Курсова Правовий статус державного підприємства

  • Код товару: 18414
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з господарського права на тему Правовий статус державного підприємства 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 35


1. Господарський кодекс України. Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15
2. Зимовець В., Білоусова О., Єршова Г. Державна підтримка підприємств у ЄС та в Україні: ключові відмінності та проблеми:[розділ книги] / В. Зимовець, О. Білоусова, Г. Єршова. – 2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://scholar.google.com.ua/citations?user=xYtsbUwAAAAJ&hl=ru
3. Гиляка І.С. Поняття державного підприємства в контексті господарського права / І.С. Гиляка // Науково-практична Інтернет-конференція 08.12.2016. – СЕКЦІЯ №4. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1364%3A08112016&catid=169%3A4-1216&Itemid=210&lang=ru
4. Про публічні закупівлі. Верховна Рада України; Закон від 25.12.2015 № 922-VIII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/922-19
5. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Верховна Рада України; Закон від 14.05.1992 № 2343-XII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343-12
6. Про введення мораторію на примусову реалізацію майна. Верховна Рада України; Закон від 29.11.2001 № 2864-III. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2864-14
7. Пасхавер О. Й. Державний сектор і функції держави в період кризи [Текст] / О. Й. Пасхавер, Л. Т. Верховодова, О. М. Кошик, К. М. Агеєва, Д. П. Згортюк. – К. : Відродження, 2009. – 129 с.
8. Захарченко А. М. Поняття і склад суб’єктів господарювання державного сектора економіки [Електронний ресурс] / А. М. Захарченко // Економіка та право – 2012– № 2. – С. 160–166. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/epravo/2012_2/29.pdf. – Заголовок з екрана.
9. Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ). – [Електронний ресурс] : наказ Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів від 28 травня 2004 року № 97.. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=vb288217-94. – Заголовок з екрана.
10. Класифікація інституційних секторів економіки України [Електронний ресурс] : наказ Держкомстату України від 18 квітня 2005 року № 96.– Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0096202-05. – Заголовок з екрана.
11. Методичні рекомендації визначення питомої ваги валової доданої вартості державного сектору в обсязі валового внутрішнього продукту країни [Електронний ресурс]: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 09 серпня 2012 року № 910. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1022.9756.0/ – Заголовок з екрана.
12. Про акціонерні товариства. Верховна Рада України; Закон від 17.09.2008 № 514-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-17
13. Про холдингові компанії в Україні. Верховна Рада України; Закон від 15.03.2006 № 3528-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3528-15
14. Про господарські товариства. Верховна Рада України; Закон від 19.09.1991 № 1576-XII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
15. Селіванова І. А. Про різновиди акціонерних компаній, створених за участю держави [Текст] / І. А. Селіванова // Універ. наук. записки. – 2007. – № 2 (22). – С. 216– 217.
16. Кібенко О.Р. Організаційно-правові форми державного підприємства та державного акціонерного товариства: порівняльно-правовий аналіз / О.Р. Кібенко // Право та інноваційне суспільство. – 2013. – № 1.
17. Про управління об'єктами державної власності. Верховна Рада України; Закон від 21.09.2006 № 185-V. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/185-16
18. Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями. Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Перелік від 23.02.2011 № 138. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/138-2011-%D0%BF
19. Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки. Мінекономрозвитку України; Наказ, Порядок, План від 02.03.2015 № 205. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15
20. Про концесії. Верховна Рада України; Закон від 16.07.1999 № 997-XIV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997-14
21. Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності. Кабінет Міністрів України; Постанова, Акт, Форма типового документа від 06.06.2007 № 803. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/803-2007-%D0%BF
22. Про затвердження Порядку прийняття Агентством держмайна України рішень щодо відчуження державного майна. Государственное агентство Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом Порядок, Приказ от 02.02.2012 № 10. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN72417.html
23. Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств. Кабінет Міністрів України; Декрет від 31.12.1992 № 24-92. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/24-92
24. Про заставу. Верховна Рада України; Закон від 02.10.1992 № 2654-XII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2654-12
25. Про оренду державного та комунального майна. Верховна Рада України; Закон від 10.04.1992 № 2269-XII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2269-12
26. Щербина В.І. Організація управління державними підприємствами: стан і перспективи / В.І. Щербина // – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kdu.edu.ua/statti/2006-5-1(40)/135.pdf
27. Бондарчук Р. Конкурентоспроможність виробничих структур України : конкурентні переваги, шляхи і засоби їх досягнення // Економіка підприємства № 4, 2005.
28. Губені Ю. Регуляторна політика в Україні : від реформи до практики // Економіка України №12, 2005.
29. Венгер В. Управління державними підприємствами // Економіка підприємства №3, 2006.
30. Кравчук О.О. Керівник державного підприємства в системі управління майном державної власності / О.О. Кравчук // – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/5299/1/10%20-%204%288%29%20-%2040.pdf
31. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua.
32. Петришина Н.В. Державні підприємства України: проблеми функціонування та шляхи їх вирішення / Н.В. Петришина // Економіка і право. – № 18. – С. 73-78.
33. Наказ Мінекономрозвитку України «Про затвердження методичних рекомендацій щодо забезпечення прозорості і діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки» від 11 лютого 2015 року № 116 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/Print?lang=uk-UA&id=03a54309-5c16-447f-af0f-661331c37ecb


Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА=
1.1. Поняття та ознаки державного підприємства
1.2. Організаційно-правові форми державного підприємства
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
2.1. Організація управління державними підприємствами
2.2. Керівник державного підприємства в системі управління майном державної власності
РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Унікальність