Курсова Соціальне партнерство

  • Код товару: 1400007
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з трудового права Соціальне партнерство на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 28

Зміст

ВСТУП
Розділ 1. Загальна характеристика соціального партнерства
1.1. Розвиток соціального партнерства в Україні
1.2. Поняття і предмет соціального партнерства
1.3. Співвідношення і розмежування предмета соціального партнерства і колективного трудового права
1.4. Досвід і становлення соціального партнерства у зарубіжних країнах
Розділ 2. Правове регулювання соціального партнерства
2.1. Законодавства у сфері соціального партнерства в Україні
2.2. Генеральна угода-основний акт соціального партнерства в Україні
2.3. Організаційно-правові форми соціального партнерства
Розділ 3. Суб'єкти соціального партнерства в Україні
3.1. Держава в особі виконавчих органів влади і органів місцевого самоврядування
3.2. Профспілки та їх об'єднання, інші організації найманих працівників
3.3. Роботодавці, їх організації та об'єднання
Розділ 4. Вплив соціального партнерства на реалізацію трудових прав громадян району
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Джерела

1. Генеральна угода. Конфедерація роботодавців України // Генеральна угода  [Електронний ресурс].  - Режим доступу: http://www.confeu.org/ua/social-labour/generalagreement.html
2. Зарубіжний досвід соціального партнерства // Україна: аспекти праці. - 1998. - №1. - С. 38-43.
3. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: навчальний посібник. – К., Кондор. – 2003. – 296 с.
4. Теліпко В. Е., Дутова О. Г. - Трудове право України: навч. посіб.\ За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.
5. Ляшенко Т. Соціальне партнерство: шлях до ринкової держави // Юридичний вісник. - 1999. - №18. - 6-12 травня.
6. Пащенко І.Н. Економіка праці та соціально-трудові відносини. – Львів. – 2007. – 260 с.
7. Прилипко С.М. Трудове право України: Підручник / С.М. Прилипко. – Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. – 664 с.
8. Профспілки України [Електронний ресурс] // Чанишева Г. І., Болотіна Н. Б // Трудове право України: підручник. – Київ: Знання, 2001 – 312 с.
9. Соціальне партнерство як механізм реалізації соціальної політики в Україні // Социальная политика в условиях экономических и политических реформ украинского общества. Сборник научных трудов. Приложение –№1(6) к научному журналу «Персонал», –№1(55),– К.: 2000. –С.49–51.
10. Соціальне партнерство в Україні: перспективи законодавчого регулювання // Україна: аспекти праці. - 2012. - № 2. - С. 22
11. Соціальне партнерство : проект Закону України від 10.09.2012 р. № 2173 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=13032
12. Уманський О.І. Демократична держава – її роль і завдання у становленні та розвитку соціального партнерства // Соціальне партнерство. Навчальний посібник. – К., 1999. – С.114.
13. Українець С. Соціально-трудові відносини в Україні: зміст і розвиток / С. Українець // Україна: аспекти роботи. – 1999. – №3. – С. 35 – 41
14. Трудове право України: навчальний посібник. — Вид. 2-ге, змінене і доповнене / За ред. П. Д. Пилипенка. — К.: Істина, 2010. - 208 с.
15. Чанишева Г. І., Болотіна Н. Б. Трудове право України: підручник. – Київ: Знання, 2001 — 412 с.
16. Ярошенко О.М., Прилипко С.М. Трудове право України: підручник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009. – 728 с.


Унікальність