Магістерська Аналіз стану та проблем розвитку системи лізингу автотранспортних засобів

  • Код товару: 16550
  • Наявність: В наявності
500 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова магістерська робота на тему Аналіз стану та проблем розвитку системи лізингу автотранспортних засобів 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 100Зміст

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В 
УКРАЇНІ
1.1. Становлення і розвиток правового регулювання лізингових 
відносин в Україні
1.2. Структура і особливості лізингових відносин
1.3. Транспортні засоби як предмет договору лізингу
РОЗДІЛ 2. ЛІЗИНГ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЯК ВИД ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Поняття та ознаки договору лізингу транспортних засобів
2.2. Юридична природа договору лізингу транспортних засобів
2.3. Зміст договору лізингу транспортних засобів
2.4. Господарсько-правова відповідальність за невиконання чи 
неналежне виконання зобов’язань за договором лізингу
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Джерела

1. Чайківський І. А. Фінансовий лізинг в системі технопарку: проблеми та перспективи розвитку / І. А. Чайківський // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 23. – С. 270–279.
2. Галецька Т. І. Особливості правового регулювання лізингових відносин в Україні / Т. І. Галецька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – 2010. – № 14. – С. 354–358.
3. Лозінська К. В. Зарубіжний досвід ринку лізингових відносин у сфері АПК / К. В. Лозінська // Стратегія економічного розвитку України. – 2013. – № 33. – С. 177–183.
4. Амелін С. К. Міжнародний досвід регулювання лізингових відносин / С. К. Амелін // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 24. – С. 44–48.
5. Іваницька О. М. Становлення та розвиток лізингу в Україні [Електроний ресурс] / О. М. Іваницька, А.Г. Гадіяк // Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. – 2014. – № 2. – Режим доступу: http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/SR/ article/viewFile/ 6273/6992. – Назва з екрану.
6. Правове регулювання лізингових відносин [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://stb.sumy.ua/reformuvannya/pravove-regulyuvannya-lizingovix-vidnosin.html. – Назва з екрану.
7. Загородній А. Г. Ринок лізингових послуг в Україні: стан і перспектитиви розвитку / А.Г. Загородній, Н.Є. Селюченко // Вісник Львівського політехнічного національного універсітету. – 2000. – № 4. – С. 18–22. 
8. Другова В. Т. Формування і розвиток ринку лізингу в Україні / В. Т. Другова // Регіональна економіка. – 2012. – №3. – С. 113–120.
9. Ментух Н. Ф. Лізинг в окремих сферах господарювання / Н. Ф. Ментух // Адвокат. – 2012. – № 9 (144). – С. 29–32.
10. Галецька Т. І. Лізинг в Україні: історичний аспект виникнення та становлення / Т. І. Галецька // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". – 2010. – № 15. – С. 390–397.
11. Зайцев О. В., Галахова О. В. Проблеми розвитку ринку лізингу в Україні та його поточний стан / О. В. Зайцев, О. В. Галахова // Вісник Сумського державного універсітету. Серія «Економіка». – 2012. – №3. – С. 170–181.
12. Хименский Г.А. Экономическая сущность лизинговых операцій и их учёт / Г.А. Хименский // Бізнес. – 2007. – № 1. – С. 11–12.
13. Осовська Г.В. Економічний словник / Г.В. Осовська, О.О. Юшкевич, Й.С. Завадський. – К. : Кондор, 2007. – 358 с.
14. Фінансовий словник-довідник / М.Я. Дем’яненко, Ю.Я. Лузан, П.Т. Саблун, В.М. Скужий та ін. ; за ред. М.Я. Дем’яненка. – К. : ІАЕ УААН, 2003. – 555 с. 
15. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера / Бланк И.А. –К. : Ника-Центр, 1998. – 480 с.
16. Школа І.М. Міжнародні економічні відносини : підручник / І.М. Школа, В.М. Козменко, О.В. Бабінська ; за ред. І.М. Школи – 2-ге вид., перероб. і доп. – Чернівці : Книга-ХХІ, 2007. – 544 с.
17. Копоруліна В.М. Українсько-російський економічний тлумачний словник ; авт. упорядн. В.М. Копоруліна. – Х. : Факт, 2005. – 400 с. 
18. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств : навч. посібник / О.С. Філімоненков. – К. : Кондор, 2005. – 400 с. 
19. Матюшенко І.Ю. Основи фінансового менеджменту : навч. посібник / Матюшенко І.Ю. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 220 с. 
20. Баєва O.I. Лізингові відносини в аграрному секторі економіки України : дис. … канд. екон. наук : 08.07.02 / О.І. Баєва. – К. : Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2004. – 24 с.
21. Вишнякова І. Теоретичні аспекти визначення поняття «лізинг» / І.Вишнякова // Вісник Академії митної служби України. – 2002. – № 4 (16). – С. 22–30.
22. Хомуляк Т.І. Облік і аудит лізингових операцій : дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 / Т.І. Хомуляк. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2008. – 22 с.
23. Подольчак Н.І. Сутність та етапи реалізації лізингової діяльності підприємства / Н.І. Подольчак, А.Г. Загородній // Вісник Волинського Національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2009. – № 15. – С. 50–54. 
24. Жолнерчик Г.Ю. Лізинг як форма активізації інвестиційної діяльності підприємств : дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Г.Ю. Жолнерчик. – К. : ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010. – 18 с.
25. Добровольська О.В. Фінансовий лізинг як альтернатива банківському кредитуванню / О.В. Добровольська, К.С. Городецька // Економічний форум. – 2012. – № 2. – С. 361–364.
26. Клименко І. В. Лізинг транспортних засобів: теоретичні складові та моніторинг сучасного стану / І. В. Клименко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2013. – № 1. – С. 103–125.
27. Топішко Т. І. До питання про природу лізингових відносин. Економічний аналіз / Т. І. Топішко // Збірник наукових праць. – 2008. – № 3 (19). – С. 123–125.
28. Ладюк О. Д. Розвиток лізингу в Україні: переваги та недоліки / О.Д. Ладюк // Финансы, учет, банки. – 2008. – № 14. – С. 59–66.
29. Кучер В.О. Господарське право: курс лекцій / В.О. Кучер, В.М. Парасюк. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 380 с.
30. Про фінансовий лізинг : Закон від 16.12.1997 № 723/97-ВР : Редакція від 16.01.2004 [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/723/97-ВР. – Назва з екрану.
31. Топішко Т.І. Принципи функції та механізми лізингових операцій / Т.І. Топішко // Вісник НУВГП. Серія «Економіка». – 2008 – № 4 (44). – С. 207–213.
32. Січко Д. С. Проблеми питання державно-правового регулювання лізингу / Д. С. Січко // Наукові праці. – 2007. – № 56. – Т. 69. – С. 188–191.
33. Проскуріна Н. М., Верескун Г. В. Інфраструктура лізингу в Україні та взаємодія суб’єктів лізингової діяльності / Н. М. Проскуріна, Г. В. Верескун // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 4. – Т. 3. – С. 88–90.
34. Баєва О. Стратегія розвитку лізингової компанії / О.Баєва // Галицький економічний вісник. – 2011. – №2 (31). – С. 111–117.
35. Коваль В. Лізинг як фінансонсовий інструмент розвитку підприємств АПК / В. Коваль // Економічний аналіз. – 2010. – № 7. – С. 83–85.
36. Борисюк О. В. Банки як суб’єкти лізингових відносин / О. В. Борисюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2010. – № 20. – С. 112–114.
37. Клименко І.В. Лізинг транспортних засобів: теоретичні складові та моніторинг сучасного стану / І.В. Клименко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2013. – № 1 (25). – С. 103–123
38. Клименко І.В. Місце лізингу в розвитку ринку автотранспортних послуг / І.В. Клименко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2013. – № 2 (26). – С. 139–161.
39. Карпечкін Т. П. Автотранспортні засоби як предмет договору лізингу / Т. П. Карпечкін // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. –№ 4. – С. 109–114.
40. Про транспорт : Закон від 10.11.1994 № 232/94-ВР : Редакція від 28.12.2015 [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр. – Назва з екрану.
41. Про автомобільний транспорт : Закон від 05.04.2001 № 2344-III : Редакція від 17.07.2015 [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2344-14. – Назва з екрану.
42. Про Правила дорожнього руху : Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 : Редакція від 04.11.2015 [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-п. – Назва з екрану.
43. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. — К.: Знання, 2010. — 532 с. 
44. Цивільний кодекс України : Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV : Редакція від 01.01.2016 [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page13
45. Борисова, В. І. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького – X. : Право. – 2011. – Т. 2. – 816 с.
46. Господарський кодекс України : Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV : Редакція від 20.09.2015 [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page5. – Назва з екрану.
47. Никоненко А. Договір фінансового лізингу: законодавче регулювання і деякі практичні аспекти укладання [Електроний ресурс] / А. Никоненко // Юридичний журнал «Юстініан». – 2012. – № 7 . – Режим доступу: http://justinian.ua/article.php?id=3857. – Назва з екрану.
31. Трофімома О. В. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.04 «господарське право; господарсько-процесуальне право» / Трофімома О. В. – Київ, 2005. – 29 с.
49. Податковий кодекс України : Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI : Редакція від 07.01.2016 [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page2. – Назва з екрану.
50. Малишко В. М., Микитюк М. С. Правова природа лізингу / В. М. Малишко, М. С. Микитюк // Юридичний вісник. – 2015. – № 1 (34). – С. 121–124. 
51. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» : Мінфін України; Наказ, Положення від 27.04.2000 № 92 : Редакція від 24.07.2015 [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00. – Назва з екрану.
52. Ніколенко Н. Категорії «лізинг» та «оренда»: їх співвідношення у праві та обліку [Електроний ресурс] / Н. Ніколенко //. – Режим доступу: http://sophus.at.ua/publ/2013_04_18_19_kampodilsk/sekcija_4_2013_04_18_19/ kategoriji_lizing_ta_orenda_jikh_spivvidnoshennja_ u_pravi_ ta_obliku/ 24-1-0-528. – Назва з екрану.
53. Дзера, О. В. Цивільне право України. Особлива частина: підручник / за ред. О. В. Дзери, Н.С.Кузнєцової, Р.А.Майданика. - 3-тє вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.
54. Борисова, В. І. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 552 c.
56. Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів : Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 : Редакція від 30.12.2015 [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1388-98-п. – Назва з екрану.
57. Про страхування : Закон від 07.03.1996 № 85/96-ВР : Редакція від 28.12.2015 [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр. – Назва з екрану.
58. Примірний договір фінансового лізингу : Міннауки України; Договір, Форма типового документа від 03.03.1998 № 59 : Прийняття від 03.03.1998 [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/ show/z0203-98. – Назва з екрану.
59. Документальні аспекти здійснення операцій фінансового та оперативного лізингу в Україні [Електронний ресурс] // Правовий тиждень. – 2015. – №24–26 – Режим доступу: http://legalweekly.com.ua/ index.php?id=16061&show=news&newsid=120589. – Назва з екрану.
60. Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів : Вищий господарський суд; Лист від 15.03.2011 № 01-06/249 : Редакція від 20.10.2015 [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/v_249600-11. – Назва з екрану.
61. Про доповнення до Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 N 01-06/249 «Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів» : Лист Вищого господарського суду від 27.02.2012 № 01-06/224/2012 : Прийняття від 27.02.2012 [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v_224600-12. – Назва з екрану.
62. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань : Закон від 22.11.1996 № 543/96-ВР : Тлумачення від 11.07.2013 [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/543/96-вр. – Назва з екрану.
63. Куліш Г. П., Кравченко К. В. Лізинг основного капіталу та перспективи його розвитку в національній економіці / Г. П. Куліш, К. В. Кравченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 3. – С. 17–20.
64. Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року : Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Стратегія від 20.10.2010 № 2174-р : Прийняття від 20.10.2010 [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-п. – Назва з екрану.
65. Галецька Т.І., Топішко О.І. Удосконалення державного регулювання лізингових відносин / Т. І. Галецька, О. І. Топішко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". – 2010. – № 13. – С. 314–326.
66. Якушева І.Є. Сучасний стан та перспективи ринку лізингових послуг в Україні / І.Є. Якушева // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2014. – №2 (26). – С. 252–256.
67. Безус Р. М. Фінансове забезпечення оновлення матеріально-технічної бази аграрних підприємств за допомогою лізингу / Р. М. Безус // Економiка та держава. – 2008. – № 10. – С. 34–36.
68. Грищенко О. Фінансовий лізинг: історія, сучасність та перспективи розвитку [Електроний ресурс]/ О.Грищенко // Юридичний журнал «Юстініан». – 2006. – № 3 . – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/ article.php?id=2192. – Назва з екрану.
69. Гладкова О.В., Чернишова Є.А. Проблеми та перспективи розвитку лізингу в Україні [Електроний ресурс] / О.В. Гладкова, Є.А. Чернишова // Дні теорії та практики інвестування студентiв, аспiрантiв та молодих вчених. – Київ, КНЕУ – 2011. – Режим доступу: http://masters.donntu.org/ 2013/iem/gadenko/library/article3.htm. – Назва з екрану.
70. Клименко І.В. Калькулювання собівартості автотранспортних послуг в умовах лізингу / І.В. Клименко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2014. – № 3 (30). – С. 166–192.
71. Майдуда Г.С. Лізинг як джерело відтворення основних засобів підприємства / Г.С. Майдуда // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2011. – № 2(2). – С. 416–426.
72. Калабухова С. В. Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботи Клименка І.В. на тему «Бухгалтерський облік та аналіз автотранспортних послуг в умовах лізингу» подану на здобуття наукового ступеню кандидита економічних наук [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ztu.edu.ua/ua/science/files/autoreferat/vidguk2_Klimenko_IV.pdf. – Назва з екрану.
73. Глуховата С.А. Місце лізингу у забезпеченні соціально-економічного розвитку транспортної галузі України [Електроний ресурс] / С.А. Глуховата //. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ 14_NPRT_2011 /Economics/ 9_87225. doc. Htm. – Назва з екрану.
74. Рішення про Основні напрями розвитку ринку міжнародних автотранспортних послуг (укр/рос) : СНД, Рішення, Перелік від 14.11.2008 Прийняття від 14.11.2008 [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_k22. – Назва з екрану.
75. Марценюк-Розарьонова О.В., Зарубенко С.В. Проблеми лізингових відносин на сучасному етапі та шляхи їх подолання / О.В.Марценюк-Розарьонова, С.В. Зарубенко // Збірник наукових праць ВНАУ. – 2012. – № 2 (64). – С. 80–85.


Унікальність