Курсова Юридичні особи публічного права. Особливості їх участі в цивільному обігу

  • Код товару: 1500138
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з цивільного права Юридичні особи публічного права. Особливості їх участі в цивільному обігу на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33


Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
1.1. Поняття та ознаки юридичних осіб публічного права
1.2. Правоздатність та дієздатність юридичних осіб публічного права
РОЗДІЛ 2. ЦИВІЛЬНО - ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
РОЗДІЛ 3. ВИДИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
3.1. Держава як учасник цивільних правовідносин
3.2. Органи місцевого самоврядування як юридичні особи публічного права
РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Джерела

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
2. Борисова В. І. Цивільне право : Підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І.  В.  Спасибо-Фатєєвої,  В.  Л.  Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/482-tsivlne-pravo-tom-1-borisova-v.html.
3. Боброва Д.В. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Д.В. Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2010. - 864 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //westudents.com.ua/knigi/480-tsivlne-pravo-ukrani-dzera-ov.html.
4. Харитонов Є. О. Цивільне право України: підручник / Є. О. Харитонов, О. І.Харитонова, О. В. Старцев. - 3-тє вид., перероб. i доп. - К. : Істина, 2011. - 823с.  // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://westudents.com.ua /knigi/479-tsivlne-pravo-ukrani-haritonov-o.html.
5. Биканова А. В. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА – ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ. / Биканова А. В. //  Вісник Запорізького національного університету // [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/filologiya/79/13524-pravovij-rezhim-majna-yuridichnix-osib-publichnogo-prava-derzhavnix-ustanov.html
6. Зубар В.М. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ “ЮРИДИЧНА ОСОБА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА” ТА “ЮРИДИЧНА ОСОБА ПРИВАТНОГО ПРАВА /Зубар В.М. //  Актуальнi проблеми держави i права. – 2008 // [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.apdp.in.ua/v41/06.pdf.
7. Кузнєцова Н. Концептуальні засади інституту юридичної особи в новому цивільному законодавстві України / Кузнєцова Н. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали регіональної наук.-практ. конф. – Л., 2002. – С. 215-216.
8. Кравчук О. Майновий аспект правового статусу юридичних осіб за новим Цивільним кодексом України / Кравчук О. //[Електронний ресурс]. –Режим доступу:    http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/1271/%CA
9. Довгерт А. С. Поняття та класифікації юридичних осіб у новому Цивільному кодексі України / Довгерт А. С. //[Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса. – 2004. – Вип. 23. – С. 6.
10. Блащук Т. В. ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ / Блащук Т. В. //   ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ. – с. 51-56 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ndippp.gov.ua/ Schorichnuk /Blaschuk.pdf.
11. Гайворонський В. Інститут юридичної особи в проекті Цивільного кодексу України / Гайворонський В. // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 2 (21). – С. 90.
12. Поліщук О. Новий підхід до класифікації юридичних осіб за Цивільним кодексом України / Поліщук О. // Економіка, фінанси і право. – 2003. – № 11. – С. 18.
13. Цивільне право України: Загальна частина / За редакцією професорів I.A. Бірюкова і Ю. О.Заіки. - К.: Алерта, 2014.- 510 с. // [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http: //pidruchniki.com /1584072057339/ pravo /tsivilne_ pravo_ukrayini _zagalna_chastina_
14.  Цивільний кодекс України. Науково–практичний коментар. Видання шосте,  перероблене та доповнене. / За заг. ред. Є. О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2010. – 1216 с. // [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://mego.info/
15. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / [Беляневич О.А., Вінник О.М., Щербина В.С. та ін. ] ; за заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – [2-е вид.]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 720 с. // [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://mego.info/
16. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua /laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
Унікальність