Курсова Правова характеристика трудових договорів з людьми з інвалідністю

  • Код товару: 1600507
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з трудового права Правова характеристика трудових договорів з людьми з інвалідністю на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Зміст

Вступ
1.    Поняття, ознаки і значення трудового договору з інвалідами
2.    Сторони трудового договору з інвалідами
3.    Форма та зміст трудового договору з інвалідами
4.    Загальний порядок укладення, зміни і припинення трудового договору з інвалідами
5.    Правове прогнозування удосконалення правового регулювання  трудового договору з інвалідами
Висновки
Список використаних джерел


Джерела

1.     Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
2.    Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. // Відомості Верховної Ради України. – 1971. – додаток до № 50. – Ст. 375.
3.    Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 49-51. – ст. 376.
4.    Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в України» від 21.03.1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 21. – ст.252.
5.    Закон України «Про основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14.01.1998р. //  Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 23. – ст.121.
6.    Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. //  Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 2464-VI.
7.    Постанова КМУ «Про затвердження Порядку видачі та зразка свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 22.08.2000. – № 1306.
8.    Конвенція МОП № 159 «Про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів». – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
9.    Биба Н. М. До питання працевлаштування інвалідів // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми: тези доп. та наук. повідомл. учасн. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5- 6 жовт. 2012 р.) / за ред. В. В. Жернакова. – X.: Право, 2012. – 500 с.
10.    Болотіна Н. Б.Трудове право України: Підручник. 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 860 с.
11.    Грузінова Л. П., Короткін В. Г. Трудове право України. Частина 1.: Навч посіб. – К.: МАУП, 2003. – 123 с.
12.    Гусов К. Н. Договоры о труде в трудовом праве при формировании рыночной экономики: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.05 / К.Н. Гусов. – М., 1993. – 277 с.
13.    Качний О. С. Державні механізми регулювання працевлаштування інвалідів [Електронний ресурс] / О. С. Качний, Д. Е. Шапоренко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/
14.    Концепція Загальнодержавної програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів та розвитку системи реабілітації інвалідів» на період до 2020 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws
15.    Комар А. О. Державна політика зайнятості та професійної реабілітації інвалідів: стан та проблеми реалізації. / Державне управління та місцеве самоврядування:історія та сучасність (збірник тез науково-практичної конференції
за підсумками стажування слухачів 26 вересня 2012 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2012-2/doc/2/09.pdf
16.    Михайлов О. В. Господарське законодавство (право): курс лекцій / О. В. Михайлов; Укоопспілка, Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Кафедра правознавства. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2007. – 367 с.
17.    Парпан Т. В. Про істотні умови трудового договору // Вісник Львів. ун-ту. – Сер. юрид., 2001. – Вип.36. – С. 366-369.
18.    Поняття та значення трудового договору. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pda.shpora.net/index.cgi?act=view&id=72417
19.    Порядок укладення трудового договору з працівниками, які мають інвалідність. // Журнал «Довідник кадровика». – №4. – 2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kadrovik.ua/content/poryadok-ukladennya-trudovogo-dogovoru-z-prats-vnikami-yak-mayut-nval-dn-st
20.    Права інвалідів в українському законодавстві. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://obljustif.gov.ua/wp-content/uploads/2014/06/Prava-invalidiv-v-ukrayinskomu-zakonodavstvi-1.pdf
21.    Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник для студ. юрид. вищ. навч. закл. / В.І. Прокопенко. – Х.: Консум, 2002. – 528 с.
22.    Советское трудовое право / Под ред. А. С.Пашкова, О. В.Смирнова. – М., 1988.
23.    Трудовое право: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 1997.
24.    Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота: теорія і практика: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 574 с.
25.    Хто є сторонами трудового договору. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу:  http://pravo-ukraine.org.ua/blogs/pratsya-v-ukrajini/13235-xto-ye-storonami-trudovogo-dogovoru
26.    Шурхал І. Трудовий договір як інститут трудового права [Текст] / І. Шурхал // Юрид. журн.: аналітичні матеріали, коментарі, судова практика – 2011. – № 6 (108). – С. 74–75.

Унікальність