Курсова Правові аспекти (законодавство України) договору транспортного перевезення

  • Код товару: 1700131
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з цивільного права Правові аспекти (законодавство України) договору транспортного перевезення на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 12


Зміст
Джерела

1. Бичкова, С. С. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання: [підручник] / [С. С. Бичкова, I.A. Бірюков, В.І. Бобрик та ін.]; за заг. ред. С.С. Бичкової. - 3-те вид., змін, та допов. - К.: Алерта, 2014. - 496 с.
2. Дзюбенко О. Л. Особливості правового регулювання договорів перевезення / Дзюбенко О. Л. // Наука і практика. -  2012. - № 112. - С. 31-34.
3. Дзера, О. В. Цивільне право України. Особлива частина: підручник / за ред. О. В. Дзери, Н.С.Кузнєцової, Р.А.Майданика. - 3-тє вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с.
4. Земскова О. Правовий режим вантажу в договорі перевезення небезпечних вантажів / Земскова О. // Національний юридичний журнал: теорія та практика. – 2014. - № 6.– С. 122-126.
5. Борисова,  В. І. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького - X. : Право. - 2011. - Т. 2. - 816 с.
6. Цивільний кодекс України : Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV : Редакція від 02.11.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
7. Про автомобільний транспорт : Закон від 05.04.2001 № 2344-III : Редакція від 28.12.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2344-14/
8. Сірко Р. Б. Договір перевезення пасажирів залізничним транспортом: проблемні питання / Сірко Р. Б. // Вісник Чернивецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2012. – № 1. – С. 68-78.
9. Шульженко, Ф.П. Транспортне право. Шульженко Ф.П., Гайдулін О.О., Кундрик Р.С. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 244 с.
10. Рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 07. 08. 2013,  провадження № 22-ц/774/7998/13 у справі № 2/201/1538/13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/44856900
Унікальність