категорії «ділова репутація» / В. П. Свердліченко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. каразіна. Серія «Право». – 2015. – Вип. 20. – С. 137-140.

77. Синєгубов О. В. Становлення інституту відшкодування моральної шкоди у справах про захист честі, гідності та ділової репутації / О. В. Синєгубов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 33. – С. 344-353.

78. Стародубцев А. Теоретико-правові засади визначення поняття «ділова репутація» / А. Стародубцев // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2015. – № 2. – С. 92-102.

79. Стефанчук Р. О. Захист честі, гідності та ре" путації в цивільному праві. – К., 2001. – 191 с. 

80. Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): Монографія / Відп. ред. Я. М. Шевченко. – К.: КНТ, 2008. – 626 с.

81. Тимченко Г. П. Право на защиту как научная проблема / Г. П. Тимченко // Проблеми законності: Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. Укра- їни, 2002. – Вип. 56. – С. 208-212.

82. Тимченко Г. П. Проблеми форм захисту цивільних прав та охоронюваних законом інтересів / Г. П. Тимченко // Вісник Господарського суду України. – 2002. – № 1. – С. 211-214.

83. Харитонов Є. О., Саніахметова Н. О. Цивільне право України: Підручник. – К. : Істина, 2003. – 450 с. 

84. Харитонов Є. О. Цивільне право України: підручник / О. Є. Харитонов, O. B. Старцев. – К. : Істина, 2007. – 816 с.

85. Хортюк О. В. Генезис категорії «ділова репутація» юридичної особи / О. В. Хортюк // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 3. – С. 182-185.

86. Цивільне право: підручник для вузів / Під заг. ред Т. І. Ілларіонової та ін. – М. : Вид. група НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – 877 с. 

87. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзера (кер. авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. 2-е вид., допов. і перероб. К., 2005. – 990 с. 

88. Штефан А. Честь, гідність і ділова репутація як об’єкт захисту в цивільному судочинстві // Вісник законодавства України. – 2001. – № 10. – С. 30.

89. Шустрова К. В. Правове регулювання понять спростування недостовірної інформації та право на відповідь в законодавстві України / К. В. Шустрова, К. В. Шурупова // Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 26. – С. 106- 112

90. Ярешко О. В. Право на недоторканність ділової репутації в системі особистих немайнових прав / О. В. Ярешко // Держава і право. – 2004. – № 24. – С. 325-329. 


Унікальність