Курсова Державне регулювання господарської діяльності

  • Код товару: 18405
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з господарського права на тему Державне регулювання господарської діяльності авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 36

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ
1.1. Поняття та сутність державного регулювання господарської діяльност
1.2. Зміст та основні напрямки державного регулювання господарської діяльності
РОЗДІЛ ІІ. ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Ліцензування, патентування і квотування, технічне регулювання, застосування нормативів та лімітів
2.2. Надання інвестиційних, податкових та інших пільг та інші засоби державного регулювання господарської діяльності
РОЗДІЛ ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов [Електронний ресурс] / А. Смит. – Режим доступу : http://www.gumer.info/bibliotek_ Buks/Econom/smit/smit_1.pdf
2. Ямкова І. М. Співвідношення правового ре- гулювання і державного регулювання господарської діяльності [Електронний ресурс] / І. М. Ямкова. – Режим доступу : http://www.law-property. in.ua/articles/40-value-of-legal-regulation-and-stateregulation-of-economic-activity.html 
3. Шабанов Р., Ждан М. Щодо поняття господарсько-правових засобів державного регулювання економіки за законодавством України / Р. Шабанов, М. Ждан // Підприємництво, господарство і право. – №11. – 2016. – С.84-88.
4. Саніахметова Н. О. Підприємницьке право: Суб’єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама : навч. посібник / Н. О. Саніахметова. – Київ : А.С.К., 2001. – 704 с. 
5. Саніхаметова Н. О. Регулювання підприєм- ницької діяльності в Україні (організаційно-правові аспекти) : автореф. дис… д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Н. О. Саніхаметова ; Одеська державна юридична академія. – Одеса, 1998. – 32 с.
6. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / под ред. Е. И. Харитоновой. – Харьков : Одиссей, 2007. – 751 с. 
7. Вознесенская Н. Н. Предпринимательское (хозяйственное) право / Н. Н. Вознесенская. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 560 с.
8. Шпаков В.В. Механізм державного регулювання господарської діяльності: постановка проблеми / В.В. Шпаков // Економічна теорія та право. – № 3 (22). – 2015. – С. 240-252.
9. Мамутов В. К. Сближение современных систем правового регулирования хозяйственной деятельности / В. К. Мамутов // Государство и право. – 1996. – №8. – С. 41–51. 
10. Лаптєв В. В. Проблеми удосконалювання підприємницького законодавства / В. В. Лаптєв // Прав. регулювання підприємниц. діяльності. – М., 1995. – С. 4–17. 
11. Предпринимательское (хозяйственное) право : учебник / под ред. О. М. Олейник. – М. : Юристъ, 2000. – Т. 2. – 727 с. 
12. Предпринимательское право : учебник / под ред. Е. П. Губина, П. Г. Лахно. – М. : Юристъ, 2001. – 416 с.
13. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін. – К. : КНЕУ, 2000. – 316 с. 
14. Предпринимательское право : учеб. пособие / под ред. Н. М. Коршунова, Н. Д. Эриашвили. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 415 с.
15. Курбатов А. Я. Сочетание частных и публичных интересов при правовом регулировании предпринимательской деятельности / А. Я. Курбатов. – М. : АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. – 212 с.
16. Йолкіна Н.О. Державне регулювання підприємницької діяльності / Н.О. Йолкіна // – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2013-4/doc/1/06.pdf
17. Смолин Г.В. Державне регулювання господарської діяльності: курс лекцій. – Львів: Львівський державний університет внутрі- шніх справ, 2012. – 528 с.
18. Господарський кодекс України. Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15
19. Конституція України. Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
20. Булгакова І. В., Гончаренко В. Г. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. Булгакової І.В., Безух О.В. / За заг.ред. Притики Д.М., Буткевич О.В., Булгакова І.В., Гончаренко В.Г. – 2010 . – Юрисконсульт. – c. 1088.
21. Про ліцензування видів господарської діяльності. Верховна Рада України; Закон від 02.03.2015 № 222-VIII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
22. О лицензировании отдельных видов деятельности : Указ Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 № 450 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravo.by/document/ ?guid=3871&p0=P31000450. 
23. О регулировании предпринимательской дея- тельности путем лицензирования : Закон Республики Молдова от 30.07.2001 № 451 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lex.justice.md/index. php?action=view&view=doc&lang=2&id=313293
24. Граковский Ю. Организационно-правовые вопросы торговой деятельности: оптовая и розничная торговля / Ю. Гра- ковский // Вестник Министерства доходов и сборов Украины – № 9 – 2012. – C. 56. 
25. Господарське право : підручник / Д. В. Задихайло, В. М. Пашков, Р. П. Бойчук та ін. ; за заг. ред. Д. В. Задихайло, В. М. Пашкова. – Х. : Право, 2012. – 426 с.
26. Матвєєва Г.С. Особливості ліцензування та патентування торговельної діяльності, відображення витрат на придбання ліцензій та патентів в обліку / Г.С. Матвєєва // Управління розвитком. - № 2 (165). – 2014. – С. 59-62.
27. Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення. Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 10.08.1992 № 459. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/459-92-%D0%BF
28. Про мисливське господарство та полювання. Верховна Рада України; Закон від 22.02.2000 № 1478-III. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1478-14
29. Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів. Верховна Рада України; Закон від 08.07.2011 № 3677-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3677-17
30. Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади. Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 26.12.2011 № 1399. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1399-2011-%D0%BF
31. Про ціни і ціноутворення. Верховна Рада України; Закон від 21.06.2012 № 5007-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5007-17
32. Про захист економічної конкуренції. Верховна Рада України; Закон від 11.01.2001 № 2210-III – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2210-14
33. Про схвалення Концепції реформування системи державної допомоги суб'єктам господарювання. Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Концепція від 13.01.2010 № 81-р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/81-2010-%D1%80
34. Про зайнятість населення. Верховна Рада України; Закон від 05.07.2012 № 5067-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
35. Про державну підтримку сільського господарства України. Верховна Рада України; Закон від 24.06.2004 № 1877-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1877-15
36. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Верховна Рада України; Закон від 11.09.2003 № 1160-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
37. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Верховна Рада України; Закон від 05.04.2007 № 877-V. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/877-16
38. Мачуський В.В. (рeд.) Правoвe рeгулювання гoспoдарськoї дiяльнoстi: Навч. пoсiб. [В. В. Мачуський, Л. O. Кoжура, Ю. В. Сагайдак та iн.] ; за заг. Рeд. Дoц., К.Ю.Н. В. В. Мачуськoгo. – К. : КНEУ, 2015. – 152 с.

Унікальність