Курсова Порядок створення та припинення діяльності сільськогосподарських підприємств

  • Код товару: 1900005
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з Аграрного права на тему Порядок створення та припинення діяльності сільськогосподарських підприємств,  в мережі інтернет не розповсюджувалась, на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат


Загальний обсяг курсової роботи 39 сторінок.


*готові роботи не підлягають доопрацюванню


Переглянути фрагментЗміст

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ ІІ. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

2.1. Державна реєстрація сільськогосподарських підприємств

2.2.Установчі документи сільськогосподарських підприємств

РОЗДІЛ ІІІ. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

3.1. Реорганізація сільськогосподарських підприємств

3.2. Ліквідація сільськогосподарських підприємств

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Аграрная политика и аграрное право ЕС, Украины, Белоруссии и Казахстана: [курс лекций] / науч. ред. Г.Е. Быстров, Б.А. Воронин. Екатеринбург: Урал. аграрн. изд-во, 2013. 204 с.

2. Бобкова А.Г. Аграрне право: [конспект лекцій в схемах] / А.Г. Бобкова, Ю.М. Павлюченко. Донецьк: ДонНУ, 2013. 244 с. 

3. Словник з аграрного права / [В.П. Жушман, О.О. Погрібний, В.Ю. Уркевич]; за ред. В.П. Жушмана. Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. 160 с.

4. Самсонова Я.О. Наріжні питання визначення правосуб’єктності товаровиробників сільськогосподарської продукції / Я.О. Самсонова // Аграрне право як галузь права, юридична наука і навчальна дисципліна : матер. Всеукр. круглого столу (25 травня 2012 р.) / за заг. ред. В.М. Єрмоленка, В.І. Курила, В.І. Семчика. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2012. С. 126-129. 

5. Уркевич В.Ю. Теоретичні проблеми правового регулювання аграрних відносин / В.Ю. Уркевич // Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення: [монографія] / за ред. А.П. Гетьмана та В.Ю. Уркевича. Х.: Право, 2012. С. 105-153. 

6. Покальчук М.Ю. Особливості припинення діяльності сільськогосподарських підприємств за законодавством України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 «3емельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» / М.Ю. Покальчук; Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Х., 2012. 20 с. 

7. Аграрне право України: [підручник] / [В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк та ін.]; за заг. ред. В.М. Єрмоленка. К.: Юрінком Інтер, 2010. 608 с. 

8. Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001–2004 рр.: Закон України від 18 січня 2001 р. № 2238-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 11. Ст. 52. 

9. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 р. № 2343-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 31. Ст. 440. 

10. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон Российской Федерации от 26 октября 1992 г. № 127-ФЗ. Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 43. Ст. 4190. 

11. Манжура О. В. Потенціал розвитку виробничих сільськогосподарських кооперативів на основі бізнес-планування. Економіка та управління підприємствами. Проблеми економіки. 2014. № 3. С. 262-267 

12. Хрипко С.І. Загальна характеристика фермерського господарства за законодавством Європейського Союзу. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Право» / редкол.: Д.О. Мельничук (голова) та ін. К., 2012. № 173. Ч. 2. С. 117-123.

13. Бурлака С.І. Поняття «сільськогосподарська продукція» у праві Європейського Союзу. Сучасне земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право: актуальні проблеми теорії та практики: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Біла Церква, 21-22 травня 2010 р.). Біла Церква : Білоцерківський нац. аграрний ун-т, 2010. С. 42-44.

14. Чабаненко М.М. Сільськогосподарське підприємство як категорія аграрного права України. Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю.П. Аленін [та ін.]; МОН України; НУ ОЮА. Одеса: Юрид. л-ра, 2014.  № 73. С. 389-394.

15. Загальні засади створення і державної реєстрації сільськогосподарських товаровиробників. URL: http://mycurator.com.ua/art4u683.html.

16. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40-44. Ст. 356.

17. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 № 755-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 31-32. Ст. 263.

18. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05.2003 № 742-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 29. Ст. 232.

19. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. Ст. 144.

20. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 № 1576-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 49. Ст. 682.

21. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 № 514-VI. Відомості Верховної Ради України. 2008. № 50-51. Ст. 384.

22. Характеристика установчих документів сільськогосподарських підприємств. URL: 

23. Про затвердження примірного статуту державного підприємства, віднесеного до сфери управління Мінагрополітики: Наказ Міністерства аграрної політики України від 12.12.2008  № 826. URL:

24. Про затвердження Примірного статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу: Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.05.2013  № 315. URL: 

25. Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів (Форми N№ 1-ОПП, 2-ОПП, 4-ОПП, 4-УРП, 14-ОПП, 12-ОПП, 7-ОПП, 16-ОПП, 11-ОПП, 6-ОПП, 15-ОПП, 8-ОПП, 24-ОПП, 25-ОПП, 26-ОПП, 27-ОПП, 22-ОПП, 10-ОПП, 28-ОПП, 23-ОПП, 18-ОПП, 19-ОПП, 1-РПП, 5-ОПП, 20-ОПП): Наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588. URL: 

26. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI.  Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13-14, № 15-16, № 17. Ст. 112.

27. Боднар Г., Жмудівський В. Реорганізація сільськогосподарських підприємств: деякі проблемні аспекти. URL: 

28. Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000: Наказ Держстандарту України від 17.08.2000 № 507. URL: 

29. Про затвердження Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна: Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 18.06.2007 № 55. 

30. Покальчук М.Ю. Щодо порядку припинення діяльності сільськогосподарських підприємств. Форум права. 2013. № 2. С. 459-462.

31. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 № 973-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 45. Ст. 363.

32. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.1997 № 469/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 39. Ст. 261.

Унікальність