Реферат Співвідношення договорів транспортного експедирування та перевезення вантажів

  • Код товару: 1600111
  • Наявність: В наявності
150 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готовий реферат з цивільного права Співвідношення договорів транспортного експедирування та перевезення вантажів на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 13

Зміст

Вступ
1. Правова природа договорів транспортного експедирування та перевезення вантажів
2. Співвідношення договорів транспортного експедирування та перевезення вантажів
Висновки
Список використаних джерел


Джерела

1.    Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 40-44. – ст. 1308.
2.    Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 01.07.2004 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 52. – ст. 562.
3.    Адамова О. С. Поняття, ознаки договору перевезення як підстави виникнення правовідносин з перевезення вантажу морським транспортом / О. С. Адамова //Актуальні проблеми держави і права. – 2008. – Вип. 42. – С. 89-94.
4.    Андреев В. К. Транспортно-экспедиционное обслуживание. – М. : Юрид. лит. – 1976. – 72 с.
5.    Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Кн. 4. Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. – М. : Статут, 2004. – 910 с.
6.    Витрянский В. В. Договоры о транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта / Витрянский В. В. – М. : Статут, 2003. – С. 70.
7.    Гражданское право : Учебник / Отв. ред. Е. А. Суханов. – М. : БЕК, 2000. – Т 2. – 519 с.
8.    Гражданское право : Учебник / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М., 1997. – Ч. 2.
9.    Дозорець О. Договір перевезення вантажу різними видами транспорту / О.  Дозорець // Підприємництво, господарство, право. – 2001. – № 7. – С. 21-23.
10.    Зобов’язальне право : теорія і практика : Навч. посіб. для студ. юрид. ф-тів вузів і ф-тів ун-тів / О. В. Дзера, Н. С. Кузнецова, В. В. Луць та ін. ; За ред. О. В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 912 с.
11.    Иоффе О. С. Обязательственное право. – М. : Госюриздат, 1975. – 880 с.
12.    Кужко О. С. Поняття та правова юридична природа договору транспортного експедирування / О. С. Кужко //Актуальні проблеми держави і права : Збірник наукових праць. – 2008. – № 39. – С. 299-303.
13.    Кужко О. С. Співвідношення договору транспортного експедирування та договору перевезення / О. С. Кужко // Актуальні проблеми держави і права : Збірник наукових праць. – 2008. – № 38. – С. 212-215.
14.    Лукшин И. Грузоперевозки : закон есть закон / И. Лукшин // Судоходство. – 2005. – № 9. – С. 46-47.
15.    Севрюкова І. Ф. Деякі проблеми класифікації цивільно-правових договорів / І. Ф. Севрюкова // Вісник Одеського національного університету. – 2011. – №15. – С. 63.
16.    Троцюк Н. В. Правова природа
договору транспортного експедирування / Н. В. Троцюк, А. М. Бондарева // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2014. – Вип. 64. – С. 188-195.


Унікальність