Курсова Соціальне партнерство, як принцип трудового права

  • Код товару: 1700221
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з трудового права Соціальне партнерство, як принцип трудового права на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31


Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Становлення та розвиток інституту соціального партнерства
РОЗДІЛ  2. Загальнотеоретична характеристика соціального партнерства
2.1. Поняття соціального партнерства
2.2. Форми та основні принципи соціального партнерства
РОЗДІЛ  3. Міжнародно-правове регулювання соціального партнерства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Процюк С. Л. Соціальне партнерство як механізм соціального захисту зайнятого населення / Процюк С. Л. // Публічне адміністрування : теорія та практика [Електронне видання]. – 2010. – № 1 (3).
2. Бержанір А.Л. Сутність, принципи та чинники системи соціального партнерства / Бержанір А.Л. // // Інноваційна складова сучасної економічної динаміки: колективна монографія / за ред. В.Ф. Беседіна, А.С. Музиченка // Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини – Умань, 2013. – С. 128 – 132.
3. Волинець У.А. Розвиток соціального партнерства в Україні / Волинець У.А. // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2014. - 2 (43). – С.235-238.
4. Трюкан О. А. Організаційно-правові форми соціального діалогу у сфері праці : дис. канд. юр. наук : 12.00.05 / Трюкан Оксана Анатоліївна – Одеса, 2006. – 351 с.
5. Ситник О.Ю. Соціальне партнерство в Україні: особливості становлення і перспективи розвитку / Ситник О.Ю. // Наукові праці КНТЕУ. -  2009. - № 15. - С. 280-285.
6. Cоціальний діалог в Україні в контексті підписання угоди про асоціацію – виклики та пропозиції. -  Київ. : Бюро соціальних та політичних розробок, 2014. - 9 с.
7. Савранська Г.М. Розвиток національної моделі соціального партнерства у контексті забезпечення соціальної безпеки України / Г. М. Савранська // Державне управління: теорія та практика. - 2013. - № 2. - С. 140-150.
8. Пилипенко П. Д.  Трудове право України : акад. курс : підруч. [для студ. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, 3. Я. Козак та ін.] ; за ред. П. Д. Пилипенка. - 5-те вид., переробл. і допов. - К. : Ін Юре, 2014.-552 с.
9. Лазор В. В. Перспективирозвитку соціального партнерства у трудовому праві України / Лазор В. В. // Актуальні проблеми держави і права. – 2007. - № 3. – С. 13-19.
10. Петроє О.Теорія соціального партнерства та її вплив на розвиток концепції соціального діалогу / Петроє О. // Вісник Національної академії державного управління. – 2012. - № 4. – С. 234-243.
11. Про соціальний діалог в Україні : Закон від 23.12.2010 № 2862-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/2862-17
12. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. - К.: Знання, 2004. - 535 с.
13. Олефіров С. Ю. Соціальне партнерство як мезанізм взаємодії громадянського суспільства та влади / Олефіров С. Ю. // Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток". - 2013. - № 9 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2013_9_11
14. Юрченко А. Основні засади регулювання найманої праці: проблеми правового визначення / Юрченко А. // Публічне право. – 2013. - № 1 (9). – С. 247-252.
15. Трудове право : підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / В. В. Жернаков, С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко та ін.; за ред. В. В. Жернакова. - X.: Право, 2012. - 496 с.
16. Крещенко Н. Соціальний діалог з позиції країн ЄС / Крещенко Н. // Віче. – 2010. - № 18 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://www.viche.info/journal/2197/
17. Стадник М.П. Міжнародно-правові засади соціального партнерства в Україні / Стадник М.П. // Часопис Київського університету права. - 2014. - № 1. - С. 180-183.
18. Рекомендація щодо консультацій та співробітництва між державною владою та організаціями підприємців і і працівників у галузевому та в національному масштабі : Міжнародна організація праці; Рекомендації, Міжнародний документ від 20.06.1960 № 113 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/993_243
19. Рекомендація щодо сприяння колективним переговорам N 163 : Міжнародна організація праці; Рекомендації, Міжнародний документ від 19.06.1981 № 163 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_274
20. Конвенція про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів N 98 : Міжнародна організація праці; Конвенція, Міжнародний документ від 01.07.1949 № 98 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_004
21. Рекомендація щодо колективних договорів N 91: Міжнародна організація праці; Рекомендації, Міжнародний документ від 29.06.1951 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_231
22. Рекомендація щодо добровільного примирення та арбітражу N 92 : Міжнародна організація праці; Рекомендації, Міжнародний документ від 29.06.1951 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_232


Унікальність