Курсова Захист цивільних прав та інтересів

  • Код товару: 1600104
  • Наявність: В наявності
150 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з цивільного права Захист цивільних прав та інтересів на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 35

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 Загальні правові засади захисту цивільних прав та інтересів
1.1. Поняття цивільних прав та інтересів
1.2. Поняття та підстави захисту цивільних прав та інтересів
РОЗДІЛ 2.  Форми та способи захисту цивільних прав та інтересів
2.1. Форми захисту цивільних прав та інтересів
2.2. Способи захисту цивільних прав та інтересів
РОЗДІЛ 3. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди як спосіб захисту цивільних прав
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Печерський В.Г., Трубін Ю.Ю. Правознавство : Навчальний посібник - К. Кондор, 2011. - 474 с.
2. Борисова В. І. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, 1. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - X. : Право, 2012. - Т. 1. - 656 с.
3. Майданик P.A. Цивільне право: Загальна частина. / Т. І. Вступ у цивільне право. - К.: Алерта, 2012. - 472 с.
4. Рішення Конституційного Суду України № 18- рп/2004 від 01.12.2004 р. у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального ко- дексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04
5. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Старцев О.В. Цивільне право України: Підручник. - Вид. 3, перероб. і доп. - К.: Істина, 2011. - 808 с.
6. Аналіз практики застосування судами ст. 16 Цивільного кодексу України [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/6AF1EBA6DF621DEDC2257CE60053FFC3
7. Захист цивільних прав [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.horting.org.ua/node/922
8. Славко А. С., Ткаченко А. О. Співвідношення понять «захист субєктивних прав» та «відповідальність за порушення субєктивного цивільного права» / Славко А. С., Ткаченко А. О.  [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://bulletin.uabs.edu.ua/store/jur/2011/ 2c6d3c52990079e392e7fe9ce8114741.pdf
9. Цивільний кодекс України : Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV : Редакція від 01.04.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15
10. Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О. В.Дзери, Н.С.Кузнецової, Р.А.Майданика. - 3-те вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 976 с.
11. Майкут Х. В. До питання нотаріальної форми захисту цивільних прав / Майкут Х. В. // Науковий вісник Міжнародного гуманітраного університету. – 2013. -  № 6-1. – Т. 2. – С. 65-68
12. Сидоренко М.В. Винекнення права на захист цивільних прав, свобод та інтересів. / М.В. Сидоренко //Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / гол. ред. С. В. Ківалов ; відп. за вип. Л. І. Кормич. – Одеса : Національний університет "Одеська юридична академія" : Південноукраїнський центр гендерних проблем, 2012. – Вип. 44. – C. 328 - 336.
13. Бонтлаб В.В. Право на звернення до суду за захистом цивільних прав  та інтересів: проблеми й перспективи / Бонтлаб В.В // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. - № 30. – Т. 1. – С. 110-113.
14. Науменко К. С. Поняття та види форм цивільно-правового захисту особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття / К. С. Науменко // Форум права. – 2014. – № 2. – С. 296–300
15. Троцюк Н.В., Іванюк С.П. Особливості захисту цивільних прав та інтересів нотаріусом / Троцюк Н.В., Іванюк С.П. // Юридичний вісник. -  2013. - № 2(27). – С. 97-101.
16. Цивільне право України: Загальна частина / За редакцією професорів I.A. Бірюкова і Ю.О.Заіки. - К.: Алерта, 2014.- 510 с.
17. Косткіна Ю. О. Одностороння відмова як спосіб захисту цивільних прав та інтересів / Косткіна Ю. О. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. - № 33. – С. 126-129.
18. БарановаЛ. М. Відшкодування збитків як спосіб захисту цивільних прав / БарановаЛ. М.  [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://tlaw.nlu.edu.ua/article/viewFile/62350/57906
19. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди : Постанова Верховного Суду від 31.03.1995 № 4 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95
20. Крисань Т. Є. правові аспекти відшкодування моральної шкоди у цивільно-правових відносинах / Крисань Т. Є. // Часопис Київського університету права. – 2011. - № 4. – С. 218-221.Унікальність