Курсова Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

  • Код товару: 1500107
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з цивільного права Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки
на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34


Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Характеристика джерел підвищеної небезпеки
1.1. Поняття та характеристика джерела підвищеної небезпеки
1.2. Ознаки джерел підвищеної небезпеки
РОЗДІЛ 2. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки
2.1. Умови відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки
2.2. Суб’єкт відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки
2.3. Обставини, що звільняють володільця джерела підвищеної небезпеки від відповідальності з відшкодування шкоди
РОЗДІЛ 3. Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди окремими видами джерел підвищеної небезпеки
3.1. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної ядерної небезпеки
3.2. Відповідальність за шкоду, заподіяну автотранспортними засобами як джерелом підвищеної небезпеки
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1.    Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 08.02.1995 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1995. –
№ 12. – ст. 81.
2.    Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» від 27.03.1992 р. № 6.
3.    Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – №№ 40-44. – ст. 356.
4.    Цивільний кодекс Української РСР від 1963 р. // Кодекс втратив чинність на підставі Кодексу № 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003. – ВВР. –2003. – №№ 40-44. – ст. 356.
5.    Белякова А. М. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда: теория и практика / А. М. Белякова. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 147 с.
6.    Боброва Д. В. Проблемы деликтной ответственности в советском гражданском праве: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Д. В. Боброва. – X., 1988. – 56 с.
7.    Богатов Д. В. О проблеме понятия источника повышенной опасности / Д. В. Богатов // Право и образование. – 2007. – № 10. – С. 160-167.
8.    Болдинов В. М. Ответственность за причинение вреда источником повышенной опасности / В. М. Болдинов. – М.: Эксмо, 2000. – 354 с.
9.    Борисова В. І. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкона І. В. та ін.; за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 610 с.
10.    Дзера О. В. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзера (керівник авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – Кн. 2. – 532 с.
11.    Донцов С. Е. Возмещение вреда по советскому законодательству / С. Е. Донцов, В. В. Глянцев. – М.: Юрид. лит., 1990. – 272 с.
12.    Егоров Н. Понятие источника повишеной опасности / Н. Егоров // Сов. Юстиция. – 1980. – № 2. – С.12-12.
13.    Жуковская О. Л. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности: некоторые аспекты проблемы / О. Л. Жуковская. – К.: Либідь, 1994. – 200 с.
14.    Загорулько А. И. Обязательства по возмещению вреда, причиненного субъектами гражданского права / А. И. Загорулько. – X.: Консум, 1996. – 112 с.
15.    Иоффе О. С. Обязательства по возмещениювреда / О. С. Иоффе. – Изд. 5-е. – Л.: ЛГУ, 1952. – 126 с.  
16.    Ківалова Т. С. Деякі питання характеристики суб’єктів зобов’язань відшкодування шкоди // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2008. – Т. 21, № 1. – С. 132-138.
17.    Коняев Н. И. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда источником повышенной опасности: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук. – М., 1966. – 16 с.
18.    Красавчиков О. А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности / О. А. Красавчиков. – М.: Юрид. лит., 1966. – 200 с.
19.    Рузакова О. А. Гражданское право. – М.: МФПА, 2004. – 422 с.
20.    Мануїлова К. Суб'єктний склад у зобов'язаннях з відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки / К. Мануїлова //  Юридичний вісник . – Одеська юридична академія. – 2012. - № 3. – С. 121-125.
21.    Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С.Кузнєцової, В.В. Луця. – 5-е вид. перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – Т.1. – 832 с.
22.    Пендяга Г. Л. Правова категорія контролю як особлива умова визначення джерела підвищеної небезпеки / Г. Л. Педяга // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 5 (55). – С. 139-143.
23.    Пономарьов О. О. Ознаки джерела підвищеної небезпеки / О. О. Пономарьов // Право і Безпека. – 2011. – № 1. – С. 258-263.
24.    Пономарьов О. О. Автомобіль та діяльність з його експлуатації як джерело підвищеної небезпеки  / О. О. Пономарьов //  Проблеми цивільного права та процесу. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченій пам’яті професора О. А. Пушкіна (22 травня 2010 року). – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – 456 с.
25.    Приступа С. Н. Ответственность за причинение вреда источником повышенной опасности: Учеб. пособие / С. Н. Приступа. – Харьков: Юрид. ин-т, 1986. – 30 с.
26.    Приступа С. Н. Возмещение вреда, причиненного в результате столкновения автотранспортних средств:автореф. дис…канд.юрид.наук: спец. 12.00.03. / С. Н. Приступа. – Харковь, 1985. – 19 с.
27.    Словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/dzherelo.
28.    Собчак А. О. О понятии источника повишеной опасности в гражданском праве / А. А. Собчак // Правоведение. – 1964. - № 2. – С. 144-147.
29.    Флейшиц Е. А. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения. – М.: Госюриздат, 1951. – 239 c.
30.    Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання: Підручник / [С. С. Бичкова, I. A. Бірюков, В. І. Бобрик та ін.]; за заг. ред. С. С. Бичкової. – 3-те вид., змін, та допов. – К.: Алерта, 2014. – 496 с.
31.    Цивільне право України. Академічний курс: Підручник. У 2 т. Т. 2. Особлива частина / за заг. ред. Я. М. Шевченко. – К.: ІнЮре, 2003. – С. 323.
32.    Цивільні правовідносини: Навч. посіб. / Є. О. Харитонов, О. I. Харитонова. – К.: Істина, 2008. – С. 285-295.Унікальність