Курсова Поняття банківського кредитування

  • Код товару: 17304
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з банківського права на тему Поняття банківського кредитування авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 36


Зміст

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КРЕДИТ 
1.1.Поняття "кредит" та його значення в системі категорій банківського права 
1.2. Класифікація кредитів 
1.3. Характеристики кредитних відносин та їх місце в системі банківського права 
РОЗДІЛ 2 ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ 
2.1. Поняття та види кредитного договору 
2.2. Правове регулювання відповідальності за невиконання умов кредитного договору 
РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Джерела

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, ВВР/ К. –2015.

2. Цивільне право України : підручник: У 2 кн. / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецевої. – К. : Юрінком інтер, 2010 р. К.2. – 651 с.
3. Цивільний кодекс України. Постатейний коментар у двох частинах. Частина 2 / Керівники авторського колективу та відповідальні редактори проф. А. С. Довгерт, проф. Н. С. Кузнєцова. – К. : Юстиніан, 2011. – 965 с.
4. Аванесова І. А. Передумови регулювання кредитної діяльності в Україні: історія і сучасність / І. А. Аванесова // Банківська справа. – 2012. – No 4. – С.70.
5. Герасимович А. М., Алексєєнко М.Д., Парасій-Вергуленко І.М. Аналіз банківської діяльності. – К.: КНЕУ,– 2013. – С. 342.
6. Дані по проблемним кредитам [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
7. Банківська система 2016: виклики та перспективи [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=147416
8. Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика : навчальний посібник. – К. : Знання, 2010. – 215 с.
9. Мороз А.М., Савлук М. І., Пуховкіна М. Ф. Банківські операції: Підручник. 2-ге вид., випр. і доп. – К.: КНЕУ, 2012. – 430 с. 
10. Петрук О. М. Банківська справа. Навчальний посібник /Ф.Ф. Бутинця. – К.: Кондор, 2004. – 461 с.
11. Тиркала Р. І. Банківська справа. Навчальний посібник / Р.І. Тиркала. – Тернополь: Карт-бланш, 2001. – 314 с. 
12. Романова М. І. Основи банківської справи. Навчальний посібник. / М. І. Романова, Ж. В. Устюгова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 168 с.
13. Внукова Н. М. Банківські операції: розрахункове та кредитне обслуговування підприємства. Навчальний посібник / Н.М. Внукова. – Харків: ВАТ «Модель Всесвіту», 2002. – 512 с.
14. Васюренко О. В. Банківські операції. Навчальний посібник / О. В. Васюренко. – К.: Знання, 2004. – 324 с.
15. Вовк В. Я. Конспект лекцій. – Харків.: ХНЕУ, 2007. – 132 с. 
16. Загородній А. Г. Фінансовий словник. - 4-те вид., випр. та допов. / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Т. С Смовженко. – К.: Вид-во Львівського банківського інституту НБУ, 2002. – 238 с.
17. Стельмах В. С. Енциклопедія банківської справи України / В. С. Стельмах. – К.: Молодь, Ін Юре, 2001. - 680 с. 
18. Савлук М. І. Гроші та кредит. Підручник / М. І. Савлук. – К.: КНЕУ, 2001. – 602 с.
19. Смовженко Т. С. Кредитування і контроль. Навчальний посібник / Т. С. Смовженко, Р. Р. Коцовська, В. М. Крупський, В. С. Хім'як. – Львів: ЛБІ НБУ, 2004. - 135 с.
20. Дмитренко М. Г. Банківське кредитування. Навчальний посібник. / М. Г. Дмитренко, М. М. Свічинський, М. В. Рисін. – К.: УБС НБУ, 2009. – 178 с.
21. 13. Офіційний сайт Національного банку України // [Електроний ресурс]. - www.bank.gov.ua
22. Івасів Б.С. Гроші та кредит [Електронний ресурс]: підручник / за ред.. проф. Б.Л Івасіва. – Тернопіль: Карт–бланш,2000. – 510с. – Режим доступу: http://www.info–library.com.ua/ 
23. Алексерова Ю.В. Кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / Ю.В. Алексерова. – Київ, 2008. – 17с. 
24. Голуб О.Ю. Кредитне забезпечення як джерело фінансування суб’єктів господарювання / О.Ю. Голуб // Економіка розвитку. – 2010. – №3(55). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ed.ksue.edu.ua/ 4. Гончарук Я. М. Фінансово–кредитне забезпечення агропромислового комплексу регіону та основні напрямки підвищення його ефективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. / Я. М. Гончарук. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – 22 с. 
25. Кудінов А. С. Кредитне обслуговування сільськогосподарських кооперативів : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук : спец. / А. С. Кудінов. – К. : ННЦ "Інституту аграрної економіки" Української академії аграрних наук, 2007. – 18 с. 
26. Грищенко О.І. Фінансово–кредитне забезпечення підприємств споживчої кооперації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / О. І. Грищенко. – К. : ННЦ "Інституту аграрної економіки" Української академії аграрних наук, 2005. – 18 с.

Унікальність