Контрольна робота з аграрного права № 5

  • Код товару: 18001
  • Наявність: В наявності
50 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова контрольна робота з аграрного права № 5  авторська в мережі інтернет не розповсюджувався, перевірений викладачем та успішно захищений студентом

Загальна кількість сторінок - 25


Фрагмент роботи


Зміст

Вступ

1. Правове регулювання ринку зерна
2. Біржові договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції
3. Види і предмет договорів на передачу майнового права на науково-технічну продукцію та прав на її використання
Висновки
Список використаних джерел


Джерела


1. Закон України «Про зерно та ринок зерна України» від 4.07.2002 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – № 35. – Ст. 258.
2. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2016. – № 3. – Ст. 25.
3. Багай Н. О. Аграрне право України : підруч. для студ. ВНЗ / Н. О. Багай, Л. О. Бондар, В. К. Гуревський, А. В. Луняченко, О. М. Пащенко, О. О. Погрібний, С. О. Погрібний, В. І. Семчик, Н. І. Титова, В. І. Федорович; Одес. юрид. ін-т Харк. нац. ун-ту внутр. справ. - К. : Істина, 2007. – 445 c.
4. Калюжна О. В. Проблеми реалізації зерна у Миколаївській області / О. В. Калюжна // Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2002. № 1. С. 70-76.
5. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. посів. – 2-е вид., стер. - К., 2001. – 544 с.
6. Мартинова Л. В. Правові аспекти регулювання ринку зерна в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/620/1/134-137.pdf
7. Наконечна К. В. Функціонування аграрних бірж та зміни в організації збуту сільськогосподарської продукції / К. В. Наконечна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - 2014. - Вип. 200(2). - С. 195-198.
8. Погрібний О. О. Аграрне право України. – К. : Істина, 2007. – 448 c.
9. Погріщук Б. В. Організаційно-економічні засади ефективного функціонування зернопродуктового підкомплексу: монографія / Б. В. Погріщук. Тернопіль: Джура, 2009. – 370 с.
10. Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки: Курс лекцій. – Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2003. – 207 c.
11. Сікало М. В. Ринок зерна як об’єкт державногорегулювання / М. В. Сікало // Теорія та практика державного управління. – 2017. – № 1 (56). – С. 1-8.
12. Уркевич В. Ю. Організаційно-правові питання залучення інвестицій в аграрний сектор та біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією [Електронний ресурс] / Н. М. Внукова, В. Ю. Уркевич // Право та інноваційне суспільство : електрон. наук. вид. – 2015. – № 1. – С. 11–18.
13. Хорунжий М. Й. Організація агропромислового комплексу: підручник. Київ: КНЕУ, 2001. – 382 с.
14. Цюра О. В. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції тваринного походження / О. В. Цюра // Європейські перспективи. – 2014. – № 8. – С. 186-191.