Курсова Бюджетний процес в Україні

  • Код товару: 17406
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання


Готова курсова робота з господарського права на тему Бюджетний процес в Україні проблеми та напрями вдосконалення  авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
1.1. Зміст та призначення бюджетного процесу 
1.2. Особливості бюджетного процесу в Україні
1.3. Учасники бюджетного процесу
РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
2.1. Проблеми бюджетного процесу в Україні
2.2. Шляхи вдосконалення бюджетного процесу в Україні
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua 

2. Бюджетний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 01.11.2017 р. - // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
3. Коментар до бюджетного кодексу- // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// egalexpert.in.ua/komkodeks/bku.html
4. Антоненко В. В. Щодо визначення поняття «стадія» бюджетного процесу. / В. В. Антоненко // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 4. - С. 135–139. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// nbuv.gov.ua 
5. Бойчук Д. Проблеми бюджетного процесу в Україні [Текст] / Д. Бойчук, Н. В. Мацедонська // Шляхи активізації інноваційної діяльності в освіті, науці, економіці: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Вінниця, 12 квітня 2016 р.] : у 2-х т. / орг. ком. : А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. - Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2016. - Т. 2, ч. 1. - С.28-29. 
6. Бугай Т. В., Галюта А. А. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі: зарубіжний досвід і можливості його використання в Україні. / Т. В. Бугай, А. А. Галюта// Вісник ЖДТУ. - 2011. – №3(57) - С. 206-210. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// nbuv.gov.ua
7. Бугай Т. В. Бюджетний процес в Україні: теоретичний аспект. / Т. В. Бугай // Вісник Миколаївського національного університету імені І. В. Сухомлинського. - 2015. – №7 - С. 632-637. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// nbuv.gov.ua 
8. Бугай Т. В. Сучасні проблеми та вектори розвитку бюджетного процесу в Україні / Т. В. Бугай // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - 2012. – №2 - С. 40-49. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// nbuv.gov.ua
9. Кізима А. Макроекономічне прогнозування як основа бюджетного процесу. / А. Кізима // Світ фінансів. - 2011. - № 1. - С. 40–45. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
10. Кириленко О. Актуальні проблеми реформування бюджетної системи України. / О. Кириленко // Світ фінансів. - 2006. - Випуск 4(9). - С. 7-16. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// nbuv.gov.ua
11. Латковський П. П. Щодо питання принципів бюджетної системи та бюджетного устрою. / П. П. Латковський // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». - 2015. – Випуск 3. - С. 75-89. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// nbuv.gov.ua
12. Лисяк Л. В., Дулік Т. О. Принципи бюджетної системи в контексті нового Бюджетного кодексу України. / Л. В. Лисяк, Т. О. Дулік // Вісник економічної науки України. - 2011. - №1. - С. 74-79. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// nbuv.gov.ua
13. Макаренко В. О., Прищепчук І. О. Побудова моделі фінансової системи на основі системного підходу. / В. О. Макаренко, І. О. Прищепчук // Фінанси України. - 2010. - №5. - С. 31-38. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// nbuv.gov.ua
14. Понамаренко Є. Б., Н. А. Вакарюк. Реформування організації та реалізації бюджетного процесу: основні напрями, проблеми та шляхи їх вирішення. / Є. Б. Понамаренко, Н. А. Вакарюк// Вісник ЖДТУ. - 2015. – №4(74) - С. 185-191. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// nbuv.gov.ua
15. Репенко О. В. Особливості бюджетного процесу в Україні. / О. В. Репенко // Наукові записки Кіровоградського національного технічного університету. - 2016. - Випуск 19. - С. 18-23. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// nbuv.gov.ua
16. Сидор М. І. Правовий статус учасників бюджетного процесу: автореф. дис. канд. юрид. наук: Спеціальність: 12.00.07 – адміністративне право і процес: фінансове право; інформаційне право / М. І. Сидор; науковий керівник Л. К. Царьова; Національний університет “Одеська юридична академія”. - Одеса, 2011. - 21 с.
17. Скоропад І. С., Пахолок Н. І. Державний фінансовий контроль в Україні: проблеми та шляхи реформування. / І. С. Скоропад, Н. І. Пахолюк // Вісник Національного лісотехнічного університету України. - 2011. – Випуск 21(3). - С. 263–268. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// visnyknapu.gp.gov.ua
18. Теремцова Н. В. Актуальні питання дослідження поняття стадій бюджетного процесу в Україні (методологічні засади). / Н. В. Теремцова // Вісник НТУУ "КПІ". Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. – 2011. – № 1 (9). – С. 198–202. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// ela.kpi.ua
19. Фролов С. М. Дослідження проблем організації і реалізації бюджетного процесу в Україні. / С. М. Фролов // Механізм регулювання економіки. - 2010. - №3, Т.2. - С. 32-40. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// http://essuir.sumdu.edu.ua
20. Чернадчук В. Д. Бюджетні правовідносини в Україні: теорія, практика та перспективи розвитку: автореф. дис. канд. юрид. наук: Спеціальність: 12.00.07 – адміністративне право і процес: фінансове право; інформаційне право / В. Д. Чернадчук; науковий консультант О. Ф. Андрійко; Інститут держави і права імені В. М. Корецького. - Київ, 2010. - 39 с.
21. Яценко Ю. О. Окремі аспекти впровадження програмно-цільового методу у бюджетний процес на рівні місцевих бюджетів. / Ю. О. Яценко // Фінанси України. - 2013. – №7 - С. 44-54. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// nbuv.gov.ua
22. Фінансове право: підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки та О. П. Гетманець ; Ю. М. Жорнокуй, О. В. Кашкарьова, Т. В. Колесник та інші. – Х. : Екограф, 2015 – 500 с.

Унікальність