Курсова Землі зв’язку: поняття, склад, правовий режим

  • Код товару: 1900003
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з Аграрного права на тему  Землі зв’язку: поняття, склад, правовий режим,  в мережі інтернет не розповсюджувалась, на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат


Загальний обсяг курсової роботи 34 сторінки.


*готові роботи не підлягають доопрацюванню

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ТА КАТЕГОРІЇ ЗЕМЕЛЬ

1.1. Поняття землі та відмежування її від суміжних категорій

1.2. Особливості поділу земель на категорії

РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬ ЗВ’ЯЗКУ

2.1. Зміст та сутність поняття земель зв’язку

2.2. Склад та правовий режим земель зв’язку

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

2. Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001 № 2768-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3-4. Ст. 27.

3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № № 40-44. Ст. 356.

4. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 41. Ст. 546.

5. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 № 962-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 39. Ст. 349.

6. Ходико Ю.Є. Співвідношення понять «земля» та «земельна ділянка» в аспекті визначення предмета договору іпотеки. URL: 

7. Золотарьова Н.І. Земля як об’єкт правової охорони: питання сучасного стану. URL: 

8. Мірошниченко А.М. Проблемні правові питання поділу земель на категорії. URL:  

9. Український класифікатор форм власності на землю. Український класифікатор цільового використання землі. Український класифікатор прав обмеженого користування чужою земельною ділянкою (сервітути): Лист Державного комітету України по земельних ресурсах від 24.04.1998 № 14-1-7/1205. URL: 

10. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 34. Ст. 343.

11. Лісовий кодекс України: Закон України від 21.01.1994 № 3852-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 17. Ст. 99.

12. Барабаш Н.П. Зміст поняття категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 3. С. 13-20. 

13. Барабаш Н.П. Проблемні аспекти визначення поняття категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони й іншого призначення у науці земельного права України. Підприємництво, господарство і право. 2015. № 3. С. 82.

14. Бурдін В. Стадії вчинення злочину в українській доктрині кримінального права: поняття та види. ВроцлавськоЛьвівський юридичний збірник. 2012. № 3. С. 210.

15. Любченко М.І. Юридична термінологія: поняття, особливості, види: [монографія] / М.І. Любченко. Х.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ПРАВА ЛЮДИНИ», 2015. С. 104.

16. Марусенко Р.І. Формулювання дефініцій у правовій доктрині та практиці законотворення. Право і громадянське суспільство. 2012. № 1. С. 38. 

17. Барабаш Н.П. Теоретичні аспекти поділу ознак категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Підприємництво, господарство і право. 2015. № 4. С. 21.

18. Панов М.І. Проблеми методології формування категоріально-понятійного апарату юридичної науки. Право України. 2014. № 1. С. 50-51. 

19. Барабаш Н.П. Логіко-правові аспекти формулювання дефініції категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Часопис Київського університету права. 2015. № 4. С. 238.

20. Земли. Термины и определения. ГОСТ 26640-85: утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 октября 1985 гда № 3453 // Верховна Рада України: офіц. веб-сайт. 

21. Барабаш Н.П. Юридичні ознаки категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення: проблеми формування в законодавстві України. Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 5. С. 172-177.

22. Барабаш Н.П. Деякі аспекти обґрунтування змісту поняття категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали «круглого столу» (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. Чернівці, 2016. С. 88.

23. Мірошниченко А.М. Земельне право України: [підручник] / А.М. Мірошниченко. 3-тє видання, допов. і перероб. К.: Алерта, 2013. С. 403.

24. Шульга М.В. Правове регулювання використання земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Земельне право: [підручник] / [М.В. Шульга, Н.О. Багай, В.І. Гордєєв та ін.]; за ред. М.В. Шульги.  Х.: Право, 2013.  Розд. ХІХ. С. 456.

25. Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар / [А.В. Григоренко, Ю.В. Корнєєв, Т.К. Оверковська та ін.]; за заг. ред. В. І. Курило.  К.: Центр учбової літератури, 2013. С. 138.

26. Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 № 1280-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 12. Ст. 155.

27. Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. К.: Алерта; Центр учбової літератури, 2011. 520 с.

28. СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи». URL: 

29. ДБН Д.2.2-34-99 «Споруди зв’язку, телебачення та радіомовлення». URL: 

30. Про затвердження Правил охорони ліній електрозв’язку: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 № 135. URL: 

31. Про затвердження державних санітарних правил та норм (ДСН 239-96): Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.1996

Унікальність