Курсова Концесійний договір

  • Код товару: 18411
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з господарського права на тему Концесійний договір 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32Зміст

Вступ

Розділ 1. Розвиток інституту концесії в Україні
Розділ 2. Правове регулювання договору концесії
2.1. Особливості договору комерційної конценцесії в господарському праві
2.2. Предмет договору комерційної концесії
Розділ 3. Комерційна концесія і франчайзинг: проблеми регулювання
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Ландау Б.А. Концесионное право Союза ССР / Б.А. Ландау. – М.: Главлит, 1925. – 74 с.
2. Пілігрім Г.С. Передумови виникнення концесії в Україні: історико-првовий аспект / Пілігрім Г.С. // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – 2013. - № 2 (58). – С. 119-128.
3. Про концесії : Закон від 16.07.1999 № 997-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997-14
4. Про франчайзинг : Проект Закону від 08.11.2001 № 8241 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_2?skl=4&pf3516=8241
5. Становлення та розвиток франчайзингу в Україні: інституціональне середовище [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/vnz/reports/international-relations/19377/
6. Сидоров Я.О., Шеховцова Л.І. Порівняльно-правова характеристика договору комерційної концесії (франчайзингу) та суміжних договорів / Сидоров Я.О., Шеховцова Л.І. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/jur-2010-4/118-125.pdf
7. Господарський кодекс України : Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV : Редакція від 06.01.2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page6
8. Цивільний кодекс України : Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV :[Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page18
9. Савицька Л. Л. Договір комерційної концесії (франчайзингу) та практика його застосування на міжнародному і національному рівнях / Л. Л. Савицька [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intellect21.cdu.edu.ua/?p=259
10. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 29 вересня 2014 року № 1194/25971.: Наказ Мін'юсту України від 04.06.2015 № 842/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0658-15
11. Ведькал В. А. Цивільно-правові аспекти правового регулювання договору комерційної концесії / В. А. Ведькал // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2015. – № 5. – С. 82-88. 
12. Дмитришин В. С. Договір комерційної концесії та договір франчайзингу. Співвідношення понять та правова природа / В. С. Дмитришин // Часопис Київського університету права. – 2010. ? №3. – С. 199-203.
13. Щодо договору комерційної концесії: Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики тапідприємництва від 11.02.2004 р. № 761 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nau.kiev.ua.
14. Рудашевский В. Д. Оптимальная стратегия развития франчайзинговой системы / В. Д. Рудашевский, М. А. Фурщик // Экономика и математические методы. – 1998. -Т. 34. – № 2. – С. 91.
15. Маланчук Т.В., Віткова О.С Щодо співвідношення понять «франчайзинг» та «комерційна концесія» в законодавстві України / Маланчук Т.В., Віткова О.С //«Young Scientist». – 2017. -№ 11 (51). – С. 929-933.
16. Микуляк В., Махінова А. Українське обличчя франчайзингу / Микуляк В., Махінова А. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.sk.ua/sites/default/files/franishiza_ukr.pdf
17. Опейда З. Й. Проблемні питання правового регулювання комерційної концесії (франчайзингу) / Опейда З. Й. // Наукові записки. – 2010. – Т. 103. – С. 109-111.
18. Суховатий О. В. Особливості реалізації франчайзингу в Україні // Проблеми науки. – 2007. - № 2. – С. 62-64.
19. Антошкіна В.К. Проблеми правового регулювання договору франчайзингу / Антошкіна В.К. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua/pravo/65/10019-problemi-pravovogo-regulyuvannya-dogovoru-franchajzingu.html
20. Томаров І. Практика вирішення спорів про розірвання договорів комерційної концесії / Томаров І. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/Tendencies%20in%20Ukrainian%20litigation%20concerning%20franchise%20agreements_UA.pdf

Унікальність