Курсова Правове регулювання паювання землі недержавних сільськогосподарських підприємств

  • Код товару: 190004
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з Аграрного права на тему Правове регулювання паювання землі недержавних сільськогосподарських підприємств,  в мережі інтернет не розповсюджувалась, на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат


Загальний обсяг курсової роботи 24 сторінки.


*готові роботи не підлягають доопрацюванню

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ЧАСТКИ (ПАЮ)

1.1. Фрагментація земель сільськогосподарського призначення

1.2. Правова природа та характерні риси земельної частки (паю)

РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПАЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬ НЕДЕРЖАВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

2.1. Правові засади паювання земель недержавних сільськогосподарських підприємств

2.2. Особливості обігу земель недержавних сільськогосподарських підприємств

РОЗДІЛ ІІІ. СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ РОЗМІРІВ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Попов А.С. Фрагментація земель сільськогосподарського призначення. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 10. С. 642-647.

2. Електронні послуги Держгеокадастру. URL: 

3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу (дерегуляція): Закон України від 12.02.2015 р. № 191-VIІI. Відомості Верховної Ради. 2015. № 21. Ст. 133.

4. Zaibet L.T., Dunn E.G. Land Tenure, Farm Size, and Rural Market Participation in Developing Countries: The Case of the Tunisian Olive Sector. Economic Development and Cultural Change. 1998. Vol. 46(4). Р. 831-848.

5. Helfand S., S. Levine E. Farm size and the determinants of productive efficiency in the Brazilian Center-West. Agricultural Economics. 2004. № 31. Р. 241-249.

6. Barrett C.B. On price risk and the inverse farm size–productivity relationship. Journal of Development Economics. 1996. № 51(2). Р. 193-215.

7. Hanstad T. Are smaller farms appropriate for former Soviet Republic? RDI Reports on Foreign Aid and Development. Seattle: Rural Development Institute, 1998. № 97. 13 р.

8. Дідковська Л.І. Європейський досвід у сфері охорони земельних і водних ресурсів при проведенні гідромеліоративних заходів. Dynamika Naukowych Badan – 2015: Materiały XI Międzynarodowej naukowipraktycznej konferencji, 07-15 lipca 2015 roku.: Ekonomiczne nauki. Przemyśl. 2015. Vol. 1. P. 72-78.

9. Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва: Указ Президента України від 10.11.1994 № 666/94. URL: 

10. Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям: Указ Президента України від 08.08.1995 № 720/95. URL: 

11. Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001 № 2768-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3-4. Ст. 27.

12. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв): Закон України від 05.06.2003 № 899-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 38. Ст. 314.

13. Кулинич П.Ф. Право на земельну частку (пай) та його реалізація. Юридичний журнал. 2003. № 2. C. 44-51. 

14. Літопис кафедри трудового, земельного та екологічного права / ред.: В.І. Андрейцев; Євраз. асоц. правн. шк. та правників, Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Юридичний факультет. Кафедра трудового, земельного і екологічного права. К. 2007. 224 с.  

15. Петлюк Ю.С. Паювання земель в аграрному секторі економіки. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2010. № 156. С. 94-100.

16. Сучасний тлумачний словник української мови: 60 000 слів / Уклад. Н. Кусайкіна, Ю. Цибульник; За заг. ред. д-ра філол, наук, проф. В.В. Дубічинського. X.: ВД «ШКОЛА», 2012. 784 с.

17. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № № 40-44. Ст. 356.

18. Єрмоленко В. М. Правова природа майнового паю колишніх членів КСП. Юридична Україна. 2008. № 11. С. 80-83.

19. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підручник. 2-ге видання, допов. і перероб. К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. 678 с.

20. Про земельну реформу: Постанова від 18.12.1990 № 563-XII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 10. Ст. 100. 

21. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України від 03.12.1999 № 

22. Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України від 29.01.2001 № 62/2001. URL: 

23. Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 № 177. URL: 

24. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. Ст. 144. 

25. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 № 1576-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 49. Ст. 682. 

26. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 № 514-VI. Відомості Верховної Ради України. 2008. № 50-51. Ст. 384.

27. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 № 973-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 45. Ст. 363. 

28. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.1997 № 469/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 39. Ст. 261. 

29. Степаненко Т.О. Теоретичні положення обігу земель сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2017. № 3. С. 65-71.

30. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

31. Степаненко Т.О. Проблеми регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 22 груд. 2016 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаева. X., ХНАУ. 2016. С. 147-150.

32. Проект Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення». URL:  

33. Лупенко Ю.О. Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2016. № 12. С. 5-14.

34. Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на період до 2025 року / [Нац. акад. аграр. наук України]. К.: НААН; ННЦ «ІАЕ», 2016. 132 с.

35. Бурлака Н.І. Світовий та вітчизняний досвід формування оптимальних розмірів землекористувань в аграрному виробництві. URL:

Унікальність