Курсова Реалізація приниципів змагальності та диспозитивності

  • Код товару: 18512
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з господарського процесу Реалізація приниципів змагальності та диспозитивності авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Поняття та загальна характеристика принципів диспозитивності та змагальності в господарському процесі України
1.1. Поняття та загальна характеристика принципу змагальності
1.2. Поняття та загальна характеристика принципу диспозитивності
РОЗДІЛ 2. Реалізація принципів диспозитивності та змагальності господарському процесі України
2.1. Дія принципів змагальності в суді перщої інстанції
2.2. Дія принципу диспозитивності в суді перщої інстанції
РОЗДІЛ 3. Особливості реалізації принципу змагальності та диспозитивності в апеляційному та касаційному провадженнях
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Андрушко А. В. Принцип диспозитивності цивільного процесуального права України: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.03 / Андрушко Анатолій Васильович. – К., 2002. – 201 с.
2. Білецька Л.М. Проблеми вдосконалення доказування в суді апеляційної інстанції / Л.М. Білецька // Вдосконалення судоустрою та господарського судочинства: проблеми і перспективи: наук.-практ. конф., 12-13 квіт. 2006 р. – Донецьк, 2006. – C. 256-261.
3. Господарський процесуальний кодекс України
Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 06.11.1991 № 1798-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/page [12].
4. Зайцев О.Л., Ясечко С.В., Степаненко Т. В., Бортнік О.Г., Євко В.О., Д’ячкова Н.А., Тіхонова М. А., Піхурець О.В., Шишка О.Р., Сліпченко С.О., Погребняк О.С. Принципи господарського процесу. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2016. – 19 с
5. Кодекс адміністративного судочинства України
Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 06.07.2005 № 2747-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 [12].
6. Конституція України: Закон України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/254к/96-вр
7. Конституційне право України /за ред..В.Ф.Погорілка. – К.: Наукова думка, 1999. –734с.).
8. Ломакіна О.А. Реалізація принципу змагальності в ході перегляду судових актів господарських судів в апеляційному порядку // Європейські перспективи.- 2013.- № 1. – С. 62-65.
9. Молдован В.В. Судоустрій. Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН. : Навч. Посіб./ В.В. Молдован, А. В. Молдован. – К.: Центр учбовох літератури, 2012. – 364 с.
10. Ніколенко Л.М. Реалізація основних принципів господарського судочинства при перегляді судових актів / Л.М. Ніколенко // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 174-180.
11. Осетинський А.Й. Порівняльна характеристика організаційно-правових засад діяльності арбітражного суду касаційної інстанції в Російській Федерації та господарського суду касаційної інстанції в Україні // Вісник господарського судочинства. -2004. -№ 3. –С.207.
12. Особливості реалізації принципу диспозитивновності в процесі розгляду господарським судом справ про банкрутство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://radnuk.info/statti/227-gosp-pravo/14557-2011-01-18-05-15-35.html
13. Принципи визначення правового статусу учасників господарського процесу в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vl.arbitr.gov.ua/sud5004/pres-centr/news/8312/
14. Притика Д. М. Арбітражний суд: проблеми організації та діяльності: монографія / Д. М. Притика – К.: Оріяни, 2000. – С. 225.
15. Про принцип судочинства : «змагальність сторін» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.obozrevatel.com/ukr/my/life/pro-printsip-sudochinstva-zmagalnist-storin.htm
16. Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права 14.12.2007 N 01-8/973 ( Із змінами, внесеними згідно з Листом Вищого господарського суду N 01-8/164 від 18.03.2008) : Інформаційний лист Вищого Господарського суду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_973600-07
17. Рішення Господарського суду Херсонської області у справі № 923/142/16 від 08 квітня 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/57129186
18. Рішення Господарського суду Херсонської області у справі № 923/606/16 від 11 листопада 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/62779699
19. Сахно Я. Порушення принципу диспозитивності в цивільному процесі України / Сахно Я. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. - № 88. – С. 32-34.
20. Цивільний процесуальний кодекс України
Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 18.03.2004 № 1618-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 [12].
21. Арбитражный процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова, В.М. Шерстюка. ? М.: Городец, 2001. ? 644 c.
22. Васильев С. В. Хозяйственное судопроизводство Украины : учеб. пособ. / С. В. Васильев. — 2-е изд., перераб. и доп.— Х. : Yспада, 2004. — 408 с.
23. Воронов А. Ф. Принципы гражданского процесса: прошлое, настоящее, будущее / А. Ф. Воронов. – М. : Издательский Дом «Городец», 2009. – 496 с.
24.Лесницкая Л.Ф. Пересмотр решения суда в кассационном порядке. М. - 1974. - С.112-113.
25. Новый Гражданский процессуальный кодекс Франции: пер. с фр. В. Захватаев. – К.: Истина, 2004. – 540 с.
26. Проблемы науки гражданского процессуального права / Под ред. В. Комарова. – Х.: Право, 2002. – 440 с.
27. Рязановский В. Единство процесса. -М., 1996. - С. 45.
28. Солдатенко А. Состязательность в гражданском процессе / А. Солдатенко // Юридическая практика. – 2005. – 1 нояб. (№ 44). – C. 11-12.
29. Тертышников В. И. Основы гражданского судопроизводства Украины / В. И. Тертышников. – Х. : Издатель СПД ФЛ Вапняр- чук Н.Н., 2006. – 256 с.

Унікальність