Курсова Правовое становище казенного підприємства як учасника цивільних відносин

  • Код товару: 1500133
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з цивільного права Правовое становище казенного підприємства як учасника цивільних відносин на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 28

Зміст

Вступ
Розділ 1. Правовий статус казенного підприємства
Розділ 2. Правовий режим казенного підприємства
Висновки
Список літератури


Джерела

1. Цивільний кодекс України. - Х.: ТОВ “Одіссей”. - 2014. - с. 462
2. Господарський кодекс України. -  Х.: ТОВ “Одіссей”. - 2014. - с. 263
3. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14 травня 1992 року № 2343-ХІІ / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 31, ст.440
4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про перетворення державних підприємств у казенні” від 30 червня 1998 року № 987 з наступними змінами
5. Постанова Кабінету Міністрів України “Про типовий статут казенного підприємства” від 16 червня 1998 року № 914 з наступними змінами.
6. Блащук Т.В. Організаційно-правові форми юридичних осіб в сучасному цивільному праві // Підприємництво, господарство і право. - № 8. – 2005. – с. 3-6.
7. Бірюков І.А., Заіка Ю.О., Співак В.М. Цивільне право України. Загальна частина. - К., Наук. думка, 2008. - 262 с.
8. Боброва Д.В. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Д.В. Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2009. - 864 с.
9. Борисова В.І. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І.  В.  Спасибо-Фатєєвої,  В.  Л.  Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с.
10. Вінник О. Правове становище дочірніх підприємств.// Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 1.– С.4 – 9.
11. Грудницкая  С.Н.  Опыт  регулирования  хозяйственной  правосубъектности государственных  предприятий  в  западных  странах  /  С.Н.  Грудницкая  //  Форум  права.  –  2011. – № 2. – С. 201-213.
12. Довгерт А.С. Цивільний кодекс України [Текст] : науково-практичний коментар. - К. : Істина, 2004 . Кн. 2 / ред. та авт. А. С. Довгерт [та ін.]. - [Б. м.] : Істина, 2004. - 928 с.
13. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера                                                                                                                                                     (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзер Н.С. Кузнєцової. — 2-е вид., допов. і перероб. — К.: Юрінком Інтє 2008. — Кн. 1. — 736 с.
14. Кондратюк С.Я. Розвиток устрою небюджетних інституцій держави // Стратегія економічного розвитку України. - №32 — 2013. - с. 52 - 62
15. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права. – К.: ІДіП, ДП “Юридичне видавництво  “Аста”, 2006. – 328 с.
16. Мазур О.С.  Цивільне право України: Навч. пос. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 384 с.
17. Мандриковський  М.  М.  Господарське  законодавство:  Навчальний  посібник. — К.: ВД «Професіонал», 2007. — 240 с.
18. Мамутов В.К. Науково-практичний коментар господарського кодексу України. За заг. ред. В. К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - с. 692
19. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. — К.: Знання, 2005. — 583 с.
20. Підопригора О.А. Цивільне право України. Навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 2006. — 416 с.
21. Савицкий К. Тенденции и пути развития унитарных предприятий / Савицкий К. // Вопросы экономики. – 2004. – №9. – С. 53–64.
22. Саніхметова Н.О. Господарське право України. Навчальний посібник /За заг. ред. Проф. Н. О. Саніахметової. X.: Одіссей , 2005. -  608 с.
23. Селіванова  І. А.  Про  різновиди  акціонерних  компаній,  створених  за  участю  держави [Текст] / І. А. Селіванова // Універ. наук. записки. – 2007. – № 2 (22). – С. 216– 217.
24. Цивільне право України: Навч. посібник / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.. – За ред. Р. О. Стефанчука. – К.: Прецедент, 2006. – 448 с.
25. Тюленева Ю.В. Особливості функціонування казенних підприємств України // Право України. - 2011. - с. 12 — 19
26. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины Учебник Х.: ООО «Одиссей» 2004. – 960 стр.
27. Цирульников. В.Н. Определение юридического лица как субъекта гражданского права: Учеб. пособ. – Волгоград, 2007. – 67с.
28. Щербина, B.C. Господарське право: підручник / B.C.Щербина. — 4-те вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 640 с.
29. Цивільне право України: Академічний курс: підруч.: у двох томах / за заг. ред. Я.М. Шевченко. — Т. 1. загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «ІнЮре», 2008. —   520 с.
Унікальність