Курсова Правові засади створення та функціонування приватних акціонерних товариств в Україні

  • Код товару: 17418
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з господарського права на тему Правові засади створення та функціонування приватних акціонерних товариств в Україні 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 45Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИВАТНІ АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА
1.1. Історичні передумови виникнення приватного акціонерного товариства
1. 2. Поняття приватного акціонерного товариства 
1.3. Відмежування приватного акціонерного товариства від публічного
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
2.1. Порядок створення акціонерного приватного товариства
2.2. Права та обов'язки акціонерів приватного акціонерного товариства
РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
3.1. Порядок управління приватним акціонерним товариством 
3.2. Порядок ліквідації приватного акціонерного товариства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Джерела

1. Господарське товариство однієї особи / О. М. Вінник // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – № 2. – С. 53–55.
2. Білик О. А. Акціонерні товариства: сутність, становлення та проблеми розвитку / О. А. Білик // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 8. – С. 112–117.
3. Харченко Н. В. Переваги та недоліки акціонерних товариств / Н. В. Харченко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 2010. –№ 1. – С. 244–252.
4. Грідчіна М. В. Управління фінансами акціонерних товариств: [навч. посіб.] / М. В. Грідчіна. – К: А.С.К., 2005. – 384 с.
5. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – 105 с.
6. Смолин Г. В. Господарське право України Загальна частина [Текст] : навч. посіб. Г. В. Смолин; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л. : [ЛьвДУВС], 2010. – 216 с.
7. Леось О. Ю. Публічні акціонерні товариства: проблеми розвитку та управління / О. Ю. Леось, Д. О. Дегерменджи, А. О. Хазах // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2012. – № 4. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=408
8. Закону України «Про акціонерні товариства» від 11.06.2017 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-17
9. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page4
10. Шикова Л. В. Поняття та передумови виникнення підприємств корпоративного типу / Л. В. Шикова// Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2010. – ч. 3. – С. 1008–1010.
11. Фролова Т., Особливості та перспективи корпоратизації підприємств / Т. Фролова, Т. Римар // Економіка України. - 2009. – №6. – С. 39–52.
12. Румянцева С. Принципи корпоративного управління України / С. Румянцева // Цінні папери України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.finmarket.info.
13. Вакульчик О. М. Корпоративне управління: економіко-аналітичний аспект: монографія / О. М. Вакульчик – Дніпропетровськ: Пороги, 2003. – 257 с.
14. Управління корпоративними фінансами: навч. посібник / Н. М. Дєєва [та ін.]; за наук. ред. Н. М. Дєєвої. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 200 с.
15. Сазонов В. В. Окремі питання регулювання діяльності акціонерних товариств в Україні / В.В. Сазонов // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 2. – С. 332–336.
16. Савенко H.В. Особливості формування і сучасний стан акціонерного сектору в Україні / Н.В. Савенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – №9. – С. 28-32.
17. Шаповалов В.О., Стратегічні напрями державної політики розвитку акціонерного сектору національної економіки України / В.О. Шаповалов // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №11-12. – С. 45-47.
18. Несинова С. В., Воронко В. С., Чебикіна Т. С. Господарське право України. Навч. посіб. / за заг. ред. С. В. Несинової. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 93 с.
19. Вербицький В. Основні відмінності між публічними і приватними акціонерними товариствами / В. Вербицький // Блог про юриспруденцію та право. – 2016 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.verbytskyi.com.ua/
20. Петренко В. С. Деякі питання створення акціонерного товариства / В. С. Петренко // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. – Одеса. – “Юридична література”. – 2009. – с. 126–130.
21. Ігнатьева І. А. Корпоративне управління (текст): підручник. / І. А. Ігнатьева, О. І. Гарафонова – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 600 с.
22. Мілаш В. С. Господарське право: Курс лекцій: У 2 ч. – Ч. 1. – Х.: Право, 2008. – 165 с.
23. Вінник О. М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах. Проблеми правового забезпечення. – К. : Атіка, 2003. – 352 с.
24. Швець Ф. Д. Особливості перетворення акціонерних товариств у публічні та приватні: проблеми та перспективи розвитку / Ф. Д. Швець, І. А. Вовчук // Серія “Економіка”. – №1 (53). – 2011. – с. 232.
25. Швидемко О. С. Акція як об'єкт права власності: Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Інститут держави і права В. М. Корецькото ПАН України. – К., 2006. – С. 94.
26. Кузьмін О. Є. Суб’єкти корпоративного управління / О. Є. Кузьмін, О. В. Мукан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 484 : Проблеми економіки та управління. – С. 210–217.
27. Лаптєв В. І. Дослідження системи органів управління акціонерного товариства / В. І. Лаптєв // Проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 55–59.
28. Задихайло Д. В. Корпоративне управління : Навчальний посібник / Задихайло Д. В, Кібенко О. Р., Назарова Г. В. – Харків : Еспада, 2003. – 688 с.
29. Кравченко А. В. Проблемні питання ліквідації підприємств за господарським законодавством України / А. В. Кравченко, І. І. Зеленкова // Наука і практика. – 2012. – № 1. – С. 33–37.
30. Корпоративне управління: Підручник. Затверджено МОН / Мальська М.П. – К., 2012. – 348 с.
31. Цивільний кодекс України від 16.01.2001 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page3
32. Онуфрієнко О. I. Право власності на цінні папери // Право власності в Україні: Навч. посіб. / За ред. О. В. Дзери, С. Кузнецовой – К. : Юрінком Інтер, 2000. – С. 385.

Унікальність