Курсова Система юридичних осіб приватного права

  • Код товару: 1700137
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з цивільного права ХСистема юридичних осіб приватного права на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 43


Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Юридичні особи приватного права як суб’єкти цивільних правовідносин та їхні види
1.1. Поняття та сутність юридичних осіб приватного права
1.2. Види юридичних осіб приватного права
РОЗДІЛ 2. Правосуб’єктність юридичних осіб приватного права
2.1. Право- та дієздатність юридичних осіб приватного права
2.1. Форми участі юридичних осіб приватного права в цивільних правовідносинах
РОЗДІЛ 3. Актуальні проблеми створення, припинення та ліквідації юридичних осіб приватного права в умовах сьогодення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела

1. Борисова В. Інститут юридичної особи у праві України / В. Борисова // Право України. – 2010. – № 12. – С. 25-31.
2. Захарова Е.И. Признак имущественной обособленной юридического лица в теории фикции юридического лица / Е.И. Захарова // Власть Закона. – 2011. – № 2. – С. 146-151.
3. Герасіна Л.М. Система суб’єктів права: соціолого–правова інтерпретація / Л.М. Герасіна // Вісник Харківського національного уні- верситету імені В.Н. Каразіна. – 2010. – № 891. – С. 14-17.
4. Дашковська О.О. Юридична особа як суб'єкт правовідносин: загальнотеоретичний підхід / О.О. Дашковська // Порівняльно-аналітичне право: електрон. фахове наук. видання. – 2013. – № 3-2. – С. 21-24.
5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.
6. Цивільне право : підручник: у 2 т. / В.І. Борисова, Л.М. Баранова, Т.І. Бєгова; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х.: Право, 2012. – Т.1. – 990 с.
7. Спасибо-Фатєєва І. Юридичні особи за Цивільним кодексом України / І. Спасибо-Фатєєва // Право України. – 2014. – № 2. – С. 70-79.
8. Михайленко О.В. Публичные юридические лица в частном праве и частные юридические лица в публичном праве / О. В. Михайленко // Журнал российского права. – 2011. – № 3. – С. 109-117.
9. Архипов С.И. Юридическое лицо как правовая конструкция / С.И. Архипов // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управления. – 2005. – № 1. – С. 138-145.
10. Акіменко Ю.Ю. Майнова відокремленість юридичної особи приватного права у контексті сучасності / Ю. Ю. Акіменко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція. –Одеса: Фенікс. – 2013. – № 5. – С.104-106.
11. Кочин В.В. Цивільна правоздатність юридичної особи як ознака учасника приватних відносин / В.В. Кочин //  Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 11. – С. 85-88.
12. Цивільне право  в Україні: Курс лекцій:  У 6-ти томах. Т.1. / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), О.Л. Зайцев, Є.О. Мічурін та ін.; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора – Харків: Національний університет внутрішніх справ, 2014. – 417с.
13. Килимник І.І. Цивільне право України: навч. посібник / І.І. Килимник, А.М. Бровдій, Д.Є. Кутоманов; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; Х.: ХНУМГ. – 2014. – 225 с.
14. Цивільне право України: Загальна частина / За редакцією професорів I.A. Бірюкова і Ю.О. Заіки. – К.: Алерта, 2014. – 510 с.
15. Закон України «Про акціонерні овариства» від 17.09.2008 р. //  Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2008. – № 50-51. – Ст. 384.
16. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – № 49. – Ст. 682.
17. Закон України «Про кооперацію» від 10.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 5. – Ст. 35.
18. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [Текст] : станом на 1 трав. 2012 р. / [Забарський В. В. та ін.]; за заг. ред. Богатиря Володимира Вікторовича, адвоката, партнера Міжнар. юрид. компанії «ФІНЕКО», засл. юриста України. – К.: Центр учбової л-ри, 2012. – 1024 с.
19. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [Текст]: у 2 т. / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 5-те вид., переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 831 с.
20. Піддубна В.Ф. Поняття та ознаки непідприємницьких юридичних осіб / В.Ф. Піддубна // Сучасні проблеми цивілістики : матеріали «круглого столу», присвяч. пам'яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова, 20 груд. 2013 р. – Харків, 2014. – С. 100-106.
21. Шишка Р. Стадії створення юридичної особи / Р. Шишка // Історико-правовий часопис. – 2014. – № 1. – С. 69-73.
22. Сіщук Л.В. Реорганізація юридичних осіб: теоретико-правові аспекти / Л. В. Сіщук // Приватне право і підприємництво. – 2015. – Вип. 14. – С. 32-36.
23. Кравченко А.В. Проблемні питання ліквідації підприємств за господарським законодавством України / А.В. Кравченко, І.І. Зеленкова // Адвокат. – 2012. – № 1. – С. 33-37.
24. Швець О.В. Правова природа процедури ліквідації юридичної особи / О.В. Швець // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – № 10-1(1). – С. 233-236.


Унікальність