Контрольна робота з господарського права № 6

  • Код товару: 15260
  • Наявність: В наявності
50 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова контрольна робота з господарського права на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 15


Зміст

1. Підприємництво: поняття, принципи
2. Право оперативного управління майном

Задача.
Статутом ТОВ «Допомога», засновником якого є пенсіонер Криштальов В. Д. та ветеран Великої Вітчизняної війни Підпалий Н. Г., передбачено такі види діяльності, як торговельна діяльність, посередницька діяльність, виплати та доставлення пенсій, маркетингові послуги, грошова допомога малозабезпеченим громадянам, надання всіх видів рекламних послуг, постачання природного та скрапленого газу, надання туристичних послуг, виробництво, передача і постачання електроенергії.
Чи всі із вказаних видів діяльності можуть здійснюватись зазначеним ТОВ?
Тест
Товари, що імпортуються на територію України підлягають в обов’язковому порядку … на предмет їх відповідності фармакологічним, санітарним, фіто санітарним, ветеринарним та екологічним нормам, якщо відповідні вимоги діютьі щодо аналогічних товарів національного виробництва згідно з законами України.
1. Стандартизації
2. Сертифікації
3. Квотуванню
4. Ліцензуванню
Тест
Господарська діяльність, що здійснюється без мети одержання прибутку називається (потрібно закінчити речення).

Джерела


1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Акперов И. Г., Масликова Ж. В. Психология предпринимательства: Учеб. пособие. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 544 с. 
3. Господарське право України. Навч. посіб. / за заг. ред. С. В. Несинової . –К. : Центр учбової літератури, 2012. – 564 с
4. Экономическая психология / Под ред. И. В. Андреевой. – СПб. : Питер, 2000. – 512 с. 
5. Завьялова Е. К., Посохова С.Т. Психология предпринимательства : Учеб. пособие. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. – 296 с.
6. Климова Е. К. Психологические критерии успешности предпринимательской деятельности : Дисс. ... канд. психол. наук, 19.00.13. – Калуга, 2004. – 185 с. 
7. Креденцер О. В. Осовні підходи до розуміння сутності феномену підприємництва. – 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://novyn.kpi.ua/2005-3-1/12_Kredencer.pdf
8. Модель И. М., Модель Б. С. Профессиональная культура предпринимателя // СОЦИС. – 1997. – № 10. – С. 10-15.
9. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / О. А. Беляневич, Н34 О. М. Вінник, В. С. Щербина [та ін.]; за заг. ред. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 776 с
10. Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва: Навч. посіб. – Львів: Плай, 2001. – 276 с.
11. Підпрємництво / За ред. Подсолонко В.А., Процай А.Ф., Миронова Т.Л. та ін. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 616 с. 
12. Позняков В. П. Психологические отношения и деловая активность субъектов экономической деятельности в условиях разных форм собственности // Психологический журнал. –2001. – Т.21. – № 6. – С. 38-50.
13. Правознавство. Навчальний посібник. – К. Кондор, 2011. – 474 с.
14. Филинкова Е.Б. Социально-психологические характеристики предпринимателей с разным уровнем удовлетворенности предпринимительской деятельностью: Дисс. … канд. психол. наук: 19.00.05. – М., 2001. – 166 с. 
15. Чиликин А. Н. Психология предпринимательства : Монография. – Липецк, 1999. – 185 с.