Курсова Об’єкти господарських правовідносин

  • Код товару: 18413
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з господарського права на тему Об’єкти господарських правовідносин 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ОБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН
РОЗДІЛ 2. ВИДИ ОБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН
РОЗДІЛ 3. ПОДІЛ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН НА ВИДИ ЗА ОБ’ЄКТОМ ЦИХ ПРАВОВІДНОСИН
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Щербина В. С. Господарське право : пiдручник / В. С. Щербина. – 4–те вид., перероб. і допов. – К. : Юрiнком Iнтер, 2013. – 640 с.
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 18, № 19-20. – № 21–22. – ст.144
3. Драпайло Ю. З. Господарські правовідносини у морських портах : монографія / Ю. З. Драпайло. – Одеса : Юридична література, 2014. – 192 с.
4. Ивакин А. А. Диалектическая философия : монография / А. А. Ивакин. – О. : Юрид. л-ра, 2003. – 352 с.
5. Сухонос В. В. Теорія держави і права : підручник / Володимир Вікторович Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2014. – 544 с.
6. Хозяйственное право : учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменський, К. С. Хахулин; под ред. В. К. Мамутова. – К. : Юринком Интер, 2002. – 912 с.
7. Віхров О. П. Організаційно-господарські правовідносини : монографія / О. П. Віхров. – К. : Слово, 2008. – 219 с. 
8. Актуальні проблеми господарського права : навч. посіб. / за ред. В. С. Щербини. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – С. 16.
9. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. – К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. – С. 384–408.
10. Куций О. В. Щодо питань правового режиму цивільного обороту речей та їх класифікація / О. В. Куций // Право і безпека. – 2012. – С. 306– 310.
11. Господарське право України : підручник : у 2 ч. / [Андрєєва О. Б., Жорнокуй Ю. М., Гетманець О. П. та ін.]. – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. – 340 с.
12. Прилуцький Р. Б. Про визначення поняття та класифікацію цінних паперів у законодавстві України / Р. Б. Прилуцький, М. В. Приймаченко // Юридична наука. – 2013. – № 4. – С. 26–33.
13. Гаращенко Л. П. Правова характеристика цінних паперів: теоретичний аналіз / Л. П. Гаращенко, В. С. Шкуратовський // Молодий вчений. – 2015. – № 11. – С. 114–118.
14. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. : чинне законодавство станом на 19.07.2017 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – №№ 40–44. – ст. 356.
15. Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. / за ред. Є. О. Харитонова, Н. Ю. Голубєвої. – Вид. 5-те, переробл. та доповн. – Х. : Одіссей, 2009. – 796 с.
16. Вінник О. М. Господарське право : курс лекцій / О. М. Вінник. – К. : Атіка, 2004. – 624 с.
17. Організація виробництва: навч. посібник/ В. О. Онищенко, О. В. Редкін, А. С. Старовірець, В. Я. Чевганова. – К. : Лібра, 2003. – 336 с.
18. Виговська Н. Г. Організаційно-господарські, виробничо-господарські та внутрішньогосподарські відносини як предмет господарського контролю / Н. Г. Виговська // Міжнародний збірник наукових праць. – № 10. – 2008. – С. 58–66.
19. Теньков С. О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України : від 16.01.2003. – К. : Видавництво А. С. К., 2004. – 369 с.
20. Руденко М. П. Змістовна характеристика внутрішньогосподарських відносин / М. П. Руденко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. – № 3. – С. 95–99.

Унікальність