Контрольна робота з земельного права № 6

  • Код товару: 16018
  • Наявність: В наявності
50 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова контрольна робота з земельного права № 6 на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом


Загальна кількість сторінок - 19


Зміст

1. Співвідношення понять «земельна ділянка», «земля», «землі», «територія», «ландшафт».
2. Спільні та відмінні риси емфітевзису та оренди земель сільськогосподарського призначення.
Практичні завдання:
1. Власники земельних ділянок в м. Києві звернулись із заявою до міськради, в якій зазначили, що внаслідок будівництва багатоповерхових жилих будинків на суміжній території відбувається погіршення гідрологічного стану ґрунтів: підтоплення земель, відсутність стоку дощової води, сповзання ґрунтів на схилах тощо. Як було виявлено за результатами аналізу проектної документації на будівництво забудовник не проводив геологічні вишукування стану земель, крім того на момент початку будівництва земельна ділянка в користування забудовникові надана ще не була. 
В заяві ставилася вимога про відкликання дозволу на будівництво, зважаючи на те, що останнє порушує вимоги законодавства з охорони земель. 
Яке рішення повинно бути прийнято радою?
Чи є в діях забудовника склад правопорушення?
Які способи захисту прав мешканців можуть бути використані в даному разі?

Джерела


1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
3. Земельний кодекс України (ЗКУ). Науково-практичний коментар. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://uazakon.ru/ukr/zku/
4. Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page
5. Офіційний вісник України. – 2003. – № 25. – Ст. 1178.
6. Про оренду землі : Закон України від 06.10.1998 р. № 161-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 46. – С. 280. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/161-14
7. Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
8. Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 № 687-XIV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/687-14
9. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3038-17/page3
10. Закону України "Про виконавче провадження" від 21.04.1999 № 606-XIV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/606-14
11. Андрейцев В. И. Земельная реформа: Приватизация. Экология. Право. / В. И. Андрейцев – 208 с.
12. Андрейцев В. І. Природноресурсне право. Правовий режим використання, відновлення та охорони земель // Екологічне право: Особлива частина / За ред. В. І. Андрейцева. – С. 194 – 254.
13. Бондар О. Г. Земля як об’єкт права власності на земельним законодавством України: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – 20 с. С. 12.
14. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
15. Вовк Ю. А. Советское природоресурсовое право и правовая охрана окружающей среды: Общая часть. / Ю. А. Вовк – 206 с. 
16. Єлькін С. В. Юридична природа ландшафту в контексті співвідношення дефіницій «земля», «землі», «земельна ділянка» [Текст] // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – Том 23 (62). – № 1. – 2010. – С. 231-238 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://repository.crimea.edu/jspui/bitstream/123456789/3516/1/3 0_el_kin.pdf
17. Забелышенский А. А. Концептуальные основы земельного права и его преподавание // Вестник МГУ. Серия 11. Право. – 1994. – № 2. – C. 61-65.
18. Килимник І. І. Земельне право України: навч. посібник / І. І. Килимник, О. І. Міхно ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 166 с.
19. Титова Н. И. Продовольственная проблема: земля, труд (правове аспекты). / Н. И. Титова – Львов: Выща шк. Изд-во при Львов. ун-те. – 1989. – 207 с. С. 17–81.
20. Титова Н. І. Землі сільськогосподарського призначення: поняття, особливості, склад (правові аспекти) // Землі с. – г. призначення: право громадян України: Наук. – навч. посібник / За ред. д-ра юрид. наук, проф. Н. І. Титової. – Л: ПАІС, 2005. – 306 с.
21. Чубуков Г. В., Погребной А. А. Земельная недвижимость: сделка, правовое регулирование: Учеб. пособ. / Г. В. Чубуков – М., 1997. – 208 с. 
22. Экологическое право Украины: [учебное пособие]. – Х.: ООО «Одиссей», 2007. – 464 с.

Унікальність