Курсова Характеристика правового статусу юридичних осіб як суб'єктів трудового права

  • Код товару: 1700226
  • Наявність: В наявності
0 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота з трудового права Характеристика правового статусу юридичних осіб як суб'єктів трудового права на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 44


Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття суб’єктів трудового права та їх правовий статус
1.1. Поняття суб’єктів трудового права
1.2. Правовий статус суб’єктів трудового права
РОЗДІЛ 2. Юридичні особи як суб’єкти трудового права
2.1. Підприємство як суб'єкт трудового права України
2.2. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи підприємств, установ, організацій суб’єкти трудового права
2.3. Організації роботодавців як суб'єктів трудового права
РОЗДІЛ 3. Державні органи, які виступають суб'єктами трудового права України
3.1. Права, обов’язки, повноваження державних органів
3.2. Напрями удосконалення статусу суб’єктів трудового права
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Джерела

1.    Голован З. С. Суб’єкти трудового права та суб’єкти трудових правовідносин: співвідношення понять та змісту / З. С. Голован // Форум права. – 2007. - № 1. – С. 23-25.
2.    Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, 3. Я. Козак та ін.; За ред. П. Д. Пилипенка. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
3.    Лазарев В. В. Общая теория права и государства: учебник  /  Под ред. В.В. Лазарева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристь, 2001. – 520 с.
4.    Шамшина І.І. Теоретичні підходи до визначення поняття правового статусу суб'єкта у сучасному трудовому праві / І.І. Шамшина // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3. – С. 55-63.
5.    Якушев І.М. Суб’єкти трудового права / І.М. Якушев / автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. юрид. наук / І.М. Якушев. – Х., 2000. –19 с.
6.    Прилипко С.М. Трудове право України: підручник / С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко. – Х.: ФІНН, 2009. – 728 с.
7.    Шамшина І. І. Правовий статус та місце державних органів у системі суб'єктів трудового права / І. І. Шамшина, Н.А. Плахотіна // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2013. - № 28. - С. 44-51.
8.    Трудове право України: пiдручник / Ю. П. Дмитренко. – К.: ЮрiнкомIнтер, 2009. — 624 с.
9.    Павлів-Самоїл Н. П. Трудове право (поняття, схеми, таблиці): навч. посіб. / Н. П. Павлів-Самоїл, В. М. Адам, А. І. Годяк ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л. : ЛьвДУВС, 2013. – 171 с.
10.    Якушев І. Правосуб’єктність в теорії трудового права України / І.М. Якушев  // Право України. – 2008. – № 3. – С. 36-39.
11.    Заржицький О., Козаков О. До питання про визнання особи непрацездатною / Заржицький, О. Козаков / / Право України. – 2006. – № 5. – С. 97-100.
12.     Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 р. № 322-VIII / Верховна Рада УРСР. – Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971.
13.     Трудове право України: підруч. для студентів юрид. спец. вищ. навч. закл. / С. М. Прилипко та ін. – 5-те вид., допов. – Харків: Право, 2014. – 757 с.
14.     Кучер В.О. Господарське право: курс лекцій / В.О. Кучер, В.М. Парасюк. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 380 с.
15.     Остапенко Л. О. Трудове право: навч.-метод. посіб. / Л. О. Остапенко, І. М. Паньонко, С. Л. Дембіцька; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів: Вид-во Львів. Політехніки, 2013. – 154 с.
16.      Дмитренко Ю. П. Трудове право України: пiдручник / Ю. П. Дмитренко. — К.: ЮрiнкомІнтер, 2009. — 624 с.
17.     Гетьманцева Н. Д. Трудове право України (Загальна частина): навч. посіб. / Н. Д. Гетьманцева, І. Г. Козуб ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2013. – 311 с.
18.     Іншин М. І. Трудове право України: підручник / М. І. Іншин, В. І. Щербина. – Х. : Диса плюс, 2014. – 499 с.
19.     Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ / Верховна Рада України. – Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49.
20.     Цивільний кодекс України:  Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV / Верховна Рада України. – Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 23.
21.     Обушенко Н. М. Суб’єкти трудового права як ключові складові правозастосовної діяльності / Н. М. Обушенко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 1. - С. 130-137.
22.     Трудове право України: академ. курс : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Пилипенко П. Д. та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф. П. Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 5-те вид., переробл. та допов. – К.: Ін Юре, 2014. – 548 с.
23.    Шамшина І. І. Суб’єкти трудового права: правове регулювання в умовах ринкових відносин: Монографія. – Луганськ: Вид-во «Література», 2010. – 448.
24.     Трудове право України: Академ. курс: Підруч. /А. Ю. Бабаскін, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана та ін.; За заг. ред. Н. М. Хуторян. — К.: Видавництво А.С.К., 2014. — 608 с.
25.     Про організації роботодавців: Закон України від 22.06.2012 р. № 5026-VI / Верховна Рада України. – Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 22.
26.     Турчин С. О. Загальна характеристика суб’єктів трудового права в умовах ринкової економіки / С. О. Турчин // Форум права. - 2012. - № 4. - С. 926.
27.     Про Міністерство соціальної політики України: Положення від 17.06.2015 р. № 423. – Офіційний вісник України . – 2015. - № 51.
28.     Про Державну інспекцію України з питань праці: Положення від 06.04.2011 р. № 386/2011. – Офіційний вісник України . – 2011. - № 29.
29.     Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р. № 586-ХIV / Верховна Рада України. – Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20.
30.     Про місцеве самоврядування: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР / Верховна Рада України. – Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 14.
31.     Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої) : Закон України від 14 вересня 2006 р. №137-V// Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 43.
32.     Костюк В. Л. Європейська соціальна хартія (переглянута): тенденції удосконалення правового становища суб’єктів трудового права / В. Л. Костюк // Юридична наука. - 2011. - № 3. - С. 48-53.
33.     Феськов М.М. Європейська соціальна хартія (переглянута) і трудове законодавство України : питання адаптації : автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / М.М. Феськов// Нац. Ун-т внутр. справ. – Х., 2012. – 19 с.
34.     Лазор Л.И. Государственные органы как субъекты трудового права в современных условиях: правовой анализ /Л.И. Лазор // Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля. – 2010. - № 18. – С.8-15
35.     Воропаєва Н.Г. Поняття та види нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці / Н.Г. Воропаєва // Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля. – 2013. - № 27. – С.151-157.
36.     Гуцу С. Ф. Актуальні питання реформування трудового законодавства України / С. Ф. Гуцу // Гуманітарний часопис. - 2013. - № 3. - С. 108-112.
37.     Лазор В. В. Правове регулювання трудових спорів, конфліктів і порядок їх вирішення на сучасному етапі: Монографія / В.В. Лазор. – Луганськ: Вид-во «Література». – 2014. – 352 с.
38.     Лазор Л. И. Трудовое процессуальное право Украины: Учебник. – Луганск: Изд-во «Виртуальная реальность». – 2013. – 504 с.
39.     Арсентьєва О. С. Значення соціального партнерства при вирішенні трудових спорів / О.С. Арсентьєва // Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля. – 2012. - № 24. – С.49-59.
40.     Соцький А. М.  Правовий статус керівників як суб’єктів трудового права України / А. М. Соцький // Право і суспільство. - 2015. - № 3(3). - С. 110-112.


Унікальність