Контрольна робота з господарського права № 10

  • Код товару: 18409
  • Наявність: В наявності
50 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова контрольна робота з господарського права на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31
Зміст

Вступ

Завдання № 1. Характеристика облігацій як цінних паперів
Завдання № 2. Характеристика правового статусу фінансових посередників на фондовому ринку за чинним законодавством України
Завдання № 3. Характеристика договору застави цінних паперів та його проект
Висновки

Джерела

1. Закон України «Про іпотеку» : від 05.06.2003 р., № 898-IV // ВВР України. – 2003. – № 38. – Ст. 313.
2. Закон України «Про цінні папери і фон¬дову біржу» : від 18.06.1991 р., № 1201-XIІ // ВВР України. – 2003. – № 31. – Ст. 268.
3. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» : від 23.02.2006 р., № 3480- IV // ВВР України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.
4. Афанасьева Т. И. Правовой режим ипотечных ценных бумаг: вопросы теории и практики: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.03 / Афанасьева Татьяна Ивановна. – Иркутск, 2008. – 212 с.
5. Карпов Р. В. Заставна в системі іпотечних цінних паперів: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Карпов Роман Валерійович. – Одеса, 2011. – 197 с.
6. Закон України «Про іпотечні облігації» : від 22.12.2005 р., № 3273-IV // ВВР України. – 2005. – № 16. – Ст. 134.
7. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» : від 19.06.2003 р., № 979-IV // ВВР України. – 2005. – №31. – Ст. 268. 
8. Шелудько, В. М. Фінансовий ринок [Текст ] : навч. посібник / В.М. Шелудько. - К. : Кондор, 2002. - 535 с.
9. Щетинін А.І. Гроші та кредит. Підручник. – Видання 3-те, перероблене та доповнене. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432 с.
10. Послуги довірчих товариств. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fin.fem.sumdu.edu.ua/images/My_files/Fin_Services/Part13.pdf
11. Про довірчі товариства. Кабінет Міністрів України; Декрет від 17.03.1993 № 23-93. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/23-93
12. Про господарські товариства. Верховна Рада України; Закон від 19.09.1991 № 1576-XII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
13. Євтушевський В.А. – Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 317 с.
14. Укладення договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з обраною уповноваженим органом емітента депозитарною установою. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dematerialization.info/ua/demat/acc
15. Лісовий В.П., Отченаш К.Г., Токар В.В. Торгівля цінними паперами. Навч посіб. – К. : КНЕУ, 2010. – 407 с.
16. Мендрул О.Г.,Шевчук І. А. Ринок цінних паперів. Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 152 с.