Курсова Право на відпустку за трудовим законодавством України

  • Код товару: 1400004
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з трудового права Право на відпустку за трудовим законодавством України на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття відпустки та її види
РОЗДІЛ 2. Характеристика різновидів відпусток
2.1. Щорічна основна оплачувана відпустка
2.2. Додаткові оплачувані відпустки
2.3. Соціальні оплачувані відпустки
2.4. Додаткові відпустки без збереження заробітної плати
РОЗДІЛ 3. Міжнародний досвід правового регулювання відпусток
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1.     Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
2.     Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII.
3.     Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР.
4.     Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 132 (переглянутої) 1970 р. про оплачувані відпустки: закон України від 29 трав. 2001 р. № 2481-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 31.
5.     Авескулов В.Д. Щодо визначення поняття «щорічна відпустка» // Актуальні проблеми держави і права. –  2012.
6.     Болотіна Н.Б., Чанишева Г.І. Трудове право України: Підручник. – Київ: Знання, 2001.
7.     Гаращенко Л.П. Правове регулювання відпусток за законодавством України: Монографія / Л.П. Гаращенко. –К.: Ред. газ. «Іменем Закону», Павлім, 2003.
8.     Грузінова Л.П., Короткій В.Г. Трудове право України: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2003.
9.     Європейська соціальна хартія: від 18 жовт. 1961 р. // Збірка договорів Ради Європи. Українська версія. – К.: Парламент. вид-во, 2000.
10.     Иванов С.А. Методологические проблемы сравнительных исследований в трудовом праве и трудовых отношениях / С.А. Иванов // Сравнительное трудовое право (по материалам советско-британского симпозиума) / Акад. наук СССР, Ин-т государства и права. – М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 1987.
11.     Каркачова А.В. Трудове право: конспект лекцій / Каркачова А.В.; Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк: Технопак, 2012.
12.     Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией Труда. – Т.І: 1919-1956. – Женева: Междунар. бюро труда, 1991.
13.     Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией Труда. – Т.ІІ: 1957-1990. – Женева: Междунар.бюро труда, 1991.
14.     Лившиц Р.З. Отпуска рабочих и служащих в СССР: автореф. дис...к. ю.н / Р.З. Лившиц. – М., 1961.
15.     Остапенко Л.О. Трудове право: Навч.-метод. посіб. / Л.О. Остапенко, І.М. Паньонко, С.Л. Дембіцька; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2013.
16.     Островский Л.Я. Отпуска рабочим и служащим / Л.Я. Островский. – Минск: Беларусь,1978.
17.     Про деякі аспекти організації робочого часу: директива Європейського парламенту і Ради від 4 листоп. 2003 р. № 2003/88/ЄЕС // Official Journal. – L 299. – 2003. – P. 0009-0019.
18.     Трудове право: Підручник / В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко та ін.; за ред. В.В. Жернакова. – X.: Право, 2012.
19.     Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006.
20.     Франциян В.Ф. О понятии отпуска для отдыха // Проблемы государства и права на современном этапе. – М., 1972.
21.     Чавикіна Т.І. Міжнародний досвід правового регулювання відпусток // Вісник ХНУВС. – 2013. – № 3 (62)
22.     Правове регулювання відпусток / [Електронний ресурс]. —  Режим доступу: http://lect.com.ua/pravove-regulyuvannya-vidpustok.htm
23.     Коцяк Ю.П. Щорічна додаткова відпустка /  [Електронний ресурс]. —  Режим доступу: http://volodrr.rv.ua/index.php/holovna/zakon-i-prav/207-shchorichna-dodatkova-vidpustkaУнікальність