Курсова Банківське право і кредитний договір

  • Код товару: 15256
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Банківське право і кредитний договір на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.


Кількість сторінок: 35


Фрагмент роботи

Зміст

Вступ
Розділ І. Характеристики кредитних відносин та їх місце в системі  банківського права 
Розділ ІІ. Кредитний договір: поняття та види
Розділ ІІІ. Правове регулювання відповідальності за невиконання умов кредитного договору
Висновки
Список використаної літератури

Джерела

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р. – К.: Офіційне видавництво Верховної Ради України, 1996. – 115 с.

2. Про банки і банківську діяльність: Закон України № 2121–III від 07.12.2000 р., зі змінами та доповненнями за № 2740-ІІІ від 20.09.2001 р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001.

3. Про Національний банк України: Закон України №679– XIV від 20.05.1999р

4. Владичин У. В. Роль кредитування в економічному зростанні України / Владичин У. В. // Фінанси України – 2012. – №1 – С. 96-102.

5.  Постанова Правління Національного Банку України «Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту» від 10.05.2007 р. № 168. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0541-07

6. Кредитні відносини в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws.

7. Про банківський кредит: проект Закону України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

8.  Кравчишин О. М Значення та необхідність кредитних відносин в Україні / Кравчишин О. М, Заверач Т. І. // Буковинський державний фінансово-економічний університет: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/17_APSN_2013/Economics/1_140901.doc.htm 

 9. Костюченко О.А. Банківське право: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 168 с. 

 10.  Лагутін В. Д. Кредитування. Теорія і практика. – К.: Знання, 2001. – 215 c. 

11. Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 104 c.

12. Мірошник О.Ю.  Управління надійністю кредитних відносин: теоретичні аспекти Вісник УБС НБУ - К.№1(7)  — 2010. — С. 41-49

13. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від12.07.2001 No 2664-III[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2664-14

14. Цивільний кодекс України від  16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

15. Автореферат Безклубій І. А. Теоретичні проблеми банківських правочинів, К.2006, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://scholar.google.com.ua. 

16. Гетманцев Д. О., Шукліна Н. Г. Банківське право України: – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с. 

17.  Костюченко О. А. Банківське право [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uristinfo.net/bankpravo/.

18.  Мазурков В.С. Особливості правового регулювання кредитних договорів / В. Мазурков // Збірник наукових праць: Українська академія банківської справи НБУ. — 2007 – С. 328- 331

19. Т. Бечко, Економічна природа кредиту і концепція розвитку кредитних відносин за сучасних умов  / Т. Бечко // Вісник Львівського державного аграрного університету. Сер.: Економіка АПК. - 2009. - Вип. 16.1. — С. 3-8

20. Фінансовий словник-довідник / М. Я. Дем’яненко, Ю. Я. Лузан, П. Т. Саблук, В. М. Скупий та ін. /за ред. М. Я. Дем'яненка. – К. : ІАЕ УААН, 2003. – 555 с.

21. Постанова пленуму Вищого спеціалізованного суду України «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» від  30.03.2012 № 5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-12

22. Тупицька Є. О. Теоретико-правовий аналіз кредитних та позикових правовідносин / Тупицька Є. О. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. — Вип. 22. — 2013. — С. 291-294

23. Жукова Н. К. Необхідність та сутність банківського кредитування підприємств в Україні / Жукова Н. К. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2005. — № 80. — 2005

24. Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / Монографія. — К.: Логос, 2003.— 632 с.

25. Пандурська А. Законодавче регулювання кредитного договору: новели та 


Унікальність