Курсова Правове регулювання бджільництва

  • Код товару: 1900006
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з Аграрного права на тему Правове регулювання бджільництва,  в мережі інтернет не розповсюджувалась, на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат


Загальний обсяг курсової роботи 30 сторінок.


*готові роботи не підлягають доопрацюванню


Переглянути фрагмент

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ БДЖІЛЬНИЦТВА

1.1. Нормативно-правове регулювання бджільництва в Україні

1.2. Значення і розвиток галузі бджільництва

РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТ ТА СУБ’ЄКТ БДЖІЛЬНИЦТВА

2.1. Об’єкти бджільництва в Україні

2.2. Суб’єкти бджільництва в Україні

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Скуратівський В. Звичаї і звичаєве право пасічників України. Радянське право. 1986. № 8. С. 77-80.

2. Суперсон Ю.В. Генезис законодавства України у сфері бджільництва. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2011. № 3. С. 106-113.

3. Права, за якими судиться малоросійський народ. 1743 / К.А. Вислобоков (упоряд. та автор нарису); Ю.С. Шемшученко (відп. ред. та авт. передм.); НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. 1997. 547 с.

4. Про заходи з розвитку бджільництва: Постанова РНК РСФСР №366 від 17 травня 1940 р. Пчеловодство. № 7. 1940. С. 1-5. 

5. Про заходи по відновленню та розвитку бджільництва: Постанова РНК СРСР № 371 від 26 лютого 1945 р. Пчеловодство. № 10. 1945. С. 3-11.

6. Хронологічне зібрання Законів, Указів Президії ВР, Постанов і розпоряджень Уряду УРСР. Т. 2, 1942-1951рр. К., 1963. 848 с.

7. Про бджільництво: Закон України від 22.02.2000 № 1492-III. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 21. Ст. 157.

8. Суперсон Ю.В. Правове регулювання бджільництва в Україні // Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня канд.наук. К. 2013. 117 с.

9. ДСТУ–2154:2015 Національний стандарт України «Бджільництво. Терміни та визначення понять» від 22.06.2015 року № 61. URL:

10. Про захист рослин: Закон України від 14.10.1998 року № 180-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 50. Ст. 310.

11. 3. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25.06.1992 року № 2498- XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 36. Ст. 531.

12. Про племінну справу у тваринництві: Закон України від 15.12.1993 року № 3691-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 2. Ст. 7. 

13. Про тваринний світ: Закон України від 13.12.2001 року № 2894-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 14. Ст. 97.

14. Про рослинний світ: Закон України від 09.04.1999 року № 591-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 22. Ст. 198.

15. Про затвердження Кваліфікаційних вимог до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами: Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 року № 153. URL: 

16. Про затвердження нормативно-правових актів з питань розвитку бджільництва: Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.09.2000 року №184/82. URL: 

17. Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог для потужностей (об’єктів) з виробництва продуктів бджільництва: Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08.08.2012 № 491. 

18. Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини: Закон України від 03.09.2013 № 425-VII. Відомості Верховної Ради. 2014. № 20-21. Ст. 721. 

19. Директива Ради Європи 2001/110/ЄС від 20 грудня 2001 року стосовно меду. 

20. Кондрашова А.О. Особливості правового регулювання бджільництва в Україні.

21. Давиденко І.К. Племінна робота у бджільництві / І.К. Давиденко, Г.Д. Микитенко, С.О. Челак. К.: Урожай, 1992. 120 с.

22. Подольський М.С. Промислове бджільництво / М.С. Подольський, М.Л. Буренін, Г.М. Котова. К.: Вища Школа, 1998. 335 с. 

23. Поліщук В. Пасічницька освіта і розвиток бджільництва в Україні. Науковий вісник АН ВШУ. К., 2005. № 3 (29). С. 3–9. 

24. Поліщук В.П. Бджільництво / В.П. Поліщук. Львів: Укр. пасічник, 2001. 296 с. 

25. Приймак Г.М. 888 запитань і відповідей по бджільництву / Г.М. Приймак. К.: Урожай, 1993. 288 с. 

26. Приймак Г. М. Напрями вирішення / Г. М. Приймак // Пасіка. 2008. 312. С. 4-5.

27. Ткаченко В. Г. Сучасний стан та напрями розвитку бджільництва на Луганщині / В. Г. Ткаченко // Пасіка. 2009. № 5. С. 3-4.

28. Цехмістренко Г. А. Аналіз світової структури виробництва і торгівлі медом / Г. А. Цехмістренко // Пасіка. 2006. № 1. С. 26-29. 

29. Букрєєв А. Ринок продукції бджільництва / А. Букрєєв, В. Деготюк // Український пасічник. 2002. № 5. С. 26-30.

30. Федорук Р.С., Ковальчук І.І., Ковальська Л.М., Гавраняк А.Р. Проблеми, стан та перспективи бджільництва в Україні. .

31. Повозніков М.Г. Актуальні проблеми розвитку бджільництва. 

32. Практикум з бджільництва / В.В. Мирось, С.Б. Ковтун; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Х.: ХНАУ, 2014. 192 с.

Унікальність