Курсова Правове регулювання трудових правовідносин в державній службі

  • Код товару: 1700215
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з трудового права Правове регулювання трудових правовідносин в державній службі на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 39


Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯК СФЕРА РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА
1.1. Правовий статус державних службовців як учасників трудових правовідносин
1.2. Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН З ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ
2.1. Порядок призначення на посаду державного службовця
2.2. Оплата праці, заохочення та соціальні гарантії державних службовців
2.3. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність державних службовців
РОЗДІЛ 3. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН З ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1971. – додаток до № 50. – Ст. 375.
3. Цивільний Кодекс України: Закон України від 16.01.2003 №435-IV / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
4. Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2016. – № 4. – Ст.43
5. Андрушко А. В. Юридична природа трудових правовідносин з державними службовцями: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юр. наук: спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / А. В. Андрушко. – К., 2003. – 18 с.
6. Баймуратов М. А. Правовий статус людини і громадянина в конституціях держав Східної Європи: порівняльно-правовий аналіз конституцій та їхнє співвідношення з міжнародними стандартами / М. А. Баймуратов // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2006. – № 1. – С. 89-93.
7. Битяк Ю. Державні службовці. – Х. : Право, 2005. – 304 с.
8. Болотіна Н. Б. Трудове право України: підручник / Н. Б. Болотіна. – К. : Вікар, 2006. – 4-те вид. – 725 с.
9. Грачова Т. Є. Особливості правового статусу державного службовця в сучасних умовах / Т. Є. Грачова // Управління розвитком. – 2012. – №8. – С. 80-81.
10. Дмитренко Ю. П. Трудове право України: пiдручник / Ю. П. Дмитренко. – К. : Юрiнком Iнтер, 2009. – 624 c.
11. Дорогань-Писаренко Л. О. Оплата праці державних службовців: організаційно-обліковий аспект / Л. О. Дорогань-Писаренко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2014. – № 3. – С. 127-131.
12. Карпа М. Визначення основних аспектів статусу службовця у сфері державної служби / М. Карпа // Науковий вісник. «Демократичне врядування». – 2014. – Вип. 13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik13/fail/Karpa.pdf
13. Клемпарський М. М.  Правове забезпечення статусу державних службовців як суб’єктів трудового права: стан, проблеми, перспективи / М. М. Клемпарський // Європейські перспективи. – 2012. – № 3(3). – С. 87-93.
14. Круп’як Л. Б. Організація діяльності державного службовця: Навч. посібник. – Тернопіль: Крок. – 2015. – 243 с.
15. Крушельницька О. В. Управління персоналом : [навчальний посібник] / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – К. : Кондор 2003. – 296 с.
16. Лазор О. Д. Державна служба в Україні: навч. посіб. / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор. – К. : Дакор, 2005. – 472 с.
17. Луценко О. Є. Галузева належність дисциплінарної відповідальності державних службовців України / О. Є. Луценко // Право та інновації. – 2016. – № 1. – С. 159-165.
18. Ляхович У. І. Інститут заохочення як механізм впливу на державного службовця / У. І. Ляхович // Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – Вип. 74. – С. 154-159.
19. Мельник І. М. Особливості державної кадрової політики у сфері вдосконалення механізмів добору персоналу державної служби [Електронний ресурс] / І. М. Мельник. – Режим доступу : http://212.111.203.83/ej/ej7/doc_pdf/ melnik.pdf.
20. Неумивайченко Н. М. Припинення трудових правовідносин з державними службовцями / Н. М. Неумивайченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravoznavec.com.ua/period/article/585/%CC
21. Неумивайченко Н. М. Особливості виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин державних службовців: дис. ... канд. юр. наук: 12.00.05 / Н. М. Неумивайченко. – Х., 2002. – 220 с.
22. Особливості матеріальної відповідальності працівника у Трудовому праві України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2016/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB/
23. Перевалова Л. В. Проблеми вдосконалення правового статусу державних службовців / Л. В. Перевалова, М. Ш. Киян, О.І. Разіна // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків НТУ «ХПІ», 2013. – № 69 (1042). – С. 24-31.
24. Петришина-Дюг Г. Г. Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві : поняття та принципи / Г. Г. Петришина-Дюг // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 2008. – Вип. 461. – С. 39-42.
25. Плетньова А. Є. Дисциплінарна відповідальність державних службовців: актуальні питання сьогодення / А. Є. Плетньова // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2016. – № 2. – С. 56-60.
26. Процевський В. О. Щодо підстав припинення державнох служби / В. О. Процевський [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravoznavec.com.ua/period/article/11758/%C2
27. Савєльєва М. О. Підстави виникнення трудових правовідносин: проблеми практичного застосування / М. О. Савєльєва // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2013. – № 56. – С. 460-467.
28. Терницький С. М. Правове регулювання конкурсного заміщення посад державних службовців: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / С. М. Терницький. – Луганськ, 2010. – 22 с.
29. Укладення трудового договору: теоретико-прикладне дослідження: монографія / [С.М. Прилипко, О. М. Ярошенко, С. В. Мороз, К. А. Малиновська]. – Х. : Юрайт, 2013. – 288 с.
30. Ушверідзе Д. П. Правове регулювання виникнення трудових правовідносин з державними службовцями: дис. ... канд. юр. наук: 12.00.05 / Д. П. Ушверідзе. – К., 2016. – 203 с.


Унікальність