Магістерська Ценз у виборчому праві

  • Код товару: 17581
  • Наявність: В наявності
500 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова магістерська робота на тему Ценз у виборчому праві на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальний обсяг роботи 100 сторінок.Зміст

Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика виборчого права
1.1. Поняття виборчих прав та їх нормативно-правове закріплення
1.2. Принципи виборчого права та їх реалізація
Розділ 2. Характеристика правової природи та види цензів у виборчому праві
2.1. Поняття і правова природа цензів у виборчому праві
2.2. Види цензів у виборчому праві
2.3. Зарубіжний досвід закріплення цензів у виборчому праві
Висновки 
Додатки
Список використаних джерел

Джерела

1. Бортновська З. Право на вільні вибори в практиці Європейського суду з прав людини / Бортновська З. // Вісник Державної судової адміністрації України, 2012. – № 3 (24). – С. 82.

2. Бучин М. А. Виборчі цензи та принцип загального виборчого права / М. А. Бучин // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна : Питання політології. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – № 839. – С. 122– 127.

3. Грасхоф К. Право на вільні вибори / Додатковий протокол до Європейської конвенції про захист прав людини, стаття 3 / Грасхоф К. // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 2. – С. 60.

4. Дерев’янко С. Віковий ценз учасників виборів і референ- думів за конституціями світу: порівняльно-правовий аналіз / С. Дерев’янко // Вибори та демократія. – 2008. – № 1 (15). – С. 17–24.

5. Ключковський Ю. Принцип загального виборчого права в контексті місцевих виборів. І. Активне виборче право / Ю. Ключковський // Вибори та демократія. – 2010. – № 4 (26). – С. 11–22.

6. Ковальчук В.Б. Пасивне виборче право громадян та доцільність його обмеження в контексті досвіду парламентських виборів / Ковальчук В.Б. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/27905/1/012_038_045.pdf

7. Корнєєв А., Шаповал Т. Конституційно-правовий інститут виборів і суб’єктивні виборчі права громадян (Можливості удосконалення) / А. Корнєєв та Т. Шаповал // Вісник Центральної виборчої комісії. - № 4 (14). – 2008. – С. 39-45.

8. Ковальчук О. Б. Виборчий процес в Україні: конституційно-правові аспекти: автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.02. – конституційне право / О.Б. Ковальчук. – Одеса, 2003. – 20 с.

9. Ключковський Ю.Б. Принципи виборчого права: законодавче застосування і реалізація / Ю.Б. Ключковський // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Вибори і референдум в Укра- їні: законодавче забезпечення, проблеми та шляхи удосконалення». – К.: Нора-друк., 2003. – С. 43 – 45.

10. Козодой Л.М. Конституційнго-правовий статус суб’єктів виборчого процесу в Україні: автореф…. канд.. юрид. наук: 12.00.02 – конституційне право / Л. В. Козодой. – К., 2006.– 19 с.

11. Косахівська О.В. Когнітивні чинники електоральної поведінки українських громадян : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Косахівська Ольга Валеріївна; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2011. – 194 с.

12. Конвенція про стандарти демократичних виборів, виборчих прав і свобод у державах–учасницях Співдружності Незалежних Держав від 7 жовтня 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main. cgi?nreg=997_622

13. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.

14. Конституція України. Науково-практичний коментар / ред- кол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і до- пов. – Харків : Право, 2011. – 1128 с.

5. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навч. посібник. – 2-е вид., доповнене. – К.: Атіка, 2002. – 480 с.

16. Кулеба О. М. Абсентеїзм як форма низької політичної участі / О. М. Кулеба, М. А. Бучин // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : зб. наук. праць. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, Ін-т українознавства НАН України, 2011. – Вип. 23. – С. 98–102.

7. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права

ООН; Пакт, Міжнародний документ від 16.12.1966 [Електронний ресурс]. — Режим доступу http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_043

8. Марцеляк С.М. Співвідношення принципів вітчизняного права та засад (принци- пів) виборів народних депутатів України / С.М. Марцеляк // Форум права. – 2013. – - № 3. – С. 365– 371

9. Марцеляк О. В. Виборче право: сучасне розуміння і сутність / О.В.Марцеляк // Публічне право. - № 2 (2011). – С. 12-18.

20. Марцеляк О.В. Принципи виборів народних депутатів України (загальнотеоретична характеристика) / О.В. Марцеляк // Вісник Академії митної служби України. – 2009. – №1. – С. 26 –34.

21.Науково-практичний коментар Закону України «Про вибори народних депутатів України» / За ред. Ю.Б. Ключковського. - К.: Парламентське вид-во, 2006. – 220 с.

22. Основи виборчого права України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://info-library.com/content/1083_Osnovi_viborchogo_prava_Ykraini.html

23. Пилипишин В. П. Принципи виборчого права України: теорія і практика забезпечення : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» / В. П. Пилипишин ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2009. – 215 с

24. Поліщук І. О. Еволюція культури політичних виборів в Україні : монографія / І. О. Поліщук. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – 352 с.

25. Протокол Перший до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Офіційний вісник України – 2006. – № 32. – с. 453

26.  Про вибори Президента України : Закон України від 5 березня 1999 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 14. — Ст. 81

27. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів : Закон України від 10 липня 2010 р. / / Голос України. — 2010. — № 141.

28. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17 листопада 2011 р. / / Відомості  Верховної Ради України. — 2011. — № 10 (№ 10-11). — Ст. 73

29. Рішення Конституційного Суду України від 26 лютого 1998 р. № 1-рп/98 у справі за конституційними поданнями народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про вибори народних депутатів України» (справа про вибори народних депутатів України) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http: //www. ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=9055.

30. Рішення Конституційного Суду України від 5 квітня 2012 р., № 8-рп/2012 у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини п'ятої статті 52, абзацу другого частини десятої статті 98, частини * третьої статті 99 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (справа про висування кандидатів у народні депутати України за змішаної виборчої системи) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http: //www.ccu.gov.ua

31. Рішення Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 р. № 15-рп/2004 у справі за конституційним поданням Верховному Суду України щодо відповідності Конституції України н (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про визначення судом більш м'якого покарання) / / Офіційний вісник України. — 2004. — № 45. — З Ст. 2975

32. Рішення Конституційного Суду України від 24 березня 2005 р. № 2-рп/2005 у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 1.17 статті 1, статті 8 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників перед бюджетами та державними цільовими фондами» З (справа про податкову заставу) / / Офіційний вісник України. — 2005. — № 13. — Ст. 674

33. Рішення Конституційного Суду України від 20 червня 2007 р. № 5-рп/2007 у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства «Кіровоградобленерго» про офіційне тлумачення положень частини восьмої статті 5 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (справа щодо кредиторів підприємств комунальної форми власності) / / Офіційний вісник України. — 2007. — № 48. — Ст. 1991

34. Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи «Про участь громадян у місцевому публічному житті» від 6 грудня 2001 р. / Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права : матер. Венеціанської Комісії, Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів, Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи; пер. з англ. за ред. Ю. Ключковського. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Логос, 2009. – С. 472–480

35. Резолюція Парламентскої Ассамблеї Ради Європи «Про усунення обмежень на право голосу» від 24 червня 2005 року / Європейський 457 демократичний доробок у галузі виборчого права : матер. Венеціанської Комісії, Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів, Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи; пер. з англ. за ред. Ю. Ключковського. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Логос, 2009. – С. 460–462.

36. Словник-довідник політологічних термінів / М. А. Бучин, О. О. Волинець, С. М. Волощук та ін.] / за ред. М. Гетьманчука, П. Ткачука. – Львів : Військовий інститут Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 228 с

37. Ставнійчук М. І. Законодавство про вибори народних депутатів України: актуальні проблеми теорії і практики / М. І. Ставнійчук.– К., 2001. – 188 с.

38. Ставнійчук М. І. Вибори в Україні / М.І. Ставнійчук // Конституційне право України / за ред. В.Ф. Погорілка. – К.: На- укова думка. – С. 308 – 340.

39. Сташків Б.І. Конституційне право України / Б.І. Сташків. – Чернігів: РВВ, 1999. – 264 с.

40. Ставнійчук М. І. Абсентеїзм і свобода виборів: правова діалектика / М. І. Ставнійчук // Держава і право. – 2005. – Вип. 27. – С. 180–186

41. Ставнійчук М. І. До сучасного розуміння принципів виборчого права України / М. І. Ставнійчук // Держава і право. Юридичні науки : зб. наук. пр. – К., 2001. – Вип. 13. – С. 111–118

42. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page1-21

43. Шаповал В. М. Сучасний конституціоналізм / В. М. Шаповал. – К. : Юрид. фірма «Салком» : Юрінком Інтер, 2005. – 560 с.

44. Шведа Ю. Р. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні / Ю. Р. Шведа. – Львів, 2010. – 462 с

34. Яворський В. Принципи сучасного виборчого права України / Яворський В. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://dspace.nulau.edu.ua/bitstream/123456789/4636/1/Yavorskyi_40.pdf

45 Автономов А. Сравнительное избирательное право / А.Автономов. – М.: Норма, 2003. – 208 с.

46. Астахова Т.В. Принципи виборчого права України: конституційно-правова тео- рія та практика / Т. В. Астахова // Актуаль- ні проблеми держави і права. Випуск 65. – 2012. – № 2. – С. 31– 39.

47. Арановский К. В. Государственное право зарубежных стран / К. В. Арановський. – М. : Форум: ИНФРА-М, 1999. – 486 с.

48. Ахлюстин В. А. Избирательный процесс в Российской Федерации: Проблемы теории, правового регулирования и правоприменения : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.02 / Ахлюстин Владимир Александрович. – СПб., 2002. – 299 с.

49. Бучин М. Демократичні принципи ви- борів: суть та типологія / М. Бучин // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку .– 2008. – Випуск 20. – С. 37– 42

50. Вешняков А., Лисенко В. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации / А.Вешняков, В.Лисенко. – М.: Норма, 2003. – 816 с.

5. ГерасименкоТ.В. Принципы выборов в органы государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации: дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / Т.В. Герасименко.– Тюмень, 2003. – 243 с.

52. Государственное право буржуазных и освободившихся стран : учеб. / Я. М. Бельсон, В. Б. Евдокимов, Е. Р. Костель и др. ; под ред. Б. А. Стародубского, В. Е. Чиркина. – 3-е изд, перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1986. – 431 с

53. Гудина Ю. В. Активность российских избирателей: теоретические модели и практика / Ю. В. Гудина // Полис. – 2003. – № 1. – С. 112–123

54. Джандубаева З. З. Абсентеизм как феномен современной российской практики : дис. … канд. социол. наук : 22.00.04 / Зурида Заудиновна Джандубаева. – М., 2005. – 134 с.

55. Желтов М. В. Субъективное избирательное право: к определению понятия / М.В.Желтов // Известия ТПУ. – 2005. - №4. – С. 191- 195.

56. Ильинская С. Г. Избирательное право и избирательный процесс / С. Г. Ильинская [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.slonparty.ru/persons/pers_pages/ ilyinsk/Philosophy/electoral_right. Html

57. Конституционное право зарубежных стран / Под ред. В.О. Лучина, Г.А. Василевича, А.С. Прудникова. – М.: Юнити-Дана, 2001. – 687 с. 11. Алебастрова И.А. Конституционное право зарубежных стран / И.А.Алебастрова. – М.: Юрайт-М, 2001. – 640 с.

58. Ким А. И. Советское избирательное право. Вопросы теории, избирательного законодательства и практики его применения / А. И. Ким. – М. : Юридическая литература, 1965. – 210 с.

59. Князев С. Д. Избирательное право в правовой системе Российской Федерации (проблемы теории и практики) : дис. ... д-ра юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» / С. Д. Князев ; Дальневост. гос. ун-т. – Владивосток, 1999. – 507 c.

60. Князев С. Д. Принципы российского избирательного права / Князев С. Д. // Правоведение. - 1998. - № 2 - С. 21-22.

61. Комарова В. В. Формы непосредственной демократии в России : учеб. пособ. / В. В. Комарова. – М. : «Ось-89», 1998. – 340 с.

62. Конституция Финляндии: Закон от 11 июня 1999 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://constitutions.ru /?p=283

46. Кукушкин М. И. Выборы – конституционный институт прямого народовластия в Российской Федерации / М. И. Кукушкин, А. А. Югов // Рос. юрид. журн. – 1996. – № 2. – С. 72–86

63. Масловская М. В. Избирательный процесс в Российской Федерации : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.02 / Масловская Мария Владиленовна. – Волгоград, 1999. – 201 с.

64. Международные избирательные стандарты: Сб. документов. – М., 2004.

65. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации : Федеральный закон № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Центральної виборчої комісії Російської Федерації. – Режим доступу: http://cikrf.ru/ law/federal_law/zakon_02_67fz_n/zakon_02_67_full.html

66. Постников А. Е. Избирательное право России. — М., 1996. — С. 28-31.

67. Постников А.Е. Актуальные направления развития избира- тельного законодательства / А.Е.Постников // Журнал российского права. – 2004. – № 2. – С. 3–10.

68. Самсонов А.В. Конституционные средства защиты избирательных прав граждан. Автореф. дис. …канд. юрид. Наук / А.В.Самсонов – Волгоград, 2000. – 21 с.

69. Современные избирательные системы. Вып. 2 : Аргентина, Германия, Швеция / [А. Г. Орлов, Ю. И. Лейбо, И. А. Ракитская ; науч. ред. Ю. А. Веденеев, В. И. Лысенко]. – М. : РЦОИТ : Норма, 2007. – 320 с.

70. Сравнительное избирательное право : учеб. пособ. – М. : НОРМА, 2003. – 208 с. – («Зарубежное и сравнительное право»)

71. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. – М.: Юристь, 1997. – 568 с.

72. Хасанов У.Ф. К вопросу о понятии международных избирательных стандартов // Право и государство: теория и практика. – 2005. – № 2. – С. 93–107.

73. Чуб Е. А. Конституционные основы принципа адекватного представительства и политические права граждан / Е. А. Чуб / / Конституционное развитие России и Украины. Вып. 1: сб. науч. тр. — Харьков: Право, 2011. — 216 с

74. Шерстюк В. М. Развитие принципов состязательности в арбитражном судопроизводстве / В. М. Шерстюк // Хозяйство и право. – 2002. – №4. – С. 57–72.

75. Я никогда не верил, что у личности нет свободы выбора: Интервью, взятое Э. Чепоровым у Ю. Орлова // Новое время. – 1991. – № 51. – С. 37

76.. Федеральный конституционный закон [Австрийской Республики] от 10 ноября 1920 года // Конституции государств Европы : в 3 т. / под общ. ред. Л. А. Окунькова. – Т. 1. – М. : Норма, 2001. – С. 26–114.

77. Case of Alajos Kiss v. Hungary. European Court for Human Rights. Judgment of 20 May 2010 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Європейського суду з прав людини. – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search. aspx?i=001-98800.

78.. Сase of Labita v. Italy judgment of 6 April 2000. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70442#{"itemid":["001-70442"]}.

79..  Сase of Matthews v. The United Kingdom judgment of 18 February 1999. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70442#{"itemid":["001-70442"]}.

80.. Сase of Нirst v. the United Kingdom, GC, 6 October 2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70442#{"itemid":["001-70442"]}.

81. Case of Sitaropoulos and Giakoumopoulos v. Greece GC, 15 Mars 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001- 109579&filename=001-109579.pdf.

82. David C. Voting Rights for Resident Aliens: A Comparison of 25 Democracies [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.odu.edu /~dearnest /pdfs /earnest_isane_2003.pdf

6. Dąbrowski M. Ubezwłasnowolnienie częściowe a prawo wyborcze w świetle standardów europejskich / M. Dąbrowski // Przegląd prawa konstytucyjnego. – 2010. – Nr. 2–3. – S. 271–280

83. Germany: Dual Nationality Change [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://migration.ucdavis.edu /mn /more.php?id=1753_0_4_0

84. Fiorina M. Retrospective Voting in American National Elections / M. Fiorina. – New Haven, 1981.

85. Garronne P. The constitutional principles of electoral law / P. Garronne // New trends in electoral law in a pan-European context. Proceedings of the UniDem Seminar (Sarajevo, April 17–18, 1998). – Strasbourg : Council of Europe, 1999. – P. 11–34.

86. Local Elections. The municipality [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ambafrance-us.org /spip.php?article518

87. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Сейму Республіки Польща. – Режим доступу: http://www.sejm.gov.pl/prawo/ konst/polski/kon1.htm.

88. Knapp А. «Moore» Democracy // Elections Today. – 2001. – Vol. 9. – № 4, 5. – Р. 6–8.

89. Kodeks wyborczy. Komentarz LEX / K. W. Czaplicki, B. Dauter, S. J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz. – Warszawa : LEX (Walter Kluwer), 2014. – 1024 s.

90. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Сейму Республіки Польща. – Режим доступу: http://www.sejm.gov.pl/prawo/ konst/polski/kon1.htm.

91. Skotnicki K. Zasada powszechności w prawie wyborczym: zagadnienia teorii i praktyki / K. Skotnicki. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000. – 292 s.

92. Towards the first European Parliament «enlarged elections»: participation of a further one million EU citizens living in outside their home country successfully guaranteed [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://europa.eu /rapid /pressReleasesAction. do?reference=IP /04 /126&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en

93. The Instrument of Government // The Constitution of Sweden. The Fundamental Laws and the Riksdag Act. – Stockholm : Sveriges Riksdag, 2003. – P. 63–93.


Унікальність