Курсова Праця жінок

  • Код товару: 1400006
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з трудового права Праця жінок на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Зміст

Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика робіт, на яких забороняється застосування праці жінок
1.1. Обмеження праці жінок в нічний час
1.2. Обмеження праці жінок в надурочний час
Розділ 2. Загальна характеристика відпусток, які надаються жінкам
2.1. Відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами
2.2. Відпустки у зв'язку з пологами і доглядом за дитиною
Розділ 3. Пільги, які надаються жінкам
3.1. Надання додаткової відпустки жінкам, які мають дітей
3.2. Гарантії при прийнятті на роботу
3.3. Надання жінкам путівок до санаторію та будинків відпочинку
Висновки
Список використаної літератури


Джерела

1.    Андріїв В. М. Трудове право : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Андріїв, В. Ф. Пузирний. - Чернігів : [Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці], 2010. - 184 с.
2.    Гетьманцева Н. Д. Трудове право України (Загальна частина) : навч. посіб. / Н. Д. Гетьманцева, І. Г. Козуб ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2013. - 311 с.
3.    Гетьманцева Н.Д. Трудове право України (Особлива частина) : навч. посіб. / Н. Д. Гетьманцева, І. Г. Козуб ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2014. - 503 с.
4.    Долгіх Н. П. Трудове право : навч. посіб. / Н. П. Долгіх, В. П. Марущак ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - О. : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 195 с.
5.    Жолнович О. І. Про деякі гарантії права жінок на працю // Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення: тези доповідей і наукових повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції; м. Харків, 22-23 квітня 2009 р. / За ред. В. В. Жернакова. – Харків: Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 2009. – С. 235 – 237.
6.    Закон України «Про відпустки» редакцією станом на 1.02.2015 р.
7.    Іншин М. І. Трудове право України : підручник / М. І. Іншин, В. І. Щербина. - Х. : Диса плюс, 2014. - 499 с.
8.    Каркачова А. В. Трудове право : конспект лекцій / Каркачова А. В. ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк : Технопак, 2012. - 187 с.
9.    Кодекс законів про працю, від 10.12.1971 (зі змінами та доповненнями станом на 2015 р.).
10.    Конституція України, від 28.06.1996 (зі змінами та доповненнями станом на 2015 р.)
11.    Мельник К. Ю. Трудове право України : підручник / К. Ю. Мельник ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Діса плюс, 2014. - 479 с.
12.     Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. – 2-ге вид., доп. та пер. – К.: А.К.С., 2000. – 1072 с.
13.    Остапенко Л. О. Трудове право : навч.-метод. посіб. / Л. О. Остапенко, І. М. Паньонко, С. Л. Дембіцька ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 154 с.
14.    Павлів-Самоїл Н. П. Трудове право (поняття, схеми, таблиці) : навч. посіб. / Н. П. Павлів-Самоїл, В. М. Адам, А. І. Годяк ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л. : ЛьвДУВС, 2013. - 171 с. : табл.
15.    Трудове право : підручник / [В. В. Жернаков та ін.] ; за заг. ред. В. В. Жернакова ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2012. - 494 с.
16.    Трудове право України : академ. курс : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Пилипенко П. Д. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. П. Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - К. : Ін Юре, 2014. - 548 с.
17.    Трудове право України : навч.-метод. посіб. / [Чанишева Галія Інсафівна та ін. ; відп. ред. Г. І. Чанишева] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. труд. права та права соц. забезп. - Одеса : Фенікс, 2013. – 399 с.
18.    Трудове право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Пилипенко П. Д. [та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. П. Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Ін Юре, 2010. - 533 с.
19.    Трудове право України [Текст] : підруч. для студентів юрид. спец. вищ. навч. закл. / С. М. Прилипко [та ін.]. - Харків : Право, 2014. - 757 с.
20.    Яблоновська Г. Г. Щодо необхідності поширення юридичних гарантій правового регулювання праці жінок на осіб із сімейними обов’язками // Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення: тези доповідей і наукових повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції; м. Харків, 22-23 квітня 2009 р. / За ред. В. В. Жернакова. – Харків: Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 2009. – С. 406- 409.Унікальність