Контрольна робота з житлового права № 2

  • Код товару: 15265
  • Наявність: В наявності
70 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Контрольна работа з житлового права № 2 на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.


Кількість сторінок: 19

Зміст

1. Самостійне будівництво як засіб реалізації права на отримання житла.
Задача. Після закінчення Київського політехнічного інституту подружжя К. як  молоді фахівці було направлено на роботу до м. Дніпропетровська. Там їм було відмовлено в позачерговому наданні житла на тій підставі, що в цьому місті в трикімнатній квартирі мешкають батьки дружини, яка не втратила за час навчання в інституті права проживання в ній, оскільки вибула з м. Дніпропетровська на навчання.
На прийомі у прокурора з'ясувалося, що оселитись у квартирі батьків подружжя К. не може, бо ті категорично відмовили зятю у вселенні. 
Водночас адміністрація за-воду відмовила їм у позачерговому наданні житла. Подружжя К. цікавить, чи правомірна поведінка батьків дружини та відмова адміністрації заводу? Чи є якийсь вихід у подружжя, якщо одна з кімнат трикімнатної квартири буде ізольована? Дайте мотивоване рішення.

Джерела

1. Конституція України. — Х.: ТОВ “Одіссей”. — 2014. — с. 38

2. Цивільний кодекс України станом на 24.07.2014 р.:  [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page

3. Господарський кодекс України станом на 24.07.2014 р.:  [Електронний ресурс]  — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page

4. Житловий кодекс Української РСР станом на 11.06.2014 р. : [Електронний ресурс]  — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5464-10

5. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  "Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки" від 05.07.2011  № 103   [Електронний ресурс]  — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0902-11

6. Закон України Про регулювання містобудівної діяльності:  [Електронний ресурс]  — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3038-17

7. Постанова Пленуму  Верховного Суду  України від 04. 10. 1991 року № 7 “Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності на житловий будинок” [Електронний ресурс]  — Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-91

8.  Постанова Пленуму  Верховного Суду  України вд 25.05.1998 року № 20 “Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності” [Електронний ресурс]  — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0020700-95

9. Харитонов Є. О. Цивільне право України : підручник / Є. О. Харитонов, O. B. Старцев. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Істина, 2007. – 816 с.

10. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / за ред. В. В. Богатиря – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 1024 с.

11. Галянтич М. К. Житлове право України: Навч. посібпик. — К: Юрінком Інтер, 2008. — 528 с. 

12. Святолуцька О. С. До питання про порядок здійснення індивідуального житлового будівництва / Святолуцька О. С. // Збірник матеріалів наукової конференції студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених (28 лютого 2014 року) / за ред. Гетьмана А. П., Шульги М.В., Саннікова Д.В., Іггнатенко І.В. – 2014. – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – 457 с.

13. Мічурін Є. О. Житлове право України Науково-практичний посібник / Мічурін Є. О., Сліпченко С. О., Соболев О. В. —Харків: Еспада, 2004. — с. 318

14. Коваль О. Виникнення права власності на житло / Коваль О. // Вісник Національної академії правових наук України. — №3 (74) — 2013. — с. 259-264


Унікальність