Курсова Загальна характеристика підстав припинення зобов’язання

  • Код товару: 1500102
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з цивільного права Загальна характеристика підстав припинення зобов’язання на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом


Загальна кількість сторінок - 35 

Зміст

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

РОЗДІЛ ІІ. ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ВОЛЕЮ СТОРІН

2. 1. Основні підстави припинення зобов'язання

2. 2. Новація, прощення боргу та відступне

2. 3. Мирова угода

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ОБСТАВИН, ЩО НЕ ЗАЛЕЖАТЬ ВІД ВОЛІ СТОРІН

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела

1. Господарський кодекс України. Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV. Редакція від 26.04.2015// [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15

2. Цивільний кодекс України Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV. Редакція від 05.04.2015// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

3. Лист Вищого спеціалізованого суду України від 05.12.2011 р . // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/shodo-obovjazkovih-dlja-usih-sudiv-ukrayini-pravovih-pozicii-doc80538.html

4. Волочай Ю. В. Договори про безоплатне передання майна у власність. -  Кременчук:,  2011- 36 с.

5. Воронова О.В. Новація за цивільним законодавством України / Воронова О.В. // Держава та регіони. Серія: Право. -  2013. - № 2 (40). - с. 99-102.

6. Коструба А. В. Прощення боргу як правоприпиняючий юридичний факт в цивільному праві / А. В. Коструба // Часопис Київського університету права. - 2012. - № 2. - С. 158-161.

7. Коссак В. М. Проблеми припинення зобов’язань у Цивільному кодексі України / Коссак В. М. // Наукові праці. Т. 69. - № 56.- 2007. – с. 179-183.

8. Масюк В.В. Проблеми питання застосування мирової угоди в цивільному процесі / Масюк В.В. // Науковий вісник Херсонського державного університету. -  № 3. Т. 1. – 2013. – с.  93-95.

9. Міхно О. Прощення боргу за цивільним законодавством України / О. Міхно // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 5. – С. 24-29.

10. Музика Т. О. Особливості припинення альтернативних зобов’язань за цивільним законодавством України / Музика Т. О. // Теорія і практика правознавства. – № 2 (6). – 2014. – с. 1-10.

11. Падун Є. В. Критерії відмежування відступного від новації в цивільному праві України / Падун Є. В. // Науковий вісник Національної академії Внутрішніх Справ. - № 3. – 2013. – с. 91-97.

12. Пушай В. І. Проблемні аспекти здійснення заміни осіб у зобов’язаннях / В. І. Пушай //Форум права. – 2013. – № 3. – С. 502–506.

13. Сенін Ю.Л. Підстави припинення зобов’язань та місце новації серед цих підстав / Сенін Ю.Л. // Вісник верховного суду україни .- № 3 ( 1 3 9 ). – 2012. – с. 30-35.

14. Тупицька Є.О. Поняття та місце договору новації боргу у позикове зобов’язання в системі зобов’язань за законодавством України / Тупицька Є.О. // Порівняльно-аналітичне право. - № 3. -1/2013. – с. 151-153.

15. Цивільний кодекс України. Науково–практичний коментар. Видання шосте,  перероблене та доповнене. / За заг. ред. Є. О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2010. – 1216 с. 

16. Борисова,  В. І. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького - X. : Право. - 2011.-Т. 2.-816 с.

17. Дзера, О. В. Цивільне право України. Особлива частина: підручник / за ред. О. В. Дзери, Н.С.Кузнєцової, Р.А.Майданика. - 3-тє вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с // [Електронний ресурс]. – [Інтерактивн. підручник]. Режим доступу: http://pidruchniki.com/ 1657072249700/ pravo/tsivilne_pravo_ukrayini_osobliva_chastina

18. Жилінкова, І.В. Договірне право в умовах ринкової економіки: Конспект лекцій / І.В. Жилінкова, В.І. Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва та ін.; За заг. ред. І.В. Жилінкової, В.І. Борисової. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 116 с.

19. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навчальний посібник. - 2-е вид. змін, і доп. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 368 с.

20. Підопригора, О.А., Харитонов, Є.О. Римське право : підруч. / О.А.Підопригора, Є.О.Харитонов. — 2-ге вид. — К. : Юрiнком Iнтер, 2009. — 528 с.


Унікальність